Laatste nieuws:
Nieuwe mandaten tijdens Gemeenteraad Essen - februari 2019 - (c) Noordernieuws.be - P1020590u

Nieuwe mandaten tijdens gemeenteraad

Dinsdag 26 februari kwam de Essense gemeenteraad weer bijeen. Deze vergadering stond vooral in het teken van de verdeling van de mandaten.

Essen werkt samen met en heeft inspraak in veel organisaties, zoals PIDPA, Igean, Cipal, IKA, IVEKA en Fluvius. Al deze organisaties hebben in verschillende bestuurslagen vertegenwoordigers van onder andere samenwerkende gemeenten. Aan net begin van de nieuwe legislatuur worden uit de gemeenteraad de verschillende vertegenwoordigers en plaatsvervangers gekozen in de verschillende bestuursorganen. Een groot deel van deze benoemingen werden deze avond in stemming gebracht.

Akkoord

Zowel bij de vergadering van de gemeenteraad als bij de daaropvolgende vergadering van de OCMW-raad, werden de verschillende posten verdeeld over vertegenwoordigers van de drie grootste partijen. Burgemeester Gaston van Tichelt deed een voorstel van de verdeling van alle posten, zodat er een stemming gehouden kon worden waar alle beoogde kandidaten in één keer aan bod kwamen. Dit in plaats van deze procedure vele malen te herhalen. Net als bij eerdere stemmingen werd de procedure uitgevoerd door algemeen directeur Ivan Cockx en de twee jongste leden van de gemeenteraad, Stef Nouws van CD&V en Floortje de Nave van Vlaams Belang. Er bleken uiteindelijk 23 stemmen te zijn voor de voorgestelde kandidaten. Daarmee was iedereen die aanwezig was akkoord met de verdeling, twee gemeenteraadsleden waren afwezig.

Notulen

Zoals bij elke vergadering van de gemeenteraad begint dit met de goedkeuring van de notulen van de vorige gemeenteraadsvergadering. Marc Scheepers (Vlaams Belang) gaf aan dat schepen Brigitte Quick tijdens de vorige vergadering onjuiste informatie zou hebben verstrekt. Echter, dit bleek niet het juiste moment om dit onderwerp te berde te brengen, want het ging over de juistheid van de notulen. Later, bijvoorbeeld tijdens de rondvraag, is Marc Scheepers niet meer teruggekomen op dit punt.

De agenda

De eerste punten op de agenda waren vooral formaliteiten en konden op een akkoord rekenen. Echter, er waren ook deze keer weer een aantal bijkomende punten ter agenda gekomen, waarbij de discussie zo nu en dan wat meer oplaaide. Het voorstel dat werd ingediend door Tom Bevers en Annemie Bayaert was wellicht het meest in het oog springend. Zij hadden namelijk een voorstel voor de opmaak van het meerjarenplan. Het was een vrij technisch en grondig verhaal, waarbij zowel een aantal financiële procedures werden gesuggereerd als ook een voorstel om de inspraak van de burger te vergroten. Het voorstel werd uiteengezet in vijf punten, waarbij drie van de vijf punten direct op instemming konden rekenen. Bij één punt werd een toevoeging gesuggereerd door burgemeester Van Tichelt. Het lijkt er op, dat ook op dit vlak er duidelijk sprake is van toenadering van zowel N-VA/PLE als van CD&V.
Een ander bijkomend punt was het voorstel van Robin Jacobs en Geert Vandekeybus, die een vrijliggend fietspad bij de vijvers opperden. Schepen Brigitte Quick gaf aan dat de veiligheid in het verkeer ook te maken heeft met een respectvolle omgang met elkaar in het verkeer. Probleem is echter dat, zeker bij landbouwvoertuigen, fietsers noodzakelijk moeten uitwijken in de berm. Uiteindelijk werd er een compromis gevonden in het faciliteren van uitwijkstroken. Een van de punten die het Vlaams Belang nog ter agenda bracht, was het voorstel voor een e-mailadres voor de raadsleden eindigend op @essen.be. Hier was echter geen draagkracht voor, omdat het college van mening is dat deze extensie alleen toegewezen kan worden aan bestuurders en medewerkers van de gemeente.

Klimaatspijbelaars

De meeste discussie was rond het andere voorstel van het Vlaams Belang. In dit voorstel werd gesuggereerd dat het schepencollege geen ondersteuning zou mogen geven aan de klimaatspijbelaars. Dit op zowel moreel als logistiek vlak. Ook werd er gevonden dat de jeugd maar eerst een volwaardige opleiding en vorming moest genieten, om op volwaardige manier deel te kunnen nemen aan het debat. Vanuit de het college werd hierop fel gereageerd. Schepen Helmut Jaspers gaf aan dat de leerlingen die aandacht hebben gegeven voor het klimaat hier in Essen dit doen op woensdagmiddag en niet onder schooltijd. Ook gaf hij aan het positief te vinden dat de jeugd betrokkenheid toont. Schepen Arno Aerden vroeg zich af wat Marc Scheepers bedoelde met een volwaardige opleiding en vorming. Scheepers gaf aan dat dit voorstel niet betrekking had op leerlingen die dit soort dingen deden in hun eigen tijd, maar op de spijbelaars. (Een situatie die zich in Essen nog niet heeft voorgedaan, nvdr redactie).

‘t Gildenhuys

De ontwikkelingen omtrent het ‘t Gildenhuys werd door meerdere personen tijdens de rondvraag ten tafel gebracht. Burgemeester van Tichelt gaf aan dat zij in overleg gaan met de VZW Dekenaat Voorkempen, de eigenaar van de site. Ook kwam tijdens de rondvraag in het verlengde hiervan voor het eerst ter sprake dat er ideeën zijn voor de ontwikkeling van een culturele ruimte op de plek van de Vennen. Deze plannen zijn echter nog heel vers en in een zeer vroeg stadium. Opvallend was ook de vraag, en zeker de opheldering, omtrent het vergeven van subsidies voor de beveiliging van tuinhuisjes. Gaston van Tichelt had dit als wens uitgesproken tijdens een radio-interview als iets waarvan hij hoopte dit snel te kunnen implementeren. In de media ontstond een beeld dat deze uitbreiding van de subsidie er al was, terwijl dit plan nog verder uitgewerkt moet worden en uiteraard akkoord bevonden worden door de raad.

VL

Facebook5
Twitter
Follow Me
Tweet