Laatste nieuws:
Opening vernieuwde Kaartse Beek in Kapellen-Brasschaat
Opening nieuwe fietsbrug over de Kaartse Beek, met vlrn: Goele Fonteyn (Brasschaat), Koen Helsen (Kapellen), Dirk Van Mechelen (Kapellen), Luc Janssens (Kapellen), Luk Lemmens (provincie Antwerpen), Goedele Van der Spiegel (ANB), Frederic van Haaren (Kapellen)

Opening vernieuwde Kaartse Beek in Kapellen-Brasschaat

De provincie Antwerpen voerde samen met Kapellen en Brasschaat belangrijke maatregelen uit aan de Kaartse Beek om de regio te verlossen van wateroverlast en het valleilandschap te herstellen met oog voor recreatie en biodiversiteit. Gisteren kwamen naar schatting duizend geïnteresseerden kijken en luisteren aan zorgboerderij Meander, die dan ook hun jaarlijks buurtfeest organiseerde.

Nieuwe visie

In 2015 presenteerde de provincie een nieuwe visie voor de Kaartse Beek en dit resulteerde in 2019 ook in een Masterplan voor het open ruimte gebied met als doel het waterbeheer, landschapsherstel, de natuurontwikkeling en de recreatie op elkaar af te stemmen en te verbeteren. Jan De Haes, gedeputeerde voor waterbeleid: “Brasschaat en Kapellen hebben al een behoorlijke portie waterellende meegemaakt. Daarom werkte de provincie Antwerpen al enkele jaren vanuit haar rol als waterloopbeheerder systematisch aan duurzame oplossingen. Ik ben zeer verheugd dat we het masterplan, dat in 2019 onder coördinatie van de provincie tot stand kwam, eindelijk hebben kunnen realiseren.”

Een overzicht van alle maatregelen staat hieronder, met meer info op de provinciale website:
– Samen met de lokale besturen en het Agentschap voor Natuur en Bos heeft de provincie ook gewerkt aan extra recreatie en biodiversiteit. Naast zorgboerderij Meander ligt een nieuwe fiets- en wandelverbinding tussen de Holleweg en de Elisalei. Hiermee kunnen inwoners van Kapellen de Brusselse Bossen gemakkelijker en veiliger bereiken. “We zijn tevreden dat we de geboden kansen om ook de verkeersveiligheid te verbeteren en een recreatief pad aan te leggen, ten volle hebben benut,” beaamt Goele Fonteyn, schepen van groen en natuur, infrastructuur, duurzaamheid en mobiliteit in Brasschaat. Nieuwe aanplantingen transformeren het valleigebied tot een uitgestrekt weidegebied met veel kleine landschapselementen. Ook de aanleg van vier bijkomende amfibiepoelen gaat de biodiversiteit zeker ten goede komen.

Opening vernieuwde Kaartse Beek in Kapellen-Brasschaat 2
Zones waar er sinds 2016 provinciale projecten liepen

– In 2018 verwijderde de provincie de houten oeverversteviging aan het stuk tussen de Hoogboomsesteenweg en de Hoogstraat en herstelde zo de natuurlijke oevers. Gelijktijdig werden restanten van twee stuwen opgebroken om vissen vlotter te laten passeren. Later dat jaar kreeg de beek ook ter hoogte van de Zwemdoklei een facelift. De provincie verving versleten oeververstevigingen en legde flauwe oevers en plas-dras zones aan achter de voetbalterreinen om meer ruimte voor water te creëren. Gelijktijdig werd het oude bruggetje vervangen door een hogere en bredere fietsbrug, die de doorstroming van het water niet meer mocht hinderen.
– Aan de Kapelsesteenweg werd de beek jaren geleden ingebuisd. In 2019 maakte de provincie van de bouw van een nieuwe supermarkt gebruik om de waterloop terug open te leggen. Ter hoogte van de Jagersdreef-Fabriekstraat was de waterloop eveneens ingebuisd en voorzien van een sluisje dat regelmatig voor opstopping zorgde. In 2022 werd ook hier de beek terug volledig open gelegd. De brug aan de Zijdefabriekstraat-Moerbeienlaan werd ook vervangen door een hogere brug die sindsdien enkel nog toegankelijk is voor fietsers en voetgangers. De lokale besturen verhoogden de verkeersveiligheid van zwakke weggebruikers in de Jagersdreef-Fabriekstraat door bijkomende verkeersdrempels, fietssuggestiestroken en het instellen van een zone 30.

Laatste werken afgerond

Dit jaar heeft de provincie de laatste werken in de vallei van de Kaartse Beek afgerond. Ter hoogte van de zorgboerderij werden hoge oeverwallen verwijderd, oevers afgeschuind, percelen afgegraven en het oorspronkelijk grachtenstelsel hersteld. Door alle maatregelen kan de vallei nu veel meer water opvangen bij zware regenval.

Bron en foto: Provincie Antwerpen

Facebook12
Twitter
Follow Me
Tweet