Laatste nieuws:
Schapen verbeteren natuurkwaliteit op Klein Schietveld

Schapen verbeteren natuurkwaliteit op Klein Schietveld

Om de natuurkwaliteit op het Klein Schietveld, dat zich uitstrekt over een stukje van het grondgebied van Brasschaat, Kalmthout en Kapellen, te blijven garanderen plant het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) in samenwerking met Defensie een begrazingsproject.

Cultuurlandschap

De heide zal in de toekomst door schapen en geiten begraasd worden. Heide is een cultuurlandschap, dat betekent dat ze door beheer van de mens in stand gehouden wordt. Als we dat niet zouden doen, treedt er verbossing of vergrassing op met als gevolg verlies aan biodiversiteit en het verdwijnen van de typische kleurrijke heidevegetatie.

Geiten en schapen

Recent heeft ANB grote inspanningen gedaan om de overwoekerde heidevegetatie terug open te maken door boomopslag machinaal uit te trekken. Daarnaast werd er op verschillende plekken gechopperd (een maaimethode) en geplagd (met een kraan afschrapen van de bovenste grondlaag tot op de zaadbank van de heide). In de toekomst wil ANB echter de nieuwe generatie boompjes met de hulp van geiten en schapen op een meer natuurlijke manier terugdringen.

Veilige plek

Voorafgaand is het zeer belangrijk om de dieren een veilige plek aan te bieden, daarom is er op het Klein Schietveld een raster geplaatst waarbinnen de dieren rustig kunnen grazen. Het raster wordt voorzien van de nodige poorten, die aangepast zijn voor de doorlaatbaarheid van het wild en toegankelijkheid voor onze bezoekers.

Nieuwe regels voor bezoekers

Binnenkort wordt ook het nieuwe toegankelijkheidsreglement in het Klein Schietveld van kracht. Defensie en ANB willen een aangename en veilige recreatieve omgeving bieden in deze unieke situatie waarbij burgers toegelaten worden op actief militair domein. Je zal in de komende maanden dan ook borden zien verschijnen rond en in het gebied. In de praktijk verandert er echter niet zoveel ten opzichte van de oude situatie. Wandelen blijft toegestaan op de wandelpaden, fietsen kan volgens de fietsknooppunten en er zullen borden geplaatst worden voor een nieuwe ruiterroute. Rond het duinengebied wordt momenteel een begrazingsraster geplaatst om dit, enkel tijdens het broedseizoen, af te kunnen sluiten. Voor dit broedseizoen zullen dezelfde data van de Kalmthoutse Heide gehanteerd worden. Het vennengebied in het noorden blijft afgesloten, zoals nu ook het geval was.

MLH

Foto: ©Freepik

Facebook33
Twitter
Follow Me
Tweet