Laatste nieuws:

Gemeenteraad: 13/12

Dinsdag 30 april kwam de Essense gemeenteraad weer samen voor hun in principe maandelijkse bijeenkomst. Waar we tot op heden sinds het begin van deze nieuwe legislatuur zo nu en dan uitgestoken handen hadden, stond deze gemeenteraad vooral in het teken van 13/12. Hiermee wordt verwezen naar de meerderheid van de raad die wordt gevormd door CD&V en Jij maakt Essen-s.pa en een oppositie die door twee partijen wordt vertegenwoordigd: N-VA/PLE en en Vlaams Belang. Veel stemmingen werden deze avond bepaald met het minimale verschil.

Agenda

Deze avond was de agenda goed gevuld met maar liefst 22 vooraf vastgelegde punten en nog een vijftal aangedragen agendapunten. In dit verslag zullen we ons vooral richten op de punten die nogal voor wat wrijving zorgden. Zowel bij de toegevoegde agendapunten als de aangebrachte punten werd er scherp gediscussieerd tussen de oppositie- en de bestuurspartijen. Een aantal punten gingen over de invulling van adviesraden, waarbij vooral de geledingen van Gecoro zorgde voor een verschil in zienswijze tussen oppositie en bestuur. Deze adviesraad houdt zich bezig met de ruimtelijke ordening van de gemeente Essen. Raadslid Tom Bevers, van de grootste partij van Essen, N-VA/PLE gaf duidelijk te kennen niet te begrijpen dat er binnen deze raad niet een vijfde partij deel uit ging maken van de geledingen, namelijk de categorie woonbos/weekendzone. Ook vanuit het Vlaams Belang werd onbegrip geuit om deze groep niet toe te voegen. Zowel verantwoordelijke Schepen Arno Aerden als burgemeester van Tichelt gaven te kennen dat het om een afweging ging, maar zij konden met hun afwegingen niet overtuigen. Tom Bevers vroeg toen om een amendement in stemming te laten brengen om deze vijfde partij toe te voegen aan de geledingen van de Gecoro adviesraad. Uiteraard was minimale meerderheid tegen dit voorstel en werd voorgestelde wijziging met één stem verschil niet doorgevoerd.

VZW Kobie

De herwerkte statuten van vzw Kobie stonden ook op de agenda, waarbij het gemeentebestuur voornemens is om de vzw te herinstalleren. De afgelopen jaren heeft de vzw ook een zeer grote bijdrage geleverd aan de Essense cultuur. Iedereen kan zich nog wel het evenement ‘Niemandsland’ herinneren, waarbij een groot deel van Essen passief actief betrokken was en de gemeenschap over rangen en standen heen bij elkaar bracht. Ook weet de vzw steeds beter andere evenementen met, vaak bekende, artiesten voor een groot publiek te organiseren.
Deze bewondering voor het werk van Kobie werd door heel de gemeenteraad ondersteund. Ook het betoog dat Tom Bevers hield begon met woorden van lof, tot hij kwam bij het punt over de werking van de de vzw. Hij zou toch liever zien dat Kobie direct vanuit de gemeenteraad opereert. Dit kon rekenen op grote verontwaardiging bij sommige gemeenteraadsleden. Het schepencollege gaf al aan dat er voldoende controle is op de vzw, doordat het bestuur met meerderheid wordt vertegenwoordigd door de verschillende politieke partijen die ook in de gemeenteraad zetelen. Steff Nouws, die namens CD&V in de gemeenteraad zit, reageerde verontwaardigd op de zienswijze van Bevers. Wat hem vooral stoorde, is het feit dat binnen het bestuur van vzw Kobie, N-VA/PLE deze kritische houding niet aanneemt, zelfs positief is en achter gekozen plannen staat. Vervolgens neemt de partij in de gemeenteraad een andere houding aan, die strookt met hoe de partij zich in vzw Kobie zelf manifesteert. Dit aldus Steff Nouws die zelf al vier jaar nauw betrokken is bij vzw Kobie. Nog tijdens de vergadering verscheen op FaceBook de volgende post van Steff Nouws.

Uiteindelijk werden na een felle discussie de motiveringsnota en de herwerkte statuten van vzw Kobie in stemming gebracht. Hier bleek een minimale meerderheid voor te zijn en de andere twaalf gemeenteraadsleden onthielden zich van stem.

Rangeerloods voor verenigingen

Een voorstel van Tom Bevers en Robin Jacobs, dat ook voor veel discussie zorgde, had betrekking op de suggestie om de infrastructuur van de goederenloods beschikbaar te stellen aan de verenigingen. Hierbij werd onder andere als argument aangehaald, dat er daarmee een eventuele nieuwe polyvalente ruimte niet hoeft te komen en dat dit de goedkoopste oplossing zou zijn. Op deze manier zou de site een grotere waarde hebben voor de Essenaren, dan wanneer een commerciële partij het hier voor het zeggen zou hebben. Het gemeentebestuur gaf onder andere aan dat men twijfelt of deze oplossing goedkoper zou zijn dan een nieuwe polyvalente ruimte te bouwen. Want de rangeerloods wordt alleen casco gerestaureerd en de verdere afwerking zou nog veel kosten met zich meebrengen. Uiteindelijk werd een deel van het voorstel in stemming gebruikt, maar de indieners moesten het voorstel met 12 voor tegen 13 tegen zien stranden. Kennelijk had N-VA/PLE rekening gehouden met meerdere uitkomst, want bijna instant deelden zij het volgende bericht op sociale media.

Voorstel extra parking station Wildert

Een voorstel dat wel breed werd gedragen, kwam van Annemie Baeyaert en Kevin Ooye, namens N-VA/PLE. Uit het voorstel komt naar voren dat er weinig parkeergelegenheid is bij het station van Wildert en dat het goed zou zijn als mensen hun auto makkelijker kwijt kunnen wanneer zij met de trein naar het werk willen. Ook zou de parking zorgen dat omwonenden minder last hebben van treinforensen. Het werd al vrij snel duidelijk dat dit voorstel ook al leefde bij het gemeentebestuur. Want het plan hiervoor leek al klaar te liggen en nog tijdens de gemeenteraad deelden zowel CD&V als Jij maakt Essen sp.a de plannen op facebook. Waar N-VA/PLE zijn sociale mediastrategie vooral had gericht op hun voorstel over het het beschikbaar stellen van rangeerloods voor de verenigingen, konden de bestuurspartijen hiermee pronken. Op de sociale media zagen we zowel dat CD&V als Jij maakt Essen sp.a uitpakten met het plan voor meer parkeerplek bij het station in Wildert.

Witzenberg

Ook Marc Scheepers van het Vlaams Belang had twee voorstellen ingediend. De eerste had betrekking op het samenwerkingsverband met de gemeente Witzenberg in Zuid-Afrika. Hij uitte zijn bezorgdheid over de situatie in Zuid-Afrika, waarbij hij refereerde aan de Paasmoorden en kosteloze onteigeningen van blanke boeren. Ook refereerde hij aan een politieofficier die zou hebben opgeroepen tot een gewapende strijd tegen de boeren. Schepen Dirk Konings gaf aan dat hij contact had gezocht met Witzenberg en van daaruit werd gereageerd dat Witzenberg geen onteigeningen zou ondernemen tegen boeren. Bovendien zouden deze onteigeningen op landelijk niveau worden aangestuurd en zou het gaan om claims van lege stukken land. Over de politieofficier wist Konings te vertellen dat de gemeente Witzenberg in 2013 de bewuste persoon heeft ontslagen en dat de gemeente zich distantieert van de opvatting van de officier en andere opvattingen in deze gedachtelijn.

Esselem werft fondsen voor realiseren ontmoetingsruimte

Ook informeerde Marc Scheepers naar de stand van zaken rond vzw Esselem, die inmiddels is begonnen met het werven van fondsen om het Wapen van Essen op te kopen en zo toch door te kunnen gaan met het realiseren van een ontmoetingsruimte. Dit terwijl zowel het gros van de omwonenden en de gemeente zelf een ontmoetingsplek op deze locatie niet wenselijk achten. Scheepers stelt voor dat de gemeente gebruik maakt van het voorkooprecht het pand te kopen, voordat Esselem dit kan. Ook haalt Marc Scheepers aan dat een persoon die zich verzet tegen de komst van de moskee/ontmoetingsruimte zich moet melden bij de politie wegens, onder andere, het aanzetten tot haat. Waarbij hij aangeeft dat dit tegen de vrijheid van meningsuiting in zou gaan. Burgemeester Gaston van Tichelt geeft over dit laatste aan dat dit een individueel geval is waar niet hij, maar de politie over gaat. Ook geeft hij aan dat de manier waarop Esselem zich manifesteert verre van goedkeurt, maar dat geldt ook voor enkele personen en actiegroepen die zich verzetten tegen de komst van Esselem in het Wapen van Essen. Wel benadrukt hij dat het niet wenselijk is dat Esselem zijn plannen doorzet. Volgens de burgemeester heeft het geen zin om het pand aan te kopen, want dat is dweilen met de kraan open. Dan zou elk pand gekocht moeten worden dat daarna wordt gekozen.

Overpeinzingen

Zoals u kunt lezen is deze kleine greep uit de gemeenteraad van 30 april al een enorm verslag geworden. Een hoop punten kunnen dan ook niet aan bod komen in dit verslag. Wel publiceert de gemeente Essen van elke gemeenteraad de notulen op haar website. Dit verslag is beschikbaar voor iedereen. Mocht u willen weten wat er nog meer is gebeurd op deze turbulente vergadering, kunt u het verslag van de vergadering inzien. Wat ook opvalt is dat de minimale meerderheid er soms voor zorgt dat leden van de raad bij een vergaderingen met belangrijke stemmingen aanwezig moeten zijn. Op 30 april werden ook het Gouden Ei en Gouden Kei uitgereikt door de jeugdraad. De schepen van jeugd had hier misschien wel bij willen zijn, evenals genomineerde Jokke Hennekam, maar zij konden echt niet wegblijven vanwege meerdere stemmingen die uiteindelijk met de kleinste meerderheid werden gedaan.
Wat ook opvalt is dat het gebruik van sociale media steeds meer wordt toegepast. Het kan ook zijn dat het mij niet eerder is opgevallen en dat ik er nu extra op let, maar kennelijk hebben praktisch alle partijen in de gaten dat zij op deze manier nog tijdens de raadsvergadering hun achterban en lezers kunnen bereiken. Teksten worden vooraf voorbereid in verschillende uitkomsten, wanneer nodig, en meteen na behandeling gepubliceerd. Ik blijf wel van mening dat deze berichten soms wat eenzijdig zijn belicht of zaken nogal opblazen. Een voorbeeld hiervan is wat mij betreft het bericht van Steff Nouws, die misschien wat kort door de bocht was. Zo is er een meerderheid van de gemeenteraad voor de voortzetting van vzw Kobie en ook de oppositie was met onthouding niet perse tegen. Van het ophouden van vzw Kobie was geen sprake. Tegelijkertijd is het ook wel begrijpelijk dat hij hier zo reageerde, want door zijn betrokkenheid gaat vzw Kobie hem Nouw(s) aan het hart. Ik hoop in ieder geval dat we de politieke discussie ook op deze manier buiten de deuren van de raadszaal zullen blijven zien. Een groot deel van het electoraat wordt op deze manier beter betrokken bij het politieke reilen en zeilen van de Essense gemeentepolitiek.

VL

Facebook48
Twitter
Follow Me
Tweet