Laatste nieuws:
Gemeenteraad Essen keurt ambitieus meerjarenplan 2020-2025 goed

Gemeenteraad Essen keurt ambitieus meerjarenplan 2020-2025 goed

Essen moet ook de komende jaren een moderne, groene, warme én gezonde gemeente blijven. Op sommige vlakken wil het bestuur de lat zelfs nog een stuk hoger leggen en de troeven van Essen volop uitspelen. Dat is de grote ambitie van het meerjarenplan 2020-2025, dat de gemeenteraad woensdag goedkeurde.

Een meerjarenplan bevat de beleidskeuzes van het nieuwe bestuur en de financiële vertaling ervan voor de volledige bestuursperiode. Het bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting. Het is, met andere woorden, het actieplan om Essen te besturen tot 2025.

‘Zeg het maar, Essenaar’

Aan de opmaak van het meerjarenplan ging een uitgebreid traject van participatie vooraf. De strategische doelstellingen van het bestuursakkoord – Groen, Verbinden, Ambitie, Gerust – vormden hierbij het uitgangspunt. Ook de grote bevolkingsbevraging van 2017 en de succesvolle participatieavond van 22 mei jl. waren een belangrijke inspiratiebron. De volgende jaren wil de gemeente haar inwoners nog extra betrekken bij het beleid, met de start van een inwonerspanel, een online budgetplatform en wijkavonden.

Goede huisvader

Daar waar sommige besturen moeten saneren, kan Essen vertrekken vanuit een solide financiële basis. Dit laat de gemeente toe om haar dienstverlening te versterken en meer dan 27 miljoen euro in allerlei projecten te investeren. De basisbelastingen blijven op hetzelfde niveau: 7,5 procent algemene personenbelasting en 787 opcentiemen. Essen zit hiermee rond het Vlaamse gemiddelde. Er komen dus geen extra belastingen, behoudens een taks op tankstations (met uitzondering van duurzame brandstoffen) en zendmasten. Voor grote investeringen gaat de gemeente leningen aan. De financiële schulden stijgen relatief licht van bijna 14 miljoen naar iets meer dan 15 miljoen euro.

Propere en duurzame gemeente

Essen wil zijn groene, landelijke en duurzame karakter nog verder versterken. Het nieuwe bestuur zet extra in op de netheid van de gemeente. Vooral de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort wordt krachtig opgedreven. Verder investeert Essen de komende beleidsjaren gericht in landschapsparken en natuurverbindingen. Waar het overgrote deel van de Vlaamse gemeenten pas tegen 2030 zijn openbare verlichting vervangt door (slimme) ledverlichting, is Essen één van de tien gemeenten die dit al tegen 2026 doorvoert.

Socio-culturele ruimte

Een ander speerpuntproject, is de vraag naar aangepaste vrijetijdsruimte. Het gemeentebestuur organiseert begin 2020 een grote en diepgaande bevraging bij het verenigingsleven, om zo een duidelijk zicht te krijgen op de noden op lange termijn. De resultaten moeten uitmonden in een projectdefinitie, gericht op het realiseren van een infrastructuur. Naast een multifunctionele ruimte, denkt de gemeente ook aan een kleinere (fuif)ruimte voor jongeren.

Veiligheid voorop

Verkeersveiligheid is terecht een heel belangrijk thema voor de inwoners van Essen. Met een ambitieus voetpadenplan wil de gemeente de kwaliteit en de toegankelijkheid van de voetpaden structureel verbeteren. Ze trekt hiervoor liefst 1.350.000 euro uit. Last but not least wil Essen met de realisatie van een Zorgpunt, een pioniersproject in samenwerking met AZ Klina, vanaf 2021 een uitgebreide gezondheidszorg aanbieden in eigen gemeente. Zodoende hoeven inwoners zich minder vaak naar een ziekenhuis te verplaatsen.

Het volledige meerjarenplan 2020-2025 vind je, na de laatste aanpassingen, binnenkort terug op www.essen.be. Hiernaast voorziet de gemeente een extra bijlage in het eerstvolgende infomagazine van februari.

Bron: gemeente Essen
Foto: Noordernieuws.be

Facebook29
Twitter
Follow Me
Tweet