Laatste nieuws:
Wat met het asielcentrum in Kalmthout?

Wat met het asielcentrum in Kalmthout?

Eigenaar pand asielcentrum wil opnieuw werken uitvoeren zonder vergunning

Sinds enkele weken wordt opnieuw gewerkt aan het pand voor het geplande asielcentrum aan de Putsesteenweg in Kalmthout. Fedasil wil er een tijdelijke opvang van 120 asielzoekers onderbrengen gedurende anderhalf jaar. De gemeente gaat niet akkoord met deze plannen. De werken aan het pand werden er al twee keer stilgelegd vanwege asbestproblemen en een bouwmisdrijf. Voor bijkomende werken vraagt de eigenaar opnieuw geen vergunning aan. Ook nu gaat de gemeente in het verzet.

Geen vergunningsaanvraag ingediend

De bouwdienst van het gemeentebestuur van Kalmthout ontving een ‘melding’ vanwege de eigenaar van het pand van het geplande asielcentrum. Die wenst er een aantal bijkomende werken uit te voeren. “Er is sprake van de plaatsing van tijdelijk sanitair met zuiveringstorens en de plaatsing van een nieuwe noodtrap vanaf de 1ste verdieping”, verduidelijkt burgemeester Lukas Jacobs. “De eigenaar diende daarvoor geen vergunningsaanvraag in. Dat is nochtans verplicht bij dergelijke werkzaamheden. Deze geplande werken werden enkel gemeld door de eigenaar.”

Via een ‘melding’ bij de gemeentelijke bouwdienst kunnen mensen bepaalde werkzaamheden of stedenbouwkundige handelingen indienen waarvoor geen omgevingsvergunning vereist is. Dat is bv. het geval voor de plaatsing van een carport of bijgebouwen kleiner van 40 m². “Maar dat is hier absoluut niet het geval. Het schepencollege heeft daarom geen akte genomen van deze melding waardoor de bijkomende werken niet kunnen worden uitgevoerd”, aldus de burgemeester.

Strijdig met voorschriften

De geplande werken zijn strijdig met de ruimtelijke voorschriften die gelden op het perceel. “Die bepalen dat de bebouwde oppervlakte op het terrein niet mag uitgebreid worden. Dat gebeurt hier duidelijk wel. Ze voorzien ook een constructie in de bufferzone op het terrein. Die geldt enkel voor bomen en beplanting en vormt zo een natuurlijke buffer naar de omliggende buren. De plaatsing van bijkomende ondergrondse putten van elk 10.000 liter zal bovendien schade veroorzaken aan de bestaande bomen op het terrein. Enfin, deze geplande werken zijn compleet in strijd met de geldende voorschriften en daar verzetten we ons uitdrukkelijk tegen. De regels inzake ruimtelijke ordening gelden voor iedereen. Dus ook voor Fedasil, uitbater G4S Care en de eigenaar van het pand en het terrein.”

Niet brandveilig

De brandweer ging ook ter plaatse voor een eerste controle inzake brandveiligheid. Ook die rondgang leverde duidelijke tekortkomingen op. “De brandweer liet weten dat de inrichting momenteel nergens voldoet aan de vereiste bepalingen voor compartementering. Ook de noodzakelijke evacuatiewegen zijn verre van in orde”, weet Lukas Jacobs. “Het gebouw is dus nog lang niet brandveilig. Het spreekt voor zich dat de veiligheid van bewoners, personeel en de woningen vlakbij van zeer cruciaal belang is.”

Geen inzage in dossier

Het gemeentebestuur vroeg bij Fedasil, de bevoegde federale overheidsdienst voor de opvang van asielzoekers, ook alle documenten op in verband met de gunning voor het uitbaten van dit tijdelijk asielcentrum aan de firma G4S Care. “We kunnen dit in het kader van de openbaarheid van bestuur waaraan elke overheid moet voldoen”, zegt de burgemeester. “We willen weten hoe ze tot deze locatie zijn gekomen en welke afspraken er werden gemaakt, zowel financieel als organisatorisch. Maar onze vraag leverde na lang wachten niet meer op een dan een nietszeggende mail met een zo goed als inhoudsloze bijlage. Het is duidelijk dat Fedasil het dossier niet wil openbaar maken.” De gemeente ging daarom in beroep bij de bevoegde commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten. “Hun oordeel was helder: Fedasil voldoet hoegenaamd niet aan de wettelijke opdracht tot openbaarmaking. De commissie adviseert hen daarom om alsnog de nodige documenten aan de gemeente ter beschikking te stellen. Maar ook daar hebben we ondertussen nog niks van gezien.”

Buitenspel

“Het is zowat de rode draad in de ganse aanpak in deze zaak”, zucht burgemeester Lukas Jacobs. “De verantwoordelijken van het geplande asielcentrum doen er alles aan om de gemeente steeds buitenspel te zetten. Ze weten dat we tegen de komst van het asielcentrum op die plek zijn. En daarom zoeken ze steeds de marges op binnen en ook buiten de wetgeving om hun asielcentrum uit te bouwen. Maar daar gaan we dus duidelijk tegenin als gemeentebestuur. We kunnen niet aanvaarden dat deze plannen op een onveilige en onreglementaire manier worden uitgewerkt. En voor ons is het onbegrijpelijk dat Fedasil als overheidsdienst aan deze praktijken verder meewerkt.”

Info: www.kalmthout.be/asielcentrum

Facebook291
Twitter
Follow Me
Tweet