Grenspark Kalmthoutse Heide en Schietvelden moeten nationaal park vormen

De voorliggende beleidsnota van minister voor Omgeving, Zuhar Demir, geeft de grote strategische plannen van het beleid weer ter uitvoering van het regeerakkoord. In de voorliggende nota zal u zeker de doelstellingen van GroenRand herkennen. Een reden om zeer tevreden te zijn.

Matig ongunstig tot ongunstig

Van de 69 habitat richtlijnsoorten die in Vlaanderen opgevolgd worden, scoort meer dan de helft een matig ongunstige tot zeer ongunstige staat van instandhouding. Tegen 2050 moeten elke Europees beschermde plant, dier en hun leefgebied, in een gunstige staat van instandhouding gebracht zijn. Daarom wil de minister de robuuste natuur-, bos- en valleigebieden, die de ruggengraat vormen van een ruimer, functioneel groenblauw netwerk, versterken.

Beleidsnota: http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1496619 : pagina 63/natuur en biodiversiteit.

Gebiedsgerichte aanpak

Zuhar Demir doet dit alles maximaal vanuit een integrale, gebiedsgerichte aanpak, in overleg en gefaciliteerd door inrichtingsprojecten, strategische projecten en gebiedscoalities. Via gebiedsgerichte coalities en een realisatiegerichte, geïntegreerde aanpak wordt gestreefd naar win-win situaties voor landbouw en natuur. Landbouw en natuur zijn hier partners in de open ruimte. Hierbij zet de minister bijkomend in op instrumenten, zoals beheersovereenkomsten voor natuurbeheer en honoreert ze inspanningen voor ecosysteemdiensten. De minister wil de biodiversiteit in het agrarisch gebied bevorderen door het ondersteunen van agrarisch natuur- en of landschapsbeheer, zorg voor randen en voor landschapselementen. Zuhar Demir pakt de versnippering aan via een actieprogramma, waarin ontsnipperingsmaatregelen worden geprioriteerd. Er worden ook prioritair, permanente verbindingen op landschapsniveau georganiseerd (Landschapspark Voorkempen).

Internationale uitstraling

De minister richt minstens een viertal Vlaamse (Nationale) parken op, waarbij objectieve criteria op maat van Vlaanderen worden gehanteerd, die een voldoende hoge natuurkwaliteit met internationale uitstraling garanderen. Daarnaast maakt de minister werk van de oprichting van landschapsparken. Gebieden met een uitgesproken landschapskwaliteit, waarbij ze – vanuit eenzelfde integrale visie – wil werken aan het harmonieus samengaan van landschapsontwikkeling, recreatie, natuur, landbouw, wonen, bedrijvigheid en toerisme. Zuhar Demir zet hierbij sterk in in op de oprichting van gebiedscoalities, waarbij de krachten tussen lokale partners gebundeld worden en maximaal wordt ingezet op integratie en samenwerking. Hierbij erkent de minister de specifieke rol van de Regionale Landschappen als regionaal overlegplatform en procesbegeleider.
Voor de financiering gaat de voorkeur naar het model van klaverbladfinanciering, waarbij de verschillende bestuursniveaus en betrokken partijen financieel bijdragen aan aanleg en onderhoud van het landschap.

Grenspark Kalmthoutse Heide en Schietvelden moeten nationaal park vormen

Landschapspark Voorkempen

Als binnen het samenwerkingsverband van een Regionaal Landschap (trap 1), een duidelijk omgrensd deelgebied met meer dan gemiddelde natuur- en landschapswaarden kan afgebakend worden, dan kunnen we spreken we over een Landschapspark (trap 2). Een natuurgebied met een aanzienlijke oppervlakte, met een internationale uitstraling kan worden erkend als Nationaal park (trap 3). GroenRand streeft naar een Landschapspark Voorkempen waarbinnen ruimte is voor één of meerdere Nationale Parken

Ecologische waarde verhogen

Prioritair moet volgens GroenRand bekeken worden of de Schietvelden en Grenspark Kalmthoutse Heide als één geheel gezien kunnen worden, zodat hieruit een Nationaal Park kan ontstaan. Door uitbreiding van het Grenspark neemt de oppervlakte van het leefgebied voor bepaalde soorten toe. Zeker indien het beheer hier verder op wordt afgestemd. Het Klein Schietveld is gelegen aan de Antitankgracht. Door de Antitankgracht beter aan te sluiten op bos- en natuurgebieden en de ecologische waarde ervan te verhogen, kan met dit nieuw Nationaal Park een robuust netwerk van natuurverbindingsgebieden uitgebouwd worden. Binnen het Landschapspark Voorkempen ontstaat hierdoor, via de Antitankgracht, een verbindingszone met andere bos- en Natuurgebieden.

Grenspark Kalmthoutse Heide en Schietvelden moeten nationaal park vormen2

Bron en beeldmateriaal: GroenRand

Facebook211
Twitter
Follow Me
Tweet


Alarm Van Loon en Benga Security zijn nu één!