Laatste nieuws:
Jeannine Douws - Column

De persoonlijke brief van de heer Burgemeester

Maandag 8 oktober jl. hebben hoogstwaarschijnlijk alle bewoners van het Woonbos een persoonlijke brief mogen ontvangen van onze Burgemeester. Ik meen te mogen zeggen dat de heer Burgemeester de voorbije 2 legislaturen samen met zijn coalitiepartners voor Essen en zijn inwoners veel heeft verwezenlijkt, maar het dossier Woonbos an sich telkens ver voor zich uit te hebben uitgeschoven.

Alvorens te reageren op het schrijven van de heer Burgemeester wens ik toch eerst het navolgende te zeggen.

Tijdens de periode 1965/1995, en zelfs lang en lang daarvoor, rezen de verkavelingen in de weekendzone de pan uit. Dit had als gevolg dat veel inwoners van Essen zelf verkavelingen opkochten als lucratieve opbrengst, waar later veel geld mee kon verdiend worden. De buitenverblijfjes van enkele minieme m² tot enorme villa’s die her en der werden neergepoot, zelfs in wat NU de ‘kwetsbare gebieden’ wordt genoemd, werden gedurende onnoemelijk vele jaren getolereerd. Zodat voor diegenen toch een bepaalde zekerheid werd gecreëerd. Het doel van de buitenverblijfjes, de drukke stad in de weekends te willen ontvluchten, is in deze tijd echter totaal voorbijgestreefd. In de winter overwinteren veel ouderen in warme streken en in de zomer vakanties zijn het buitenlandse reizen.

Tijdens een familiebezoek in 1986 in Wildert werd ik onmiddellijk verliefd op de Wildertse natuur. Ik besloot dan ook, zoals heel veel onder ons, dat ik hier wilde wonen. Na inwinnen van informatie op het Gemeentehuis bleek er geen enkel probleem te bestaan. Noch wat aankoop betrof, noch wat betrof nutsvoorzieningen, zoals elektriciteit, water, telefoon, …. etc.
Het enige en belangrijke probleem was de permanente bewoning, waar echter nooit enige controle op was. Tot het KB van 16 juli 1992 betreffende de verplichte inschrijving in de bevolkingsregisters van de gemeente, waardoor permanente bewoning een feit was.

Persoonlijke brief

Wat nu de persoonlijke brief van de heer Burgemeester aan de bewoners van het Woonbos betreft, heb ik hierbij toch wel enkele opmerkingen. Als de heer Burgemeester in zijn brief vermeldt dat twaalf jaar geleden de ‘weekendzone’ een gebied was met veel vragen en met weinig antwoorden, moet ik echter opmerken dat, wat mij betreft (en ook veel andere Woonbos bewoners), er nog steeds veel vragen zijn, maar spijtig genoeg nog steeds geen antwoorden.

Onderhoud van wegen in het woonbos

Voor wat het onderhoud van de wegen in het Woonbos betreft, is op te merken dat de niet geasfalteerde wegen zich in een erbarmelijke staat bevinden. Ze vormen een dagelijkse last en hinder voor de bewoners. In de zomer vormen de ‘amper opgelapte’ wegen, vol putten en brokken, niet geziene stofwolken. In de winter bij overvloedige regen, een slijkparcours. Danig gegeerd door mountainbikers.
Waar de heer Burgemeester in zijn brief vermeldt dat het onderhoud van de wegen een druppel op een hete plaat blijkt te zijn, is enkel en alleen te wijten aan de slechte uitvoering ervan. Nochtans werd in de Budgetnota 2017 vermeld dat er vanaf 2017 substantieel grotere budgetten werden vrijgemaakt voor het (structureel) onderhoud van de wegen. Echter aan de toestand van die wegen is weinig of niets veranderd.

Dat kale percelen terug bebost moeten worden is evident, uiteindelijk zijn we hier komen wonen voor de natuur.

Nutsvoorzieningen Woonbos

In het meerjarenplan lopende van 2014 tot en met 2019, werd er voor meer wooncomfort in het Woonbos Wildert geopperd.
In dit meerjarenplan, opgesteld in 2014, werd ook reeds melding gemaakt dat in samenspraak met Infrax en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) een project zou worden uitgewerkt, om na te gaan hoe het Woonbos van riolering en andere nutsvoorzieningen voorzien zou kunnen voorzien.
In het Wateruitvoeringsprogramma (WUP) van 2016, project 22.968: “Collector Nolsebaan-Steenovenstraat (Wildert – Essen)”, werd geadviseerd dat het project als doel had een deel van het afvalwater van het Woonbos te Wildert af te voeren en aan te sluiten op het bestaande rioleringsstelsel.
Het advies was gunstig, onder voorwaarde dat er moest worden nagekeken of het aanleggen van een infiltratieleiding was toegestaan in waterwingebied. Dit moest door Aquafin worden nagevraagd bij Pidpa. We zijn NU amper enkele maanden voor 2019, zodat opgemerkt kan worden dat sinds 2014 nog niets veranderd is. Niettegenstaande dat het PRUP vermeldt dat in geval van bestendiging van de woonfunctie het voor de hand ligt dat de clusters voorzien (kunnen) worden van alle bijbehorende nutsvoorzieningen.
Het zoneringsplan m.b.t. riolering speelde hier reeds op in en deelde de clusters in bij het te rioleren gebied. Door de aanleg van riolering stelde zich in se ook geen probleem ten aanzien van de ligging in een beschermingszone voor drinkwater. Door aanleg van een rioolstelsel en/of eventuele drukleiding kan afvalwater niet meer in de oppervlaktewateren terecht komen. Het aansluiten van de percelen op riolering zorgt ervoor dat afvalwater van percelen die nu een put hebben waarin het afvalwater wordt gecollecteerd, niet meer in de grond terecht gaat komen. Sedert 2014 tot amper een enkele maand voor 2019 is ook hier nog niets concreets uitgekomen.

Regularisatie

Wat de uitdaging van de heer Burgemeester betreft de bouwvoorschriften positief te hanteren, zodat het voor de bewoners van het Woonbos gemakkelijker wordt om te regulariseren, is inderdaad een serieuze uitdaging. De willekeur die door het Gemeentebestuur wordt gehanteerd voor wat bouwvoorschriften, afstand tot bouwen vanaf de rooilijn en nog op zijn minst de beplanting betreft, is afschrikwekkend. Wat de ene mag, mag de andere niet, wat de ene moet afbreken bij regularisatie, mag de andere laten staan of wordt na afbraak binnen de kortste keren terug bijgebouwd. Door deze willekeur aan beslissingen wordt tussen de inwoners van het Woonbos een vijandige sfeer gecreëerd met alle gevolgen van dien. Het is dus totaal niet verwonderlijk dat de inwoners van het Woonbos zoveel mogelijk regularisatie trachten te vermijden.

Comfortabel wonen, zonder schrik

In zijn slotzin stelt de heer Burgemeester: “Kortom : Ik ga voor een Woonbos waar de mensen comfortabel kunnen wonen” dat ik aangevuld zou hebben met ‘en zonder schrik.’ En dan stel ik mij de vraag waar de heer Burgemeester de voorbije 12 jaar was.

En vanwege het feit dat niet enkel CD&V, maar ALLE politieke partijen in Essen vóór de verkiezingen plots zo begaan zijn met de inwoners van het Woonbos, vraag ik me af hoeveel van hun belangstelling er zal overblijven NA de gemeenteraadsverkiezingen van 2018…

Jeannine

Facebook38
Twitter
Follow Me
Tweet