Laatste nieuws:
Sluiktstorten Antitankgracht moet halt toegeroepen worden!

Sluiktstorten Antitankgracht moet halt toegeroepen worden!

Er is een zwerfvuilprobleem in rond de Antitankgracht in Stabroek.

De problematiek loopt de spuigaten uit, want er wordt massa’s afval gestort. GroenRand kreeg hieromtrent verschillende meldingen van leden en sympathisanten. De vereniging vraagt aan het gemeentebestuur van Stabroek om strenger op te treden, zodat er terug respect komt voor dit belangrijk beschermd landschap. De milieuvereniging zet een aantal preventieacties op touw in de omringende scholen en houdt op 19 september, tijdens de World Cleanup Day, een grote opruimactie.

Welkom otter

GroenRand is zeer ambitieus en neemt de otter – die zeer gevoelig is voor schadelijke stoffen- als streefdoelpopulatie voor betere milieuomstandigheden in en rond de Antitankgracht. Er werden al drie otters gespot in de groene zone rond de Antwerpse Antitankgracht, twee werden er jammer genoeg overreden, de derde is niet gebleven. Maar GroenRand gelooft dat met gerichte ingrepen, zoals ecoduikers en zuiver water, het diertje hier goed zou kunnen aarden. Milieubeweging GroenRand pleit daarom voor een ottervriendelijke inrichting, zodat de Antitankgracht als leefgebied voor deze soort kan functioneren. Dit kost de gemeenschap veel geld, GroenRand roept daarom op om respectvol om te gaan met de Antitankgracht.

Sluiktstorten Antitankgracht moet halt toegeroepen worden!2

Verwaarloosd

Het structureel beheer van de Antitankgracht is lange tijd verwaarloosd en de aanduiding van een reservestrook voor een duwvaartkanaal op het gewestplan was hiervan één van de oorzaken. Het gebrek aan beheer had negatieve effecten, zoals het grondig verstoren van de waterhuishouding met nefaste gevolgen voor de vegetatie. Om deze bedreiging tegen te gaan werd de Antitankgracht in 1992 in haar geheel beschermd als landschap. De Antitankgracht groeide uit tot een landschapselement van formaat met een uitgebreide fauna en flora en vormt een lineaire, verbindende structuur. Bijna alle beekvalleien in de streek verbindt hij met elkaar: van het Schoon Schijn in Kapellen tot de Grote Schijn in Schilde.

Maatregelen

GroenRand wenst dat er maatregelen worden genomen om de otter in een gunstige staat van instandhouding te brengen. Willen we de otter als soort beschermen, zullen we zorgvuldig moeten omgaan met de Antitankgracht. Om optimale ecologische omstandigheden te bekomen, is de huidige slibruiming belangrijk. Met deze ruimingen wordt niet alleen voldoende diep water beoogd, maar tegelijk ook de onderwaterbodem gesaneerd en wordt het -vooral historisch- vervuild slib verwijderd. Het verderzetten van het gefaseerd hakhoutbeheer (met overstaanders) zorgt in de waterloop voor een ruimtelijke afwisseling van biotoopomstandigheden (schaduw- en lichtrijk …), wat bevorderlijk is voor de visfauna en bijgevolg leidt tot meer voedsel voor otters. Het sluizensysteem werd bijna volledig hersteld.

Sluiktstorten Antitankgracht moet halt toegeroepen worden!

Respect voor de gracht

Op de plaatsen waar de gracht onder een weg gaat, vormt zich een belangrijke ecologische hindernis. De duikers zijn vaak niet meer dan grote rioolbuizen en zorgen voor ophopingen van vuil. In de toekomst zouden deze allemaal aangepast moeten worden, zodat de gracht met bijhorende flora en fauna over een zo ruim mogelijke passage onder de weg beschikt. Op deze punten moet het dan mogelijk zijn de aarden bermen van de wegen overal te vervangen door een brug of een brede duiker. Inlaat uit kruisende beken is mogelijk, maar de invloed op de kwaliteit van de Antitankgracht moet beperkt blijven. Dit betekent, dat ofwel de kwaliteit van de kruisende beken moet verbeteren, ofwel dat het volume instromend water beperkt blijft. Er is dus veel werk aan de winkel met een volumineus prijskaartje. Respect voor de gracht is daarom op z’n plaats!

DW

Facebook649
Twitter
Follow Me
Tweet