Laatste nieuws:
26 nieuwbouw woningen in Heikantlaan Essen - (c) Noordernieuws.be 2022 - HDB_7489s

Verduidelijking rond de bouwplannen in de Heikantlaan

Een deel van de bouwgrond aan de Heikantlaan gaat bebouwd worden, dit tot ongenoegen van veel mensen. Er werd een petitie gestart, die ondertussen 393 keer is getekend. Het dossier voor de bouwplannen is echter niet nieuw.

In de petitie wordt duidelijk dat men er niet tegen is dat er gebouwd wordt, men weet dat de grond is ‘ingekleurd’ als bouwgrond, maar men is bevreesd dat het groene karakter van de Heikantlaan verloren gaat. Het oorspronkelijke dossier is ruim vijftien jaar oud. Er zijn een aantal voorstellen in het verleden geweest om op die plek een aantal projecten te doen, maar die zijn intussen achterhaald.

26 bouwkavels

Sinds 2019 is Arno Aerden (Vooruit) schepen voor ruimtelijke ordening. Hij brengt verduidelijking: “Dit dossier sleept al jaren aan. In 2017-2018 kwam er uiteindelijk een plan om 26 bouwkavels te creëren, met oppervlaktes tot maximaal 675 vierkante meter.” Om de verkavelingsvergunning te verkrijgen, moest eerst de gemeenteraad een wegtracé goedkeuren. De meningen waren in september 2018 verdeeld: CD&V en Vlaams Belang waren voor, bij sp.a (nu Vooruit) en N-VA/PLE was men verdeeld voor en tegen óf onthield men zich. Arno Aerden (toen raadslid) was tegen. “Ik stemde inderdaad tegen, omdat ik het een ‘ouderwetse’ verkaveling vond en geen toonbeeld van een goede ruimtelijke ordening. Dat vind ik vandaag nog steeds,” verduidelijkt Aerden. Een meerderheid van de raadsleden stemde uiteindelijk voor, waardoor het college van burgemeester en schepen in 2018 de vergunning kon geven, weliswaar met een aantal restricties. Het moest een kavel minder zijn en er diende een trage verbinding te komen voor voetgangers en fietsers tussen de Heikantlaan en de nieuwe verkaveling.

Verduidelijking rond de bouwplannen in de Heikantlaan

Trage verbinding geschrapt

Zowel de aanvrager als de buren zijn in beroep gegaan bij de deputatie van de provincie. De aanvrager, omdat hij het er niet mee eens was dat er een kavel minder zou komen en de buren omdat ze het teveel kavels vonden. De deputatie, met bevoegd ‘gedeputeerde’ Luc Lemmens (N-VA), zou een nieuwe beslissing moeten nemen over de verkavelingsaanvraag. In eerste instantie werd in de loop van 2019 de vergunning gegeven, maar die had de trage verbinding geschrapt. Tegen de beslissing de vergunning te geven werd opnieuw in beroep gegaan bij de Raad voor Vergunningsbetwisting. Die vernietigde de beslissing van de Deputatie. De Deputatie kreeg daarna het dossier opnieuw op haar bord en nam dezelfde beslissing, maar beter gemotiveerd. Opnieuw werd er beroep aangetekend, maar dat beroep werd ingetrokken, waardoor het besluit van de Deputatie op 7 januari 2021 definitief werd.

Geen onteigeningen

In de petitie wordt gesproken over mogelijke onteigeningen. Zoals bij de bewoners aan de westzijde van de Heikantlaan, in verband met een verbreding van de straat. De bewoners aan de oostzijde vanwege een fietspad naast het spoor. Hierover wordt in de vergunning die de deputatie verleende evenwel niet gesproken. Er zullen geen onteigeningen volgen. Ook niet voor een fietspad langs het spoor. “De vergunning van de deputatie is definitief. Dat betekent dat het schepencollege hier niets meer aan kan veranderen, wat op zich jammer is, want er zijn betere mogelijkheden met dat stuk grond,” vindt Arno Aerden. Er zullen een aantal bomen verdwijnen, maar het groene karakter moet en zal zoveel mogelijk behouden worden. Daar zal ook absoluut op toegezien worden! Zo komt er een groene buffer van minimum 15 meter tussen de straat en de tuinen van de woningen, om het groene karakter van de straat te behouden.

NN

Facebook48
Twitter
Follow Me
Tweet