Laatste nieuws:

Groenrand tracht ‘Archipelmodel’ terug te activeren

Door versnippering en kwaliteitsverlies van de meeste natuurlijke habitats kunnen in Kempen veel aandachtssoorten (b.v. de otter) niet meer overleven.

Er is een otter gespot aan de Antitankgracht, dat blijkt uit gegevens van ANB. In Brasschaat is het diertje gezien in de buurt van één van de forten langs de Antitankgracht, dus dicht bij het Klein Schietveld. Dit toont aan dat er eerste stappen zijn gezet naar natuurherstel en dit bewijst de opportuniteit om natuur te verbinden en te verweven. Maar er is nog veel werk aan de winkel…ons landschap is te versnipperd.

Uit de zeer omvangrijke hoeveelheid literatuur komen steeds dezelfde hoofdideeën naar voor als oplossing voor versnippering. De grondgedachte is daarbij steeds dat ontsnipperende maatregelen de kans op lokaal uitsterven moeten verlagen, de kans op herkolonisatie verhogen of beide.

Door gebieden met elkaar te verbinden (en te ontsnipperen), wordt de weerstand van het tussenliggende landschap verminderd en de ruimtelijke samenhang tussen natuurgebieden verhoogd (verbinden is verdichten). Hierdoor wordt de noodzakelijke uitwisseling tussen geïsoleerde populaties verhoogd, vermindert de kans op uitsterven, kunnen nieuwe leefgebieden bereikt worden enz.

Vergroting van bestaande leefgebieden is hoe dan ook de meest ideale maatregel (hoogste ambitieniveau) om populaties duurzaam te beschermen. Het is een maatregel die op verschillende fronten tegelijk bijdraagt tot de verbetering van de natuurlijke kwaliteit: het verkleint de kans op lokaal uitsterven en kan tevens een belangrijke differentiatie in levensgemeenschappen opleveren. Naarmate gebieden groter zijn, kan de kern ook beter afgeschermd worden van negatieve invloeden van buitenaf. In grote eenheden is bovendien meer ruimte voor natuurlijke processen, waardoor minder beheer nodig is.

Groendrand wil grote ven- en heidegebieden verbinden

Het Klein Schietveld grenst in Brasschaat aan de Antitankgracht en vormt samen met het Groot Schietveld en de Kalmthoutse Heide één van de grootste en indrukwekkendste aaneengesloten heide- en vennengebieden van Vlaanderen. Zij behoren tot het Europese Natura 2000 netwerk omwille van unieke en soms zeldzame soorten. Het Groot Schietveld telt ruim 840 ha en het Groot Schietveld is 1571 ha groot. Het Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide beslaat van ongeveer 3750 ha, dat is in het totaal 6361 ha! GroenRand vraagt aan de provincie om een gebiedsgericht onderzoek te verrichten om deze prachtige ven- en heidegebieden te verbinden.

Groenrand tracht 'Archipelmodel' terug te activeren2

Grenspark Kalmthoutse Heide is hierbij een grensoverschrijdend natuurgebied. Er werd in 2005 een plusverhaal uitgerold. De plannen wilden de verdrogingsproblematiek, het realiseren van Ecologische Hoofdstructuur, de VEN-gebieden en de hele Brabantse Wal, als één landschapseenheid aanpakken. Op lange termijn zou dan een archipelmodel kunnen ontstaan, met als kerngebieden het Grenspark en omliggende natuurgebieden, zoals het Klein en Groot Schietveld en de Wouwse Plantage.

Er werd aangestipt dat er verbindingen mogelijk zijn tussen de droge bossen en heide in de omgeving van Stoppelbergen en Ravenhof/Moretusbos en het militair oefenterrein en de Kriekelareduinen in het Grenspark. In verschillende adviezen en structuurplannen kunnen we lezen dat deze uitgestrekte bos- en heidegebieden als één groot, aaneengesloten geheel behouden en versterkt moeten worden.
GroenRand tracht deze plannen terug te activeren.

Foto’s: Groot Schietveld – het Marum – begrazing door schaapkunde ‘de Hoeder’

Facebook87
Twitter
Follow Me
Tweet