Laatste nieuws:
Voorstel verkaveling Heikant gevoelig in gemeenteraad

Voorstel verkaveling Heikant gevoelig in gemeenteraad

Dinsdag 27 juni kwam de gemeenteraad weer bijeen, zoals bijna elke laatste dinsdag van de maand. Er stonden wat punten op de agenda waarvan verwacht kon worden dat er geen unanimiteit zou zijn bij de goedkeuring. Dit liep echter anders bij agendapunt 5.

Het was geen verassing dat er bij de goedkeuring van de jaarrekening van de gemeente geen steun kwam vanuit de oppositie. Raadslid Tom Bevers van N-VA PLE gaf aan dat zijn partij de jaarrekening niet ging goedkeuren vanwege de grote onduidelijkheid in de jaarrekening en daardoor het gebrek aan inzicht voor de gemeenteraad. Hij noemde het geen beleidsdocument waar veel uit te leren valt en vanwege dat gebrek aan onduidelijkheid stemde de N-VA PLE dan ook tegen de jaarrekening. De twee andere raadsleden van de oppositie, Willy Hoppenbrouwers van Open VLD en Siegfried Heylen van Vlaams Belang, onthielden zich van hun stem. De partijen die ook in het bestuur van de gemeente zetelen hebben uiteraard voor goedkeuring van de jaarrekening van de gemeente Essen gestemd, waarmee er een meerderheid was en de jaarrekening werd goedgekeurd. Vaak gaat het zo in de gemeenteraad.

Onenigheid over verkaveling Heikant

Er zijn punten waar de voltallige raad in mee gaat, maar er zijn ook punten waar de oppositie van zich laat horen en de meerderheid alleen bestaat uit de partijen die deel uitmaken van het college. Soms zijn er echter punten op de agenda waar deze regels niet opgaan. Bij deze gemeenteraadsvergadering was dat agendapunt 5, de goedkeuring van een nieuw wegtracé en aanvaarding kosteloze grondafstand.
Op zich een agendapunt dat niet al te veel weerstand zou mogen oproepen, maar in dit geval blijkt dat het gaat om een voorstel van een grondeigenaar in Essen Heikant, die op deze manier haar grond wil verkavelen in 29 kavels waaraan een nieuwe wegenis aangelegd moet worden. De grond heeft als bestemming bouwgrond, dus zal je zeggen dat het voorstel, dat op het eerste zicht een goed en redelijk plan leek, de goedkeuring zou krijgen.
Echter bleek deze aanvraag veel complexer te liggen.

Weinig draagkracht bij omwonenden

De eigenaar van de grond heeft met deze nieuwe aanvraag al meer dan 10 aanvragen ingediend. Binnen de groep direct omwonenden is er weinig draagkracht voor dit project. Men vreest dat met de komst van de nieuwe weg en 29 kavels de verkeersdruk in de wijk Heikant zal toenemen. Bovendien gaat er een groene zone verloren. Dat laatste argument kan niet worden meegenomen in de afweging, want gaat om grond met een bestemming als bouwgrond, maar over andere argumenten kan er wel degelijk getwist worden.
Uiteindelijk kwam uit de hoek van N-VA/PLE het voorstel om dit agendapunt te verdagen. Uit de vele reacties binnen de gemeenteraad bleek dat men zeer verdeeld was over dit agendapunt. Normaal zou je zeggen dat de bestuurspartijen tegen dit voorstel stemmen en dat de oppositiepartijen voor zijn.

Meerderheid voor verdaging

Het voorstel tot verdaging werd dan ook in stemming gebracht. We zagen dat het voltallige college samen met een aantal raadsleden van CD&V tegen dit voorstel was, maar dat er toch een kleine meerderheid voor de verdaging van dit agendapunt was. Natuurlijk de voltallige fractie van N-VA/PLE, maar ook bijvoorbeeld de raadsleden Arno Aerden en Swa Veraart van sp.a waren voorstander van het voorstel van N-VA/PLE. Hiermee gingen zij niet mee met hun partijgenoten Jokke Hennekam en Helmut Jaspers die namens sp.a deel uitmaken van het college. Een andere persoon die stelling innam was Brigitte Van Aert die zich als raadslid van CD&V onthield van stem. Ook de raadsleden van Vlaams Belang en Open VLD onthielden zich van in stem in deze kwestie, waarmee er een meerderheid was om dit agendapunt te verdagen.

Partijdiscipline

Vaak zien we dat de partijdiscipline doorslaggevend is bij een stemming. De bestuursmeerderheid kan er normaal voor zorgen dat punten op de agenda worden goedgekeurd dan wel afgekeurd. Bij de stemming van agendapunt 5 zagen we dat individuele gemeenteraadsleden toch ook ruimte hebben om een afwijkende mening te hebben en daar in hun stemgedrag blijk van de geven. Agendapunt 5 was daarmee een mooi staaltje democratie. Natuurlijk mag je van het college verwachten dat zij wel een bepaalde discipline en loyaliteit naar elkaar hebben. Toch zou het niet verbazen als er ook leden van het college diep van binnen niet rouwig waren met de verdaging van agendapunt 5 en blij waren met afwijkend stemgedrag van partijgenoten.

Naast deze punten stonden er nog een aantal punten op de agenda, zoals de goedkeuring van de jaarrekening 2016 van het AGB Essen en een aantal andere punten met betrekking tot Ruimtelijke ordening, onderwijs, woonbeleid, milieu, sport en personeel.

De laatste vergadering voor de zomervakantie was er één waaruit bleek dat het democratisch systeem goed werkte. Individuele raadsleden die de inwoners van Essen vertegenwoordigen konden gebruik konden maken van hun positie als democratisch verkozen raadslid door een eigen standpunt in te nemen. De volgende gemeenteraad zal normaal plaatsvinden op dinsdag 29 augustus.

VL

Facebook11
Twitter
Follow Me
Tweet