Laatste nieuws:

Copyright

COPYRIGHT NOTICE NOORDERNIEUWS

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot Noordernieuws en het logo van noordernieuws.be, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, rusten uitsluitend bij Woord en Web. Woord en Web behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

Alleen via een licentie en/of overeenkomst kunt u het recht verkrijgen iets van Noordernieuws.be te publiceren

Neem gerust contact met ons op indien u een verzoek of vragen heeft.
Wij hoeven u wettelijk gezien niet te wijzen op het auteursrecht, maar doen dat wel om de reglementen hieromtrent duidelijk te stellen. Besef dat de teksten, foto’s en andere vormen van media op Noordernieuws.be auteursrechtelijk beschermd zijn. Alle intellectuele eigendomsrechten op inhoud van deze website berusten bij Noordernieuws, of bij derden waar vernoemd. De beschikbare informatie mag niet gereproduceerd of verder gedistribueerd worden zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Noordernieuws, behalve en alleen voor zover anders bepaald in voorschriften van dwingend recht (zoals het recht om te citeren), tenzij specifieke inhoud anders voorschrijft.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij Woord en Web en/of haar licentiegevers. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik en mag zeker niet verspreid en niet gekopieerd worden. Behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website is het zonder licentie of voorafgaande schriftelijke toestemming van Woord en Web niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden. Dit houdt tevens in dat teksten, andere inhoud en schermprints, niet mogen worden verspreid door derden, ook niet gedeeltelijk.

Indien en voor zover de inhoud van deze website bestaat uit bijdragen van gebruikers, rusten de rechten daarop bij deze gebruikers (tenzij in de gebruikersvoorwaarden van deze website afstand is gedaan van deze rechten en/of deze rechten zijn overgedragen aan Woord en Web).

De RSS feed is alleen voor privé-gebruik toegestaan.

Woord en Web heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van Woord en Web, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.
Wij stellen het zeer op prijs als u contact met ons opneemt als u hierover vragen heeft. Dat kan via het contactformulier of via telefoon.

Woord en Web heeft tevens het recht om – tenzij anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.

Wij willen voor iedereen de beste ervaring creëren. Als u vragen of problemen heeft met de toegankelijkheid van de website, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.