Laatste nieuws:
Bestuursakkoord Essen online

Bestuursakkoord CD&V en s.pa

Vandaag viel ons via de sociale media op, dat het bestuursakkoord dat CD&V en s.pa ‘Jij maakt Essen’ hebben gemaakt, online staat. In dit document zetten de twee partijen, die ook deze legislatuur de de verschillende posten van burgemeester en schepenen vervullen, hun beoogde beleid voor de komende zes jaar uiteen.

In de aankondiging van dit beleidsplan op de Facebookpagina van ‘Jij maakt Essen’ wordt ook de inspraak van de Essenaren benadrukt.

Beleid

Het document zelf telt 52 pagina’s, waar het beleid op verschillende vlakken uiteen wordt gezet. Het eerste punt dat aan bod komt, heeft betrekking op communicatie. Er wordt ingezet op een modern communicatiebeleid, waarbij gebruikt wordt gemaakt van verschillende communicatiekanalen zoals Facebook en Whatsapp. Ook de oude communicatielijnen zullen gebruikt blijven worden. Briefwisselingen moeten zogezegd opgesteld worden in “verstaanbare, niet-bureaucratische taal”.

Samenwerken

Een ander punt waar we alvast meer op in willen gaan is het samenwerken. Hierbij wordt een nadruk gelegd op het feit dat Essen een grensgemeente is en dat de samenwerking met de Nederlandse buurgemeenten, in zake het uitwisselen van kennis en expertise, op bepaalde terreinen een win-winsituatie kan opleveren. Natuurlijk wordt ook ingegaan op samenwerking met de Belgische buurgemeenten en andere overheden waar de gemeente mee te maken heeft.

Grote ambities in bestuursakkoord CD&V en s.pa

Ook de huidige actualiteit van het klimaat en duurzaamheid komt in dit akkoord aan bod. De lat wat betreft de ambitie ligt hier hoog. Zo streeft het huidige bestuur er naar om het leefmilieu en de natuur niet onderschikt te laten zijn aan, bijvoorbeeld, economische belangen. Alle gebouwen van Essen zullen worden voorzien van 100% groene stroom en middels een progressief klimaatbeleid wordt nagestreefd dat de CO2-uitstoot in 2030 met minstens 40% gereduceerd zou moeten zijn.

De komende tijd zal Noordernieuws zelf het plan ook grondig doorspitten, maar via deze link kunnen onze lezers het plan zelf ook downloaden.

Afbeelding: sp.a Essen

VL

Facebook6
Twitter
Follow Me
Tweet