Laatste nieuws:
Wegtrace verkaveling Heikantlaan Essen - (c) Google Streetview

Akkoord wegtracé verkaveling Heikantlaan nog steeds gevoelig

Op de gemeenteraad van afgelopen dinsdag was een kleine meerderheid akkoord met de aanvraag voor ‘goedkeuring nieuw wegtracé en aanvaarding kosteloze grondafstand‘ ter hoogte van de Heikantlaan. De eigenaar van deze grond diende al meerdere malen een aanvraag in, in het kader van de verkaveling Heikantlaan. Deze 16de aanvraag moet een wegtracé realiseren waar uiteindelijk 26 kavels rond gesitueerd worden.

Deze aanvraag was het resultaat na een uitstel van een eerdere aanvraag die de gemeenteraad in 2017 behandelde. De raad maakte toen een aantal bijkomende eisen/wensen kenbaar, die in deze aanvraag deels zijn ingewilligd.

Verklaring CD&V over het wegtracé voor verkaveling Heikantlaan

Doordat de beslissing van de gemeenteraad op dinsdag 25 september 2018 nog zo bleef nazinderen op onder andere de sociale media, kwam CD&V met een verklaring in de vorm van een ‘vraag en antwoord’.
Vanuit het ja-kamp wordt de nadruk gelegd op de nagekomen afspraken. Zo is de groene strook in de nieuwe plannen aanzienlijk breder geworden en wordt aangegeven dat veel jongeren die nu op de Heikant wonen daar graag ook willen blijven. Ook wordt aangegeven dat de grond staat gemarkeerd als woonzone en was een nieuwe uitstel van het dossier niet wenselijk. Dit omdat men dan over de wettelijke termijn zou geraken en dan zou er een ongewenste lintbebouwing aangevraagd kunnen worden. Hierop zou dan geen weigering meer mogelijk zijn. Daarnaast bracht deze verklaring nog een aantal punten naar voren. Lees hier de volledige verklaring van het CD&V.

Reactie Tom Bevers, N-VA/PLE

Vanwege de verklaring die er vanuit het CD&V is gekomen, vroeg Noordernieuws aan Tom Bevers van N-VA/PLE en Arno Aerden van sp.a om te reageren op deze verklaring. Zowel de fractie van sp.a als van N-VA/PLE hebben tegengestemd. Eén raadslid van N-VA/PLE onthield zich van stem. Nog voordat Tom Bevers reageert op de verklaring, geeft hij aan dat raadslid Thomas Dekkers zich van stem heeft onthouden om de absurditeit van een beslissing zonder onderbouwing te onderlijnen. Op de verklaring van de gemeente geeft hij op een aantal punten commentaar. Deze punten zullen wij in zijn geheel ook onder dit artikel volledig publiceren. Enkele van zijn punten die we er hier al uitlichten zijn dat er geen duidelijkheid is of deze woonbehoefte wel noodzakelijk is. Daarom heeft N-VA/PLE gevraagd om eerst voor heel Essen een nieuwe woonbehoeftestudie te maken.

Lintbebouwing

Bevers geeft ook aan dat het college de beslissing nog prima binnen de wettelijke termijn kon nemen wanneer het wegtracé niet was goedgekeurd of uitgesteld. Het argument dat er hierdoor lintbebouwing zou komen vindt Bevers onzin. Vorig jaar werd het wegtracé ook niet goedgekeurd en er is nu helemaal geen lintbebouwing. De reden dat Tom Bevers een nieuw uitstel in stemming wilde brengen, was het ontbreken van een recente mobiliteitsstudie en woonbehoeftestudie waarmee kan worden verantwoord dat er hier 26 nieuwe woningen worden gebouwd. Bovendien verschilt deze nieuwe aanvraag nauwelijks met die van vorig jaar. Ook tilt N-VA/PLE zwaar aan het feit dat de eigenaar, tegen de wens van de gemeenteraad in, geen enkele inspanning heeft gedaan om in overleg te treden met de omwonenden.
Lees hier de volledige verklaring van Tom Bevers van N-VA/PLE.

Reactie Arno Aerden

Ook de twee gemeenteraadsleden die in fractie van sp.a zetelen, stemden tegen deze aanvraag. De twee leden van sp.a die deel uitmaken van het schepencollege stemden voor, net als bij de aanvraag van juni 2017. Arno Aerden geeft aan dat het een dubbeltje op zijn kant was. Hij geeft aan dat zijn fractie vorig jaar vond dat de bebouwing bij die aanvraag te dens (te dicht bebouwd) was. Wat hun betreft is dit bij de nieuwe aanvraag nog steeds zo. Ook een feit dat een deel van de buurtbewoners nog steeds bezwaar heeft tegen de verkaveling telt mee in hun nee-stem. Ook Arno Aerden haalt aan dat de aanvrager werd verzocht, op voorstel van Brigitte van Aert van CD&V, om de buurt actief bij het project te betrekken. De aanvrager deed niets met dit verzoek.
Tevens wordt ook door Aerden aangegeven dat de huidige woonbehoeftestudie al bijna 10 jaar oud is en gedateerd. Hierdoor is het moeilijk om er zicht op te krijgen of er nog steeds wel een behoefte is aan een extra (kleine) woonwijk. Wel geeft Arno Aerden aan de argumentatie van het schepencollege te begrijpen. Bij het afkeuren van deze aanvraag was een verkaveling langs de straatzijde zeker een optie. Dan zou de volledige groene zone in de Heikantlaan verdwijnen.
Lees hier de volledige reactie van Arno Aerden van sp.a.

Overpeinzingen

We zien dat er een hoop verschillende belangen met deze aanvraag gemoeid gaan. Een ding dat mij persoonlijk opviel was, dat er tijdens de gemeenteraad waarin deze aanvraag akkoord werd bevonden er geen garantie kon komen dat de bewoners van Essen voorrang zouden krijgen bij het verkrijgen van een kavel. Het kwam niet verder dan dit voor te stellen middels een ‘gentleman’s agreement’. Als je dan als één van je argumenten gebruikt dat jonge mensen van Heikant graag op Heikant willen blijven wonen, vind ik dat in ieder geval een zwak argument. Voor de verdere argumenten is het maar net wat zwaar weegt. Het is in ieder geval een complex dossier dat de gemoederen al even bezighoudt.

VL


Het is onmogelijk om dit artikel alle argumenten naar voren te brengen, maar we willen ze onze lezers niet onthouden. Hieronder de verklaringen van de gemeente, Tom Bevers en Arno Aerden, zoals Noordernieuws die heeft ontvangen.

Tekst verklaring gemeente
Verkaveling Heikantlaan vragen en antwoorden
 • Over wat gaat het?
  De gemeenteraad besliste om goedkeuring te geven aan het aanleggen van een nieuwe straat, als zijstraat van de Heikantlaan. Die straat is gelegen in wat vandaag een groot privaat, vervallen domein is.
 • Enkel een straat?
  Vanaf dat de gemeenteraad goedkeuring geeft aan een nieuwe straat, kan het schepencollege het dossier behandelen om de gronden er te verkavelen zodat er aparte bouwpercelen worden gemaakt.
 • Is die verkaveling dan gelegen in een park?
  In 1976 is Essen “ingekleurd”, en zijn er bestemmingen gegeven aan de grond: landbouwgrond, bosgrond, natuurgebied, woonzone, industriezone, enz. Deze verkaveling is gelegen in woonzone. In de onmiddellijke buurt zijn er in de loop van de jaren reeds vele woonzones ontwikkeld (Smoutebos, Zwartven, Meeuwenven, enz. Eigenlijk is heel Heikant op die manier ontwikkeld geweest).
 • Is er wel behoefte aan nieuwe bouwpercelen op Heikant?
  De bouwmarkt kent een dynamiek, en gaat uit van de wet van vraag en aanbod. Het is goed wonen in Essen, en zeker op Heikant. Op Heikant wonen ongeveer 4000 mensen, met vele jongeren. Vele van deze jongeren zullen interesse hebben om op Heikant te blijven wonen.
 • Laat de gemeenteraad zich hierover adviseren?
  Zeker en vast! Vele adviesinstanties hebben een gunstig advies gegeven. Ook de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) was akkoord. De Gecoro bestaat uit deskundigen op het vlak van ruimtelijke ordening en uit vertegenwoordigers van geledingen van onze Essense samenleving.
 • Gaat her park dan verloren?
  Vandaag is het een privaat domein dat vervallen is en niet meer wordt onderhouden. Door deze verkaveling zullen er woningen komen in een rustige en groene omgeving. Het parkkarakter blijft zodoende behouden.
 • Waarom is er niet gekozen om gewoon te verkavelen langs de straatkant?
  Een verkaveling langs de straatkant zou grote nadelen hebben: er zouden dan ofwel grote villapercelen worden gecreëerd waar niemand op zit te wachten, ofwel wordt er dan een “ouderwets” woonlint gebouwd zodat het groen langs de Heikantlaan helemaal verloren zou gaan.
 • Is de Heikantlaan wel berekend voor al dat bijkomend verkeer?
  Zesentwintig woningen zorgen voor ongeveer 50 gezinsauto’s. De Heikantlaan (en Heikantstraat) kan dit bijkomend verkeer gemakkelijk aan.
 • Er zijn toch sommige mensen die een bezwaar hebben ingediend?
  Ja en dat is begrijpelijk. Elke bijkomende verkaveling stuit op bezwaren. Soms principieel en soms van praktische aard. Maar het aantal bezwaarindieners is doorheen de planvorming gestaag omlaag gegaan.
 • Wat wordt er met de bezwaren gedaan?
  Het schepencollege zal de terechte punten uit de bezwaren “inbouwen” in haar beslissing.
 • De grootste oppositiepartij vroeg om het punt uit te stellen. Waarom heeft de gemeenteraad dat niet gedaan?
  Aanvragen om te verkavelen zijn gebonden aan wettelijke termijnen waarbinnen beslist moet worden. Indien de gemeenteraad niet beslist, kan ook het schepencollege niet beslissen, en gaan we over de wettelijke termijn. Het gevolg zou zijn geweest dat er dan een lintbebouwing zou aangevraagd worden, waarop geen weigering mogelijk zou zijn geweest (of die in beroep altijd zou goedgekeurd zijn geworden).
 • Is het voorstel dan goedgekeurd meerderheid tegen oppositie?
  Na een goede discussie met een afweging van pro’s en contra’s kwam het tot een stemming in de gemeenteraad. Niet iedereen binnen de meerderheid was voor (sp.a-raadsleden). Ook niet iedereen bij de oppositie was tegen (Essens Belang was voor en één lid van NVA-PLE onthield zich).

Terug naar tekst

 

Tekst reactie Tom Bevers

Vorig jaar is het plan op de gemeenteraad geweest. Het is toen uitgesteld, met stemmen van N-VA/PLE en enkele mensen uit sp.a en CD&V. De redenen voor het uitstel waren dat er geen actuele woonbehoeftenstudie en mobiliteitsstudie (voor heel Essen) die verantwoorden dat hier 26 nieuwe woningen worden gebouwd. Een jaar later lag een plan voor dat bijna niet verschilt van het vorige, opnieuw zonder die twee studies. Uiteraard hebben we dan voorgesteld om het opnieuw uit te stellen ! Zodat we over informatie beschikken op basis waarvan we degelijk kunnen oordelen. Een jaar geleden was er ook gevraagd dat de eigenaar met de buren zou overleggen. Dat bleek niet te zijn gebeurd. Nog een reden om uitstel te vragen: dat overleg zou dan alsnog kunnen plaatsvinden.

Eens de meerderheid de vraag om uitstel had weggestemd, konden we uiteraard de verkaveling niet goedkeuren. Thomas Dekkers heeft zich onthouden om de absurditeit van een beslissing zonder onderbouwing te onderlijnen. Enkele specifieke commentaren:

 1. Het klopt dat de gemeenteraad enkel de toelating geeft voor de aanleg van de straat. Maar omdat de verkaveling niet kan zonder een straat aan te leggen, ging de beslissing in de praktijk natuurlijk ook over de verkaveling zelf.
 2. De verkaveling ligt in de woonzone. De grond is op dit ogenblik echter niet bebouwd. Ook in de woonzone is het belangrijk dat er voldoende groen overblijft. Het is ook niet zo dat overal in de woonzone zomaar eender wat kan worden gebouwd.
 3. Zijn die woningen nodig? Wel, dat weten we niet. Net daarom hebben wij gevraagd om eerst voor heel Essen een nieuwe woonbehoeftenstudie te maken.
 4. De binnengekomen adviezen waren gunstig. De meeste van die gunstige adviezen zijn puur technisch: ze komen van instanties die op hun domein moeten nagaan of een project binnen de regels past. Ze kijken niet noodzakelijk naar het bredere plaatje. Dat is de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad en het schepencollege.
 5. De Heikantlaan zelf kan op het eerste gezicht het bijkomende verkeer wel aan. Dat klopt. Al zou het beter zijn om dat met een mobiliteitsstudie te onderbouwen. Het grote knelpunt is echter het kruispunt van de Heikantlaan met de Moerkantsebaan aan het viaduct, zoals op dezelfde gemeenteraad bij de bespreking van een ander punt door het schepencollege nog werd aangegeven. Als de Heikantlaan drukker wordt, dan wordt ook dat kruispunt drukker.
 6. Als de gemeenteraad het wegtracé niet goedkeurt (of uitstelt), moet het schepencollege inderdaad de verkaveling weigeren. Het college kon die beslissing perfect nog binnen de termijn nemen. De eigenaar kan dan opnieuw een dossier indienen, met een al dan niet aangepast voorstel. Dat het “gevolg” daarvan lintbebouwing zou zijn, is onzin. Een jaar geleden werd het wegtracé ook niet goedgekeurd, en er is nu helemaal geen lintbebouwing !
 7. Dat het alternatief lintbebouwing is, staat op zich ook helemaal niet vast. Elk bouw- en verkavelingsplan moet door het schepencollege beoordeeld worden. Het is vreemd dat het college al aangeeft dat het een slecht plan zomaar zal goedkeuren ! Het klopt dat er in beroep kan worden gegaan bij het provinciebestuur, maar waarom zou de Bestendige Deputatie een plan goedkeuren dat het gemeentebestuur niet wil?
 8. Dat het (Essens) Belang zomaar bij de oppositie wordt gerekend, is vreemd. De partij stemt al maanden altijd mee met de bestuursmeerderheid. Of daar al dan niet afspraken over zijn, weten we niet.

Terug naar tekst

 

Tekst reactie Arno Aerden

Eerst en vooral: de enige bevoegdheid die de gemeenteraad in casu heeft is het goed- of afkeuren van het stratentraject. Over de verkaveling an sich hebben wij als gemeenteraadsleden geen bevoegdheid. Die bevoegdheid ligt bij de leden van het schepencollege. Maar goed, één en ander is uiteraard wel met elkaar verweven. Bovendien dient één en ander genuanceerd te worden.

Wat de sp.a-fractie betreft was het nieuwe plan een dubbeltje op z’n kant.
Vorig jaar vroeg onze fractie bij monde van mezelf om het aantal bouwkavels te verminderen. Het project leek ons immers te dens (te dicht bebouwd) met té veel woningen op een te kleine oppervlakte. In dat opzicht wilden wij het stratentraject niet goedkeuren.

Deze week kregen we op de gemeenteraad een nieuw voorstel voorgelegd waarbij aan deze vraag in beperkte mate werd tegemoetgekomen. Onze fractie besloot echter nogmaals tegen dit plan te stemmen omwille van drie redenen:

 • Het project is nog steeds te dichtbebouwd. Er was op dat vlak al een verbetering ten opzichte van het vorige plan, maar o.i. nog niet voldoende aangepast;
 • Een deel van de buurtbewoners is nog steeds gekant zijn tegen de verkaveling. Destijds stelde de gemeenteraad de vraag aan de aanvrager (op voorstel van CD&V-raadslid Brigitte Van Aert) om de buurt bij het project actief te betrekken en te bevragen. Helaas is niet op deze vraag ingegaan;
 • Is er een behoefte aan bijkomende woningen? Antwoord is: we weten dat niet. De huidige woonbehoeftestudie is bijna 10 jaar oud en gedateerd, waardoor we geen zicht hebben op een eventuele behoefte aan een extra (kleine) woonwijk.

Omwille van deze 3 bovenstaande redenen heeft onze fractie besloten om tegen dit plan te stemmen, in de hoop dat men het plan nogmaals naar de tekentafel zou verwijzen én om de buurt te betrekken bij het project. Dat is ons helaas niet gelukt.
Anderzijds begrijpt onze fractie de argumentatie van het schepencollege. Indien dit plan niet goedgekeurd zou zijn geweest was er nog altijd de optie voor de aanvrager om langs de straatzijde te verkavelen. In dat geval zou de volledige groene zone in de Heikantlaan verdwijnen. Dat is uiteraard evenmin een wenselijke situatie. Met het huidige goedgekeurde plan zouden we minstens het groene uitzicht van de Heikantlaan moeten kunnen behouden. Blijkbaar is de inschatting van het schepencollege dat de aanvrager geen poging zou doen om een nieuw plan voor te leggen (omdat hij al verschillende pogingen had ondernomen), maar dat hij direct langs de straatkant zou gaan verkavelen/bouwen (met volledig verlies van het ‘groenscherm’ langs de Heikantlaan…). Hiertegen zou juridisch niets te beginnen zijn. Bouwgrond langs een uitgeruste weg mag immers benut worden. Onze fractie had de hoop dat het schepencollege hier de aanvrager alsnog in zou kunnen doen bewegen. Helaas is anders gebleken.

Conclusie

Wat ook de uitkomst van de stemming geweest zou zijn geweest, er zijn zowel argumenten vóór als tégen de verkaveling. Het is geen zwart-wit-verhaal. De toekomst zal uitwijzen of de gemeenteraad de juiste beslissing heeft genomen.

Terug naar tekst

Foto boven artikel ©Google streetview

Facebook14
Twitter
Follow Me
Tweet