Slimmer investeren en belastingen verlagen

Slimmer investeren en belastingen verlagen

De reactie van Open vld Kalmthout op het meerjarenplan

Afgelopen gemeenteraad werd er gestemd over het meerjarenplan voor de komende legislatuur. Gemeenteraadslid Inneke Bosmans van Open vld Kalmthout stemde tegen. Een lagere exploitatiekost, lagere belastingen en slimmere investeringen in duurzaamheid, veilige mobiliteit en lokale economie zijn noodzakelijk. De gemeente torst een hoge exploitatiekost, zeg maar de dagelijkse werking. Het bestuur neemt geen stappen om deze kost onder controle te krijgen. We kunnen de vergelijking maken met onze buurgemeenten. Het aantal voltijdse equivalenten (VTE) in dienst van de gemeente Kalmthout bedraagt 9,4 per 1000 inwoners, terwijl het gemiddelde bij de buurgemeenten 8,48 VTE per 1000 inwoners is. Open vld Kalmthout stelde dan ook voor om deze legislatuur naar 8,5 VTE per 1000 inwoners te streven, maar vond geen gehoor bij de meerderheid. Deze besparing zou volstaan om de belastingen gevoelig te laten dalen.

Geen fietstunnel deze legislatuur

De eerste jaren wordt er fors geïnvesteerd door het bestuur, maar daarna valt het wat stil. In het huidige renteklimaat en met relatief weinig schulden is er meer mogelijk in Kalmthout. Bovendien zijn de keuzes van het bestuur vaak niet dezelfde als die Open vld Kalmthout zou maken. Zo wordt er amper geïnvesteerd in domein Diesterweg, terwijl daar juist heel veel kansen liggen nu we dat domein voor lange tijd in erfpacht gekregen hebben. Tijdens de gemeenteraad werd er door de oppositie onder andere de opening van een nieuw kinderdagverblijf geopperd. Ook in mobiliteit wordt o.i. te weinig geïnvesteerd, fiets- en voetgangerstunnels komen er in deze legislatuur in ieder geval niet. Open vld Kalmthout voerde woensdag 18 december nog actie aan de stations van Heide en Kalmthout om te pleiten voor dringende investeringen in verkeersveilige infrastructurele ingrepen in de stationsomgevingen. De schoolomgeving van de Ganzendries wordt aangepakt, en dat is een goede zaak, maar over andere schoolomgevingen – waar het ook broodnodig is – vinden we helaas niets terug in het meerjarenplan.

Lokale economie stiefmoederlijk behandeld

Het bestuur investeert ook nauwelijks in de lokale economie. Er zou een ondernemersloket opgestart worden, maar daar worden geen middelen voor voorzien. In de beleidsnota wordt gesproken over het ondersteunen van groene economie, waaronder bijvoorbeeld het stimuleren van deelauto’s. Doelstellingen waar wij 100% achter staan, maar er wordt in de meerjarenplanning geen specifiek investeringsbudget voor vrijgemaakt.

Bouwen boven renoveren

Het gemeentebestuur bouwt wel nieuwe infrastructuur, maar verwaarloost de bestaande infrastructuur. Open vld Kalmthout is absoluut voorstander van investeringen in infrastructuur, maar focus a.u.b. op de bestaande infrastructuur. Het realiseren van een nieuw administratief centrum zal 6,5 miljoen euro kosten, dat is belastinggeld dat het bestuur rechtstreeks in zichzelf pompt. Bovendien is het voor ons onbegrijpelijk dat in deze digitale tijden alle administratieve diensten op dezelfde locatie zouden moeten zitten. Dit strookt niet met de huidige tendens in stedenbouw waar duurzaamheid en een circulaire aanpak veel aandacht krijgen. Twee zaken die wij in de visie van het bestuur missen. We hopen dan ook dat de nieuwbouw op zijn minst een passief en flexibel gebouw zal zijn, dat de komende 100 jaar dienst kan doen. Daarnaast koos de gemeente Kalmthout ervoor om het burgemeestersconvenant en klimaatneutrale organisatie 2020 te ondertekenen. Tegen 2020 wil de gemeente minstens 20% minder CO2 uitstoten op haar grondgebied en als organisatie klimaatneutraal worden. bij ongewijzigd beleid zal Kalmthout in 2020 een uitstoot hebben van 79.279 ton CO2, een daling van maar 7%. Het lijkt dus zeker opportuun om allereerst te investeren in de renovatie van bestaande infrastructuur.

Burgerbudget

Er wordt in het meerjarenplan ook 300.000 euro voorzien voor het burgerbudget. Dit voorstel deed de Open vld-fractie in het voorjaar en werd na verfijning door het schepencollege tijdens de laatste gemeenteraad goedgekeurd. We zijn erg blij met deze constructieve samenwerking en beschouwen het wijkbudget als een mooi kerstgeschenk voor alle burgers van Kalmthout.

De 300.000 euro wordt verdeeld over projecten van de vijf Kalmthoutse wijken en over projecten die wijkoverschrijdend zijn. Tijdens de wijkvergaderingen, die in het voorjaar van 2020 georganiseerd worden, zal de procedure uit de doeken gedaan worden.

De voorstellen kunnen gedurende drie maanden ingediend worden via het digitaal bewonersplatform denkmee.kalmthout.be of via een invulformulier. Daarna worden de voorstellen beoordeeld door de gemeente. De weerhouden voorstellen worden dan gepubliceerd op het digitale bewonersplatform, zodat alle inwoners van Kalmthout kunnen stemmen.

Bron en foto’s: Open vld Kalmthout

JC

Facebook21
Twitter
Follow Me
Tweet


Alarm Van Loon en Benga Security zijn nu één!