Laatste nieuws:
Vlaams Belang Kapellen ijvert voor oprichting van jeugdcampus

Vlaams Belang Kapellen ijvert voor oprichting van jeugdcampus

Op 13 oktober 2023 stelde de Kapelse Jeugdraad haar ‘Memorandum jeugd’ voor. Een memorandum waarvan zijzelf denken dat het een nieuwe bouwsteen kan zijn om het Kapelse jeugdwerk verder uit te bouwen en te versterken. Ze hopen hiermee vooral de Kapelse politieke partijen de nodige inspiratie te bezorgen met het oog op het schrijven van hun verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024 en voor het bestuursakkoord voor de volgende legislatuur.

Verouderd en niet energiezuinig

Uit het memorandum blijkt duidelijk dat de bestaande infrastructuur voor jeugdwerk en evenementen hopeloos verouderd en vaak niet energiezuinig is. Men wil dat er dringend werk wordt gemaakt van broodnodige herstellings- en renovatiewerken. Men hoopt dat het gemeentebestuur hiervoor substantieel meer financiële steun verleent en investeringen doet in jeugdinfrastructuur. Ook ondersteuning van het gemeentebestuur bij de administratieve procedures, om dit alles mogelijk te maken staat op hun verlanglijstje.

Conflicten

Ook blijkt uit dit memorandum dat jeugdverenigingen op zoek zijn naar veilige speelomgevingen en dat conflicten met buurtbewoners eerder regel dan uitzondering zijn geworden. Het aanbod aan geschikte zalen die jeugdverenigingen kunnen gebruiken, ervaren zij als ondermaats. Men heeft behoefte aan multifunctionele infrastructuur voor, onder andere, het organiseren van opleidingen, sportevenementen en fuiven.

Verplichte ‘samenwerking’

De verplichte ‘samenwerking’ met een lokale drankenhandel wensen ze op de schop te zien gaan, zodat het rendement van hun evenementen door scherpere inkoopprijzen kan verhogen.

Versleten lokalen

Onze gemeente telt maar liefst drie scouts- en vier chirogroepen, die allemaal beschikken over een eigen infrastructuur, verspreid over het het hele grondgebied van Kapellen. Om al die groepen tevreden te houden, zou het gemeentebestuur veel belastinggeld moeten investeren om acht tot op de draad versleten lokalen te renoveren of moderniseren. Na afloop van die werken, blijven het nog steeds oude gebouwen en is het heel waarschijnlijk dat over enkele jaren weer nieuwe investeringen nodig zullen zijn om deze lokalen aan te passen aan de dan geldende normen.

Minder vrijwilligers

Wat ook sterk naar voren kwam uit het memorandum, was het gebrek aan engagement van de jeugd zelf. Het aantal vrijwilligers loopt al jaren sterk achteruit, waardoor men steeds op dezelfde mensen een beroep dient te doen om al het werk gedaan te krijgen.

Eskapade

Voor Vlaams Belang Kapellen is het dan ook duidelijk: om de ontwikkeling en groei van onze jeugd alle slaagkansen te geven en om de financiële gezondheid van onze gemeente niet in gevaar te brengen, dient Kapellen werk te maken van een jeugdcampus. Deze campus zien wij (idealiter) verrijzen op de plaats waar nu de uitgeleefde fuifzaal Eskapade staat.

Thuisbasis

Op deze nieuw te bouwen campus, zouden alle scouts- en chirogroepen hun thuisbasis kunnen hebben, zou een jongerencafé kunnen gehuisvest worden, polyvalente zalen op maat van de jeugdverenigingen te vinden zijn, fuiven georganiseerd kunnen worden en de jeugdraad en jeugdcoördinator kantoor kunnen houden. Omdat alle jeugdverenigingen onder één dak zouden gehuisvest zijn, heeft men ook minder vrijwilligers nodig. Omdat er weinig tot geen buren zijn, wordt de burenhinder vanzelf quasi herleid tot nul. De veilige speelomgeving bevindt zich aan de overzijde van de straat, het Mastenbos. Mits het aanleggen van een lichtengestuurde oversteekplaats, wordt het risico op aanrijdingen eveneens quasi tot nul herleid.

Terreinen verkopen

De terreinen in eigendom van de jeugdverenigingen (VZW’s) zouden verkocht kunnen worden aan Natuurpunt of het Agentschap Natuur en Bos, zodat de natuur zich daar kan herstellen, wat de vergroening van onze gemeente zeker ten goede zal komen. De opbrengsten kunnen dan opnieuw geïnvesteerd worden in de nieuwe lokalen op de nog te bouwen campus.

Inspraak

Omdat deze campus voornamelijk bestemd zal zijn voor de jeugd, zouden zij mee aan de tekentafel moeten kunnen plaatsnemen om ervoor te zorgen dat aan alle zoniet veel van hun wensen wordt voldaan.

Interessanter

Voor de belastingbetaler is investeren in een nieuw en energiezuinig gebouw vele malen interessanter, dan werkingssubsidies te bijven pompen in de bodemloze putten die de huidige lokalen zijn. En zo is iedereen gelukkig: de jeugd omdat ze nu eindelijk een eigen plek hebben voor zichzelf, de Kapelse bevolking omdat er niet weer een belastingverhoging nodig is.

Bron en foto: Vlaams Belang Kapellen

Facebook33
Twitter
Follow Me
Tweet