Laatste nieuws:
Mag mijn huisbaas zomaar het huurcontract opzeggen

Mag mijn huisbaas zomaar het huurcontract opzeggen?

Heb je een huurcontract afgesloten? Dan kan de verhuurder je niet zomaar op straat zetten. Er zijn wel enkele redenen waarom de verhuurder de huurovereenkomst vroegtijdig mag opzeggen. In dit artikel sommen we ze voor je op!

Geen automatische beëindiging

In Vlaanderen eindigt een huurcontract niet automatisch na de looptijd. Normaal gesproken wordt het huurcontract stilzwijgend verlengd, tenzij één van de partijen beslist om het contract op te zeggen.

Geldige opzegredenen bij huurcontracten van 3 jaar of minder

Als verhuurder moet je rekening houden met de duur van het huurcontract. Contracten van 3 jaar of minder die voor 01/01/2019 werden afgesloten kunnen enkel in onderling overleg beëindigd worden. Contracten afgesloten na deze datum kunnen enkel door de huurder opgezegd worden. De verhuurder heeft bij korte contracten (3 jaar of minder) geen wettelijke opzegmogelijkheden. Als huurder kun je het huurcontract opzeggen zonder reden als je contract na 01/01/2019 werd afgesloten, maar hiervoor moet je de opzegtermijn van drie maanden respecteren. Verder moet je een opzeggingsvergoeding betalen:
-3 maanden huur als het huurcontract (na de opzegperiode) eindigt tijdens het eerste jaar
-2 maanden huur als het huurcontract (na de opzegperiode) eindigt tijdens het tweede jaar
-1 maand huur als het huurcontract (na de opzegperiode) eindigt tijdens het derde jaar

Geldige opzegredenen bij huurcontracten van 9 jaar of meer

Er zijn 3 geldige redenen waarbij de verhuurder een huurovereenkomst eenzijdig mag opzeggen. De opzeggingstermijn bedraagt in elk van deze gevallen 6 maanden.

1. Opzegging voor persoonlijk gebruik
De verhuurder kan de overeenkomst vroegtijdig beëindigen om zelf in de woning te gaan wonen of om familieleden te laten intrekken. In het geval hij een familielid wilt laten intrekken, geldt wel dat de opzeggingstermijn niet kan verstrijken voor het einde van het 3e jaar van de huurovereenkomst. Ook geldt er dat de verhuurder of het familielid voor wie de huurovereenkomst werd opgezegd, binnen het jaar na het verstrijken van de opzegtermijn ook daadwerkelijk de woning moet betrekken en er minstens 2 jaar moet blijven wonen.

2. Grondige renovatiewerken
Renovatie- of verbouwingsplannen zijn ook een geldige opzegreden. Let wel, een lik verf volstaat niet. De prijs van de werkzaamheden moet minstens drie jaar huur bedragen. Daarnaast dient de verhuurder de opzeg te staven met documenten. Denk maar aan een bouwvergunning, bestek van de werken of een kostenraming. De werken moeten beginnen binnen 6 maanden en eindigen binnen 24 maanden na het einde van de opzeggingstermijn.

3. Opzeg zonder reden, mits betalen van een schadevergoeding
Verhuurders kunnen de huurovereenkomst ook zonder motivering opzeggen. Dit kan enkel op het einde van het derde of het zesde jaar met een opzegtermijn van 6 maanden. Zegt jouw huisbaas op zonder reden? Dan moet hij jou bovendien een schadevergoeding betalen van 6 tot 9 maanden huur, afhankelijk van het moment van de opzeg.

Wanprestaties

Wanneer een huurder zich niet houdt aan de afspraken die zijn vastgelegd in de overeenkomst of de woning niet ‘als een goede huisvader’ beheert, dan kan de verhuurder de overeenkomst via de vrederechter laten ontbinden. Voorbeelden van dergelijke wanprestaties zijn bijvoorbeeld het herhaaldelijk niet betalen van de huur of toebrengen van ernstige schade aan de woning. Is er sprake van een wanprestatie? Dan moet jouw huisbaas je via een schriftelijke ingebrekestelling wel altijd eerst de kans geven om de fouten recht te zetten.

Wederzijdse toestemming

In de plaats van een overeenkomst eenzijdig op te zeggen, kunnen huurder en verhuurder op gelijk welk moment de huurovereenkomst met wederzijdse toestemming beëindigen. De meest eenvoudige optie, maar dan moeten jullie het wel eens zijn. Om eventuele discussies achteraf te vermijden, is het aangeraden om een dergelijke minnelijke regeling steeds op papier te zetten.

Praktisch

Wil jouw huisbaas jullie overeenkomst (vroegtijdig) opzeggen, dan brengt hij jou hiervan het best op de hoogte met een aangetekende opzegbrief. Zo is er achteraf geen discussie over de verzenddatum. De opzegtermijn begint te lopen op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin hij de opzeg heeft gegeven. In deze brief moet de verhuurder duidelijk de reden vermelden waarom hij opzegt, net als de start en het einde van de opzegtermijn. Afhankelijk van welke opzegmogelijkheid hij gebruikt, moet hij ook extra vermeldingen opnemen in de brief (zie hierboven).

Het is gebruikelijk om de huurder in deze brief te herinneren aan zijn verplichtingen bij het verlaten van de woning die zijn vastgelegd in de overeenkomst, zoals bijvoorbeeld de aalput legen of de boiler schoonmaken, maar dit is niet verplicht. Lees daarom steeds de overeenkomst goed na.

Bron: Zimmo.be
Foto: Pixabay

Facebook19
Twitter
Follow Me
Tweet