Laatste nieuws:
Jeannine Douws - Column

Opschudding in Essen

Het stille, grijze Essen, zoals onze Burgemeester ons dorp kortelings noemde in het verkiezingsdebat op ATV, is plots veel en veel minder grijs. Integendeel, het is klaar wakker en heel alert door de ‘mogelijke’ komst van een theehuis, moskee en/of gebedshuis in de voormalige dorpsstube Het Wapen Van Essen. Namelijk de VZW Islamitische Vereniging Esselem, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Essenen. Deze werd opgericht door 5 personen op 3/1/2O17 door neerlegging van de statuten bij de Rechtbank van Koophandel en de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Om onze dorpsgenoten een beeld te geven wat de doelstellingen van deze VZW inhoudt volgt hier enige verduidelijking.

Volgens de statuten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad is de vereniging een multi-Confessioneel orgaan met betrekking tot maatschappelijke-, theologische-, en islamitisch/soenitische thema’s met als doel mensen te verbinden. Dit vanuit een pluralistisch- en diversiteitsgericht denken. De kerndoelen van de vereniging zijn het verstrekken van informatie en advies, het begeleiden en sturen van bewustmakings-, sensibilisering-, en activeringsprocessen waarbij de nadruk vooral ligt op kennis- en ervaringsgerichte (co)overdrachten. Dit wordt vertaald in het organiseren van vormingen, opleidingen, socio-, culturele, socio-educatieve, socio-recreatieve activiteiten en sportactiviteiten. Dus meen ik hier te begrijpen dat dit concept zich zal uiten in een soort sportclub, knutselclub en eventueel educatieve opleidingen.

Tot daartoe kan je het een beetje vergelijken met Café Rex waar live optredens zijn, tentoonstellingen, Fair Trade, enz.. Eigenlijk tout court een synoniem voor maatschappelijke betrokkenheid binnen en ook buiten onze gemeente. Zoals de opvang van gestrande treinreizigers van allerlei nationaliteiten, vermeld in de reportage “Café’s in Essen” van Noordernieuws. Café Rex heeft zelfs een dolfijn geadopteerd, maar die ‘activiteit’ werd niet in de statuten van de VZW vermeld.

Verder zeggen de statuten dat de vereniging tot verwezenlijking van haar doel, en ondergeschikt daaraan, alle activiteiten, ook economische, uitoefenen. Op voorwaarde dat de eventuele opbrengsten uitsluitend besteed worden aan de doelstelling. In die zin mag de VZW ook roerende en onroerende goederen aanschaffen, huren of ruilen en alle andere verrichtingen uitvoeren of manifestaties organiseren die nuttig zullen geacht worden.
Volgens mijn bescheiden mening, maar wie ben ik, is het organiseren van “nuttige” manifestaties een ander ding.

Maar daarnaast wil de vereniging ook interreligieuze- en interlevens beschouwelijke dialogen en ontmoetingen organiseren.

Noot van de redactie: Dat dialogen in deze tijd en samenlevingsomstandigheden met andere nationaliteiten en andere religies inderdaad een noodzaak zijn, hoeft niet verder te worden omschreven, het is de evidentie zelf. Maar wanneer de plaatselijke verslaggever zich ter plaatse aanbood met de vraag wat er gevestigd ging worden om eventuele speculaties te ontkrachten EN een dialoog aan te gaan, was de ontvangst verre van vriendelijk en/of beleefd. Zelfs naar het vijandige toe en provocerend.

Dat bovendien één van de oprichters van de VZW, sedert zijn inschrijving op zijn adres, de Marokkaanse vlag demonstratief aan de gevel heeft gehangen. Nu kan eender wie zijn “home” land in het hart dragen, maar als al die verschillende nationaliteiten in heel Essen dat gaan doen is het hier een kakofonie van vlaggen.

De VZW onderschrijft tevens in zijn statuten de regels van de democratie en kant zich tegen elke vorm van discriminatie. Zij verbindt zich ertoe de normen en waarden die zijn vastgelegd in het EVRM (Europees verdrag van de Rechten van de Mens) te respecteren.
Een bijgevoegd formulier op de website http://esselem.be/ geeft zelfs iedereen de kans om lid te worden en aan te sluiten. Maar volgens de statuten van diezelfde VZW kan iedere (natuurlijke- of rechts-) persoon worden toegelaten op voorwaarde dat die door de Raad van Bestuur wordt toegelaten en dit wordt beslist bij gewone meerderheid. Wat in mijn ogen resulteert dat vrouwen zonder twijfel ook lid kunnen worden van deze VZW.

Indien men echter de website opent van http://esselem.be/ zijn de voorgestelde doelstellingen van de VZW ‘enigszins’ anders geformuleerd. Bijzonder nuttig voor onze dorpsgenoten en het Gemeentebestuur ze eens goed te lezen.

Indien men op internet de VZW Essal(e)m opvraagt krijgt men tevens verschillende sites van VZW Essal(a)m, maar wat scheelt 1 letter, heeft identiek dezelfde doelstellingen. Deze vestigingen bevinden zich in Antwerpen, Borgerhout, Geel, Sint-Niklaas, Tessenderlo, Duffel, Merksem, Hoboken, enz. enz. in België, maar ook wijd en zijd verspreid in alle hoeken van Nederland.

We nemen ENKEL het voorbeeld van de VZW Ess(a)lam in Geel. Momenteel telt Geel twee moskeeën. De moskee Essalam wordt sinds een vijftal jaren gebruikt, terwijl moskee Al Mohsinine, al zo’n 20 jaar in gebruik is.

De benaming MOSKEE is vervangen door de benaming VZW Islamitisch Centrum Geel, dat moslimgemeenschappen van verschillende nationaliteiten verenigt en de drijvende kracht is achter het nieuwe Islamitisch centrum. Wat in mijn ogen resulteert dat anders gelovigen er niet welkom zijn.

Of de benaming nu Islamitisch Centrum is of Islamitische Vereniging maakt weinig of geen enkel verschil. What’s the difference ?

De oprichting van één of ander ontmoetingscentrum, wat ‘ogenschijnlijk’, in dit geval ‘misschien’, de bedoeling is stoort mij, en waarschijnlijk vele dorpelingen onder ons, totaal niet. Ware het niet dat dit “ontmoetingscentrum”, niet mag uitgroeien tot ENKEL een moslimgemeenschap van verschillende nationaliteiten.

Ik meen te mogen te zeggen dat wij, Belgen, toch een grote tolerantie bezitten tegenover anders gelovigen en andere nationaliteiten. Zelfs hier in Essen, wat niet bijzonder groot is, zijn veel mensen met verschillende nationaliteiten en godsdiensten woonachtig. Wij doen inkopen bij de plaatselijke, allochtone winkeliers, kopen op de markt bij Maroc Nuts, eten op restaurant Italiaans, Grieks, Thais, Turks, Marokkaans, Chinees en noem maar op. We kunnen misschien van elkaar nog leren en hierdoor de samenlevingsomstandigheden aangenamer maken.

Maar het ‘eventuele’ vooruitzicht op de oprichting van een gebedsruimte, moskee of samenscholingslokaal beperkt tot ENKEL de moslimgemeenschap van verschillende nationaliteiten, is in deze tijd van dialoog, samenlevingsomstandigheden en diversiteitsgericht denken, zoals klaar en duidelijk vermeld in de statuten van de VZW ESSELEM, er ver over. Het zal heel nauwgezet moeten worden opgevolgd door het Gemeentebestuur en alle daartoe gemachtigde instanties.

Jeannine

Facebook240
Twitter
Follow Me
Tweet

2 Reacties

 1. Als ge enkel nog kan rekenen op het Vlaams Belang , zoals je zegt zul je er wel moeten voor stemmen he .en nie uitstellen .

 2. Dag Jeannine Douws,

  Heb met belangstelling uw artikel gelezen.
  Wat ik me afvraag, Jamal Benali, één van de oprichters, is Nederlander, geboren in Roosendaal. Heeft die connecties met de Nederlandse politieke partij Denk ??
  Zijn hun doelen zuiver godsdienstig of politiek?
  Kan een pluralistische groep nog louter uit mannen bestaan in het bestuur? Waarom was de Essense burgemeester niet aanwezig op de infonamiddag ?
  Vriendelijke groeten, leen brosens