Verkiezingscampagne - Jokke Hennekam - sp.a Essen - Noordernieuws.be 2018

Lezerscampagne: Jokke Hennekam, sp.a

Vandaag alweer het derde betoog van onze Noordernieuws Lezerscampagne. Aan het woord is Jokke Hennekam, nummer twee op de lijst van sp.a.

Betoog Jokke Hennekam:

Als kleinere partner in de meerderheid heeft sp.a de laatste 12 jaar een duidelijke stempel gedrukt op het gemeentebeleid. We maakten méér dan het verschil en de resultaten worden steeds meer zichtbaar. Wij willen heel graag de komende 6 jaar opnieuw mee besturen, om van Essen een nog mooiere, groenere en dynamische gemeente te maken, waar het goed wonen en leven is. Voor iedereen die hier geboren en getogen is en ook voor diegenen die ervoor hebben gekozen om hier te komen wonen en hun kinderen hier te laten opgroeien tot bewuste wereldburgers. We willen iederéén een positieve toekomst bieden en gaan voluit voor een rechtvaardig en sociaal Essen. Met een gemeentebestuur dat mensen verbindt. Solidariteit is daarbij de rode draad. Met fiscale lasten die eerlijk verdeeld worden en waar elk kind gelijk is.
Ik wil me hier graag beperken tot de domeinen die me na aan het hart liggen, voor meer details kunt u terecht op onze sp.a website, of vraagt u het volledige programma aan bij onze fractieleider Arno Aerden. We willen als sp.a werken aan een kwaliteitsvolle leefomgeving voor alle leeftijden en waar verkeersveiligheid uiteraard een belangrijke plaats inneemt.

  • Wist u trouwens dat onze fluo-actie voor scholieren, op vraag van de kindergemeenteraad, werd uitgebreid naar alle verenigingen? En met succes!
  • En dat er snelheidszones in elke wijk gaan komen?
  • En dat er in het kader van een nieuw circulatieplan onderzocht gaat worden waar er fietsstraten kunnen ingericht worden. Zodat waar mogelijk, de fietsers voorrang hebben op de auto?
  • En dat er werk is gemaakt van autodelen?
Cultuur

Als bevoegd schepen ben ik best trots op het afgelegde parcours van de voorbije 12 jaar. Er is heel wat gebeurd en heel veel plaatselijk talent en cultuurproevers hebben hieraan kunnen deelnemen en van genieten. Maar het kan uiteraard altijd meer en beter! We willen de komende jaren opnieuw inzetten op een cultuurbeleid, dat gestoeld is op sociale en liberale principes. Nadat de voorbije jaren ruim werd geïnvesteerd in sportinfrastructuur, is het voor sp.a weer tijd voor een inhaalbeweging voor de cultuursector. Zo gaan we op zoek naar een geschikte locatie, die als multifunctionele ruimte kan dienen of ingericht worden voor de repetities en opvoeringen van de harmonieën, koren, en toneelverenigingen. Maar waar ook andere socio-culturele verenigingen gebruik van kunnen maken.
De statie-wijk met Rex, Muzarto en Tatteljee wordt de cultuur-site en we blijven Tatteljee ondersteunen als vormingscentrum.
Het Karrenmuseum zal ook op de nodige steun van de gemeente kunnen blijven rekenen, om hun werking in het kader van regionale erkenning te concretiseren.
De Heemkundige Kring krijgt een renovatietoelage voor het Heemhuis.
Waardevolle erfgoedgebouwen en landschappen worden in kaart gebracht en opgelijst.
We steken een tandje bij op gebied van digitalisering van erfgoedarchief, zodat ook volgende generaties het gemakkelijk kunnen raadplegen.
We zetten verdere stappen in de aanleg van een Beeldentuin in park van Oude Pastorij.
En onze bibliotheek wordt nog meer een ‘open huis’ en een ‘kenniscentrum’. Hier worden alle relevante initiatieven die de beheerraad samen met het personeel organiseert ondersteund en er zal niet bezuinigd worden op de aankoopbudgetten!

Ontspannen

We zijn een gemeente met een rijk verenigingsleven, dat draaiend wordt gehouden door een massa vrijwilligers. Soms zelfs buiten de eigen vereniging, zoals te merken is bij evenementen van de Vzw KOBIE en recent nog de inzet van honderden enthousiastelingen voor en achter de schermen bij NIEMANDSLAND! De gemeente steunt volop en moet dit ook blijven doen, zowel logistiek ( via o.a. de uitleenmaterialen ..) als financieel.
Wijk-en buurtfeesten willen we nog meer ondersteunen, via feestpakketten en wijkbudgetten.
Pleinen moeten bij mooi weer opnieuw ontmoetingsplekken worden, waar bijvoorbeeld lokale producten kunnen verkocht/geruild worden.
De vzw KOBIE is en blijft voor sp.a een heel nuttig en efficiënt instrument (dankzij de inzet van alle gewaardeerde vrijwilligers en de enthousiaste medewerkers van de Dienst Vrije Tijd) om betaalbare podiumkunst naar Essen te halen. En we blijven dit dan ook promoten en steunen.

  • Wist u dat er evenementsambtenaar is waar u terecht kan als u iets wil organiseren?
  • Dat “Park Zomert” jaarlijks een gratis programma aanbiedt voor jong en oud?
Jeugd

Onze jeugd is onze toekomst en we moeten ervoor zorgen dat elk kind de kansen krijgt om te participeren en zich in een solidaire gemeenschap te ontwikkelen tot mondige burgers. Sp.a steunt de verzuchtingen vanuit de jeugdbewegingen en het memorandum vanuit de jeugdraad. Om ook kinderen met een beperking of uit kansarme gezinnen volop te laten participeren, werd het inclusieprincipe en het sociaal tarief ingevoerd. Om zeker te zijn dat iedereen mee kan! Aandachtspunt blijft de ‘verdoken’ kinderarmoede. De voorbije jaren werden discreet pogingen ondernomen om dit probleem in kaart te brengen, maar verder overleg met scholen en welzijnswerkers moet als prioriteit op de agenda blijven staan! De oprichting en uitbouw van “het huis van het kind” zal het kinderwelzijn en de opvoedingsondersteuning toegankelijker maken. We gaan onderzoeken of het huidig politiekantoor geschikt is om te verbouwen tot fuifzaaltje/jeugdcentrum. We gaan nog meer inzetten op creatieve (street-art) projecten en workshops.

Welzijn en senioren

We mogen NIET besparen op zorg! Gelukkig wordt in Essen doorgaans goed gezorgd voor iedereen die dat nodig heeft. We zeggen graag dat we een warme gemeente zijn en we hebben dan ook een waaier aan diensten waar iedereen gebruik van kan maken. Maar ook bij onze senioren bestaat er ‘verdoken armoede’ en die moeten we proberen te detecteren en aan te pakken. We zijn er als sp.a trots op dat in Essen de onderhoudsplicht is afgeschaft en dat we vanaf dag één gepleit en geloofd hebben in de start van het lokaal Dienstencentrum. De polikliniek verhuist en evolueert naar een ‘Zorgpunt’, waar men terecht kan voor dringende hulpverlening, preventie en zorg en voor chronische aandoeningen. AZ-Klina en de Mick moeten vlot bereikbaar worden met het openbaar vervoer. Daar blijven we bij De Lijn op aandringen! Essen was de eerste Dementievriendelijke gemeente van de provincie en daar willen we ook aan blijven werken. We moeten personen met dementie een respectvolle plaats in onze gemeenschap waarborgen. We organiseren thematische toneel-en voordrachten om de problematiek aan te kaarten.

Wonen

Dankzij het woonbeleid van schepen Helmut Jaspers behoren we als gemeente bij de uitblinkers op gebied van betaalbaar wonen in de provincie Antwerpen. Maar ook senioren en alleenstaanden hebben nood aan aangepaste woningen-op-maat. Daarom willen we voor voldoende assistentie- en éénouder gezinswoningen zorgen, ook in de wijken! En we willen een keurmerk voor huurwoningen.

  • Wist u dat er 122 sociale huurwoningen zijn bijgekomen? En 60 sociale koopwoningen? Plus 6 betaalbare bouwgronden voor zelfbouwers? En dat er een toewijzingsreglement is met voorrang voor Essenaren? En dat er via het sociaal verhuurkantoor 60 woningen worden aangeboden?
  • Wist u dat het ook voor onze viervoeters fijn wonen is in Essen? We staan namelijk op de 4de plaats inde lijst van diervriendelijkste gemeenten. Daar zullen de mooie hondenloopzones wel voor iets tussen zitten en het feit dat er een budget is voorzien voor de sterilisatie van zwerfkatten.
Tot slot: Gelijke kansen!

En als uittredend schepen van Gelijke Kansen wil ik tot slot nog een warme oproep doen om zondag 14 oktober zeker ook op vrouwen te stemmen. Want alweer is gebleken dat slechts 24% van de vrouwelijke kandidaten op nummer één staan. Dat betekent dat hun kansen om effectief te kunnen zetelen veel lager liggen dan bij de mannen. En dat is geen goed teken voor de genderdiversiteit in onze toekomstige schepencolleges en gemeenteraden.

Facebook31
Twitter
Follow Me
Tweet


Alarm Van Loon en Benga Security zijn nu één!