De Voorkempen krijgt wellicht geen nationaal park
©webinar Nationaal Park

De Voorkempen krijgt wellicht geen Nationaal Park

GroenRand teleurgesteld

Reeds vijf jaar streeft GroenRand naar kwaliteitslabels voor biodiverse Nationale Parken.

Vlaanderen start ondertussen de zoektocht naar kandidaten voor Nationale Parken die het Vlaamse Gewest in de komende jaren wil oprichten. Natuurvereniging GroenRand is uiteraard tevreden met deze gebiedsgerichte evolutie. GroenRand heeft via de media laten weten dat ze ijvert naar een Nationaal Park waar een verbinding wordt gemaakt tussen het grenspark, de schietvelden en de Antitankgracht met de aanleunende bossen. Nationale parken ontstaan uit een gebiedscoalitie en bestaan uit omvangrijke gebieden met internationale uitstraling, een uitzonderlijke natuur en een unieke belevingswaarde. Een Nationaal Park moet starten met 5000 ha en moet op termijn naar 10.000 ha gaan. Het huidige grenspark is 6000 ha en voldoet dus aan deze startcriteria. Als je wil uitbreiden naar 10.000 ha kijk je eerst naar de Natura 2000 gebieden.

Er zijn een aantal criteria verbonden aan Nationale parken:

Het voorstel
De Nederlandse zijde is nu reeds Nationaal Park en omvat de Brabantse Wal dewelke via de Duintjes verbonden kan worden met de Markiezaat. In het oosten ligt vogelrichtlijngebied de Maatjes. Het tussengebied is een actief landbouwgebied en wordt daarom niet aangewezen als uitbreidingsgebied voor een Nationaal Park. Er wordt hierbij enorm rekening gehouden met de landbouw! Hier kunnen bijvoorbeeld wel kleine landschapselementen worden gestimuleerd. Ook trechtervormige monding van de Schelde is niet aangewezen gezien het actief poldertussengebied en de havenactiviteiten. Er kunnen via het project ‘havenland’ andere samenwerkingsvormen worden gerealiseerd. In het zuiden ligt het Groot en Klein Schietveld. Hier vormt de Antitankgracht een verbindingsroute en ruggengraat voor het Klein Schietveld en aanleunende bossen zoals het Fort van Stabroek, Schrans van Smoutakker, Elsenbos, Ertbrandbos, het Mastenbos, de Uitlegger, Fort van Brasschaat, de Mick, de Inslag… Als dit geen nationaal park wordt, heeft geen enkel gebiedsgericht project in Vlaanderen kans om een Nationaal Park te worden. De basis wordt gelegd door het Grenspark (6000 ha) en de Schietvelden (meer dan 2500 ha) en ATG met aanleunende bosgebieden. Allemaal topnatuur!

De Voorkempen krijgt wellicht geen nationaal park2

Het schepencollege wil geen Nationaal Park in Kalmthout

Het schepencollege van Kalmthout bracht gisterenavond de gemeenteraad op de hoogte dat het dossier rond de kandidatuur van het Grenspark Kalmthoutse Heide als nationaal park waarschijnlijk negatief geadviseerd zal worden. Rijkelijk laat, want die kandidatuur moet 15 september binnen zijn. De Voorkempen (waar het Grenspark leiding neemt), waar we allemaal zo trots op zijn, zal dan waarschijnlijk geen dossier kunnen indienen. Er is namelijk grote ongerustheid bij eigenaars rondom de heide. Dit ondanks het gegeven dat het plan nog maar in de conceptfase zit en er geen veranderingen zijn aan de huidige situatie die een impact zouden kunnen hebben op de rechtszekerheid in Kalmthout. Een van de oorzaken van deze grote ongerustheid is een oud zeer. Onterecht want er werd écht rekening gehouden met landbouw en privé-eigendommen.

Het gaat over de eerste fase

Indien het project wordt geselecteerd, zijn er nog twaalf maanden om tegemoet te komen aan bezwaren of ongerustheden. Het mooiste natuurgebied van Vlaanderen (Grenspark Kalmthout) moet kans krijgen om Nationaal park te worden! Want een Nationaal park brengt heel wat voordelen mee quasi naamsbekendheid, natuurbehoud, meer subsidies, meer investeringen en meer toerisme. Dat is goed voor de gezondheid van de Kalmthoutenaar en de portefeuille van zijn ondernemers.

GroenRand vraagt aan minister Demir uitstel

De gemeente Kalmthout hypothekeert gans het project. GroenRand vraagt daarom aan de minister uitstel en stelt voor om een bemiddelaar aan te duiden. Gedacht wordt aan het Regionaal Landschap de Voorkempen. “Indien dit project geen kans krijgt, beschouw ik dit als een persoonlijke nederlaag en zal ik als coördinator ontslag nemen bij GroenRand. Als dit project geen kans krijgt, dan ben ik pessimistisch rond al wat te maken heeft met biodiversiteit in Vlaanderen. Ik ben echt teleurgesteld! M’n droom valt aan diggelen! Het Vlaamse regeerakkoord 2019 – 2024 voorziet in hoofdstuk 3.5, de oprichting van een viertal Vlaamse parken: ‘omvangrijke gebieden met internationale uitstraling, een uitzonderlijke natuur en een unieke belevingswaarde, die een troef vormen op het vlak van recreatie en toerisme.’ Diegene die afstrijdt dat dit niet aanwezig in dit gebied is stekeblind, aldus Dirk Weyler. ”

DWAlarm Van Loon en Benga Security zijn nu één!