Laatste nieuws:
Bijeenkomst NKWV in zaal Flora zeer druk bezocht

Bijeenkomst NKWV in zaal Flora zeer druk bezocht

Zaal Flora zat zaterdag 18 maart helemaal vol toen om tien uur de bijeenkomst werd geopend door NKWV voorzitter Jelle Van Geel. Vooreerst kwam er een samenvatting van de huishoudelijke mededelingen voorbij, waarbij er ook spontaan werd geapplaudisseerd voor de inzet van het bestuur.

Fluctuerend ledenaantal NKWV

Eén van de punten waar aandacht aan werd besteed, is het feit dat er in 2013 500 leden bij de afdeling Essen waren aangesloten en dat dit bij stilstand in de problematiek terugliep naar 300. Echter, zodra problemen de kop opsteken, steeg het aantal explosief met 200 leden en zelfs meer. Zoals na de bedeling van de informatiefolder van de gemeente betreffende de planbaten.
Het is niet de bedoeling zich enkel aan te sluiten bij te verwachten problemen. De problematiek inzake het woonbos / weekendzone is nog lang niet voorbij. Bedoelde folder is informatief, maar de planbaten zouden betaald moeten worden en de waterzuivering IBA geplaatst.

Waterzuivering

In 2O18 wordt kennelijk begonnen met het leggen van drukleidingen in het woonbos, opgelegd door het PRUP. Het plaatsen van een waterzuivering IBA kan al snel oplopen van €4.OOO,- tot €6.OOO,- kosten per bewoner. Een zinloze uitgave, aangezien in 2O18, amper een jaar na de plaatsing van de dure IBA, gestart wordt met het leggen van de drukleidingen. In deze folder werd tevens de nadruk gelegd op het betalen van de planbaten. Er werd subsidie verleend aan het gemeentebestuur voor het leggen van de drukriolering. Het is de bedoeling van het gemeentebestuur een gedeelte van de betaalde planbaten te gebruiken voor het leggen van die drukriolering.

Functiewijziging

Eerder werd een infoavond georganiseerd door het Gemeentebestuur betreffende woonbos C1, C2 en C3. Hier werd geopperd dat alle niet vergunde bouwsels afgebroken dienen te worden. Het NKWV zei hoegenaamd niet tegen de functiewijziging te zijn, maar wel moeilijk akkoord kan gaan met de manier waarop. Voor zowel de bewoners als voor het gemeentebestuur zijn er wederzijdse rechten en plichten. Door verschillende leden worden de willekeurige beslissingen van het gemeentebestuur ten opzichte van niet vergunde bouwsels verweten. Verduidelijking: voor de ene wel een toelating en de andere niet. Wat uiteraard de onderlinge verstandhouding tussen de bewoners van het woonbos zeker niet ten goede komt.

Verklikkingen

Momenteel wordt er weinig of niet geverbaliseerd door de politiediensten. Wat wel werd aangemerkt als een gigantisch probleem, is de onderlinge onenigheid tussen bepaalde bewoners van het woonbos. Door bepaalde bewoners worden foto’s genomen bij buren en medebewoners, om eventuele bouwovertredingen vast te leggen. Foto’s die dan worden overhandigd aan hetzij de politie, hetzij aan het gemeentebestuur. Kinderen worden lastiggevallen, burenruzies die escaleren, wat eigenlijk de vastbesloten problematiek in hoofde van het gemeentebestuur in de hand werkt.

Willekeurige beslissingen

Er werd tevens melding gemaakt van de willekeur bij beslissingen van het gemeentebestuur. Namelijk van het feit dat door een bewoner een functiewijziging werd aangevraagd, die goedgekeurd zou worden, op voorwaarde dat de bewoner een waterzuivering zou plaatsen. Hiervoor moest hij een bedrag betalen van €2000,- die hij terug zou krijgen als de waterzuivering geplaatst was. De bewoner weigerde dit enorme bedrag te betalen. Uiteindelijk werd het bedrag van €2000,-teruggebracht naar €500,-. Terug te betalen na plaatsing van de waterzuivering.

Bouwmisdrijven en bewoning van voor 1984

Er werd uitgelegd dat bouwmisdrijven en bewoning van voor 1984 automatisch geregulariseerd werden, zonder betaling van de planbaten. Hieronder vallen zo’n vijftig woningen. Volgens het Gewestplan moeten woningen gebouwd voor 1960 automatisch ingeschreven worden als woning, maar volgens de gemeente niet. Een heikel punt dus.

Vergadering Woonbos Wildert NKWV Zaal Flora

Wijziging wet termijn verjaring 2009

De verjaringstermijn van een bouwmisdrijf buiten ruimtelijk kwetsbaar en openruimte gebied (het gebied waarin de clusters 1, 2 en 3 zich bevinden), bedraagt vijf jaar na afloop van het misdrijf (dus vanaf 2O14).
De verjaringstermijn van een bouwmisdrijf binnen ruimtelijk kwetsbaar en openruimte gebied (waarbinnen, wat Essen betreft, de clusters 1, 2 en 3 niet vallen) bedraagt 1O jaar, oftewel niet voor 2O19. Op 29 juli 2010 heeft het Grondwettelijk Hof besloten dat er noch strafrechtelijke vorderingen, noch burgerlijke herstelvorderingen mogelijk zijn na het verstrijken van de verjaringstermijn van 5 jaar buiten ruimtelijk kwetsbaar en openruimte gebied.
Met andere woorden: indien er géén PV werd opgesteld binnen die termijn, zit men relatief gerust.
Wat Horendonk betreft: daar wordt tegen de permanente bewoning en/of de planbaten weinig of niets gedaan.

Enkele vragen die tijdens de bijeenkomst werden gesteld:

– Natuur en Bos heeft aan de overkant van de Huybergsebaan 200 ha gekapt. Hoe wordt dit gecompenseerd? Wanneer in het woonbos een boom gekapt moet worden wegens ziekte en/of gevaar, moet dit gecompenseerd worden door heraanplanting. Hierop reageerde een ander lid: de gemeente wil net zo graag groen als geld.
– Een eigendom werd aangekocht via notaris. Op de akte werd geen melding gemaakt van enige bouwovertreding. Na verlijden van de akte blijkt dat er zich op het perceel verschillende niet vergunde bouwsels bevonden. Blijkbaar ligt er geen verantwoordelijkheid bij de notaris, want aangezien er waarschijnlijk geen PV werd opgesteld voor een bouwovertreding, gaan de gemeente en de notaris er van uit dat er ook geen bouwovertreding is.
– De verkiezingen van de gemeenteraad worden gehouden op zondag 14 oktober 2O18. Indien er na deze verkiezingen een ander gemeentebestuur verkozen wordt, zou dan de mogelijkheid bestaan dat er een menselijke oplossing gevonden wordt en een eventuele versoepeling van de regels betreffende het woonbos?

Petitie gemeenteraad

Het laatste voorstel kreeg de goedkeuring van ALLE leden. Dit betreft het opstellen van een petitie voor de gemeenteraad voor de behandeling en beoordeling betreffende het woonbos. In deze petitie zouden volgende vragen en suggesties voorkomen:
– De uitbreiding van de plantenkeuze.
– Op een eerlijke eenvormige manier compromissen sluiten door de gemeente.
– De planbaten inzake de hoegrootheid van de kavel. Voorbeeld: een kavel bedraagt 2.5OO m2, de woning is 1OO m2, de toelating tot ontbossing voor de bouw van de woning bedraagt 3OO m2 en de overige 2.2OO m2 moet bebost blijven. Momenteel wordt de planbaten berekend op 2.5OO m2 niettegenstaande er maar 3OO m2 benut wordt en meerwaarde toelaat. Er wordt dus gevraagd de overige 2.2OO m2 niet mee op te nemen in de bepaling van de meerwaarde.
Wanneer deze regeling eerder werd voorgesteld aan het gemeentebestuur, werd hierop gereageerd met: Je mag blij zijn dat je er mag wonen!

JD

Facebook27
Twitter
Follow Me
Tweet