Katinka Theuns - Gemeenteraad vergadering Essen - maart 2019 - (c) Noordernieuws.be - P1020634-75

Gemeenteraad: ‘Laten we het kind niet met het badwater weggooien’

Dinsdag 26 maart kwam de Essense gemeenteraad weer bijeen, direct gevolgd door de maandelijkse vergadering van de OCMW-raad. De uitdrukking ‘Het kind niet met het badwater weggooien’ had een prominente plaats tijdens deze gemeenteraad. Ook werden we deze gemeenteraad gewaar van het gebruik van sociale media nog tijdens de raadsvergadering en direct erna.

Sociale media

Voor we verder ingaan op het verslag van deze gemeenteraad halen we eerst het gebruik van sociale media bij de politiek aan. Bij deze vergadering kon de oplettende mens zien hoe er al tijdens de raadsvergadering informatie werd gedeeld op sociale media. Vooral N-VA/PLE liet hiervan een aardig staaltje zien. Hieruit blijkt dat het zogenoemde ‘spinnen’ altijd gebeurt. N-VA/PLE had een extra agendapunt ingediend voor het snel realiseren van een extra doorgang in de jeugdheem. Schepen Arno Aerden gaf aan dat hij hierin al ver gevorderd was met de betrokken partijen en dat een oplossing zich op tijd zou aandienen. Nog tijdens de vergadering, direct na dit agendapunt, ging bij enkele raadsleden van N-VA/PLE een laptop rond. Na wat instemmend geknik verscheen nog tijdens de gemeenteraad het bericht over de extra doorgang op de Facebookpagina van N-VA/PLE. Ook direct na de vergadering verscheen hierover een artikel in de landelijke media. Hier hield het echter niet bij op, want ook binnen niet al te lange tijd na de vergadering verscheen op de Facebookpagina van ‘Jij maakt Essen’ ook een bericht hierover. Zowel N-VA/PLE als sp.a deden hun lezers overkomen dat het vooral door hun inspanningen was dat deze doorgang er kwam. Later in dit verslag wordt er teruggekomen op dit agendapunt. Wellicht is het voor onze lezers ook wel interessant om de agenda’s en notulen van de afgelopen 3 gemeenteraden er eens op na te lezen omtrent hierover. Ook CD&V maakte gebruik van de sociale media door vrijwel meteen na de benoeming van Katinka Theuns in het bijzonder comité voor de sociale dienst hiervan een felicitatie-tekst met foto’s op Facebook te delen.

Burgerparticipatie

Het belangrijkste en meest bediscussieerde agendapunt had betrekking op de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025. Hierbij werd nog eens ingegaan op de invulling van de burgerparticipatie. Het doel ervan is, om de Essenaren betrokken te houden bij de besluitvorming. Zo kan het zijn dat huidige adviesraden een meer brede rol krijgen die betrekking gaat hebben op meer aspecten ten aanzien van het geven van advies. Ook wordt er nagedacht om eventuele nieuwe adviescommissies te vormen, die meer aansluiten op de huidige situatie. Hoewel de discussie nog volop gaande is, is wel duidelijk dat alle partijen binnen de gemeenteraad graag zien dat de burger meer betrokken is en ook enige inspraak heeft. Uiteraard blijven we dit met buitengewone interesse volgen. Het is ook tijdens deze discussie dat raadslid Tom Bevers de uitdrukking ‘Het kind niet met het badwater weggooien’ introduceerde. Deze uitdrukking kon op bijval rekenen van, onder andere Helmut Jaspers, die de uitdrukking weliswaar toeschreef aan burgemeester Gaston van Tichelt. Dit had weer een hoop gelach en rumoer als gevolg. Ook daarna werd bij verschillende punten van de agenda het argument van Bevers nog eens met een knipoog aangehaald.

106 Gemeenteraad vergadering Essen - maart 2019 - (c) Noordernieuws.be - P1020630

Andere punten

Bij de behandeling van het punt dat de aanpassing van de meerjarenplanning 2014-2019 ten agenda liet komen, stelde een enigszins geagiteerde Tom Bevers voor om het punt door te schuiven. Dit omdat enkele spreadsheets op een niet praktische wijze werden aangeleverd. Hij gaf aan dat deze PDF niet makkelijk te lezen is. Hierop lieten verschillende aanwezigen zien dat het op hun laptop geen problemen gaf. Uiteindelijk bleek dat sommige dragers het bestand niet mee lieten kantelen en de gegevens op een lastig leesbare manier etaleerden. Uiteindelijk werd dit punt toch akkoord bevonden, maar Gaston van Tichelt beloofde wel dat hij de betrokken diensten zou aanspreken om hierover tot een oplossing te komen. Bevers gaf aan dat hij bij herhaling van dit fenomeen een dergelijk agendapunt meteen in stemming zal laten brengen, met als doel dit uit te stellen. Enkele andere agendapunten hadden betrekking op een aantal benoemingen namens de gemeente in raden van bestuur: Fineg, BAV en IKA,  kosteloze grondafstand en openbare infrastructuur. Een ander punt ging over een nieuw wegtracé en kosteloze grondafstand, die betrekking heeft op een aanvraag voor de bouw van 48 assistentenwoningen en drie commerciële ruimtes op het voormalig terrein van de Ipsam-site. Deze bevindt zich tussen de de Guido Gezellelaan, Stationsstraat en Nieuwstraat. Schepen Arno Aerden gaf aan dat, op dit moment, in het traject vanuit verschillende partijen veel negatieve adviezen waren uitgebracht. Hij wilde evenwel niet zeggen wat het college als einddoel beoogt in dit dossier, toen hier vanuit de grootste partij van Essen vragen over werden gesteld.

Extra ingebrachte punten

Naast de al vastgelegde agendapunten waren er ook drie punten ingebracht door vertegenwoordigers van de gemeenteraad, die geen deel uitmaken van het schepencollege. Zo kwam N-VA/PLE bij monde van Joris Brosens met een voorstel om de situatie rondom de nooduitgangen bij het Jeugdheem in orde te brengen. Hierbij droegen zij drie oplossingen aan. Schepen Arno Aerden begreep evenwel niet heel goed waarom dit punt werd ingediend, daar hij al aan het praten was met de betrokken partijen om tot een oplossing te komen. Schepen Aerden gaf aan dat de oplossing er zou zijn voordat de eerste evenementen, die aan deze regelgeving zouden moeten voldoen, plaatsvinden.
Het Vlaams Belang had bij monde van Marc Scheepers twee extra punten ingebracht. Het eerste ging over de situatie rond de veiligheid van de fietspaden naar de Rijkmaker. Al een aantal jaren ligt hier een goed fietspad, vrij van de weg, dat twee richtingen opgaat. Scheepers zou graag hebben gezien dat deze beter aansluit op de oude fietspaden aan de andere zijde van de weg. Quick geeft aan dat het de bedoeling is, dat het nieuwe fietspad primair gebruikt wordt en dat het oude fietspad is gehandhaafd voor de aanwonenden. Extra verbindingen met dit oude fietstracé zijn dan ook niet nodig, aldus schepen Quick.

Vreemdelingentaks

Het tweede punt dat Marc Scheepers inbracht, had betrekking op een eerder agendapunt dat VB inbracht tijdens de gemeenteraad van januari. Dit had te maken met een voorstel van Vlaams Belang voor het invoeren van een vreemdelingentaks. Tijdens deze raadsvergadering gaf Quick aan dat het ging om tien personen, een dermate klein aantal dat de gemeente jaarlijks zo’n €300 extra zou opbrengen. Bij navraag bleek dat het om 28 personen ging. Eerder had Scheepers hier al een opmerking over gemaakt bij het doornemen van de notulen van de raadsvergadering van januari. Toen wilde hij schepen Quick al confronteren met de onjuiste informatie, die zij met de raad had gedeeld. Helaas voor Marc Scheepers bleek het doornemen van de notulen hiervoor niet het juiste moment. Feitelijk was informatie misschien niet juist, maar het was wel zo gezegd en aldus correct genoteerd in de notulen. Tijdens raadsvergadering confronteerde hij schepen Brigitte Quick opnieuw met het feit dat zij onjuiste informatie had gegeven aan de raad. Quick gaf in haar reactie aan dat de informatie die tot haar was gekomen niet klopte, maar dat zij op dat moment in de veronderstelling was dat zij de juiste informatie deelde met gemeenteraad. Dat was niet haar bedoeling en het was dan ook geenszins haar intentie om opzettelijk de verkeerde informatie te delen. Ze gaf ook aan dat deze nieuwe cijfers haar mening, die zij in januari hierover had, niet zou hebben herzien nu het blijkt dat het om 28 personen gaat. Zij bood wel excuses aan voor de onjuiste informatie.

Gemeenteraad vergadering Essen - maart 2019

Nieuwe benoeming OCMW

In de bezetting van het bijzonder comité voor de Sociale Dienst kwam een wijziging doordat Marc Wauters (CD&V) zijn ontslag had aangeboden. Eerste opvolger was Katinka Theuns, die tijdens de vergadering van de OCMW-raad werd geïnstalleerd. Verder waren er geen mededelingen tijdens deze vergadering.

Rondvraag

Tijdens de rondvraag van de gemeenteraad kwamen nog een aantal punten ten tafel. Deze punten waren niet heel opzienbarend. Robin Jacobs klaagde over de slechte communicatie rond de benoemingen van vertegenwoordigers in de verschillende intercommunales waar vertegenwoordigers namens Essen werden benoemd tijdens de gemeenteraad van februari. Ook werd er gevraagd naar de stand van zaken rond het project ‘veerkrachtige dorpen’, de juridische kadering rond het inzagerecht t.a.v. het auteursrecht bij zaken waar tekeningen van architecten ingezien mogen worden, maar niet vastgelegd. Jan Suykerbuyk vroeg nog naar de stand van zaken rond de mobiele camera’s.

Overpeinzingen

Deze raadsvergadering was interessant. We zien eigenlijk dat zowel het huidige bestuur als de oppositie met de N-VA/PLE als grootste partij van Essen, het op veel vlakken het zeer met elkaar eens zijn. Zeker nog op dit moment binnen de nieuwe legislatuur. Het gebruik van sociale media speelt hierin een belangrijke rol, want hiermee kunnen de verschillende partijen naar de achterban laten blijken dat het toch vooral door hun toedoen is, dat een bepaalde maatregel wordt genomen of oplossing wordt gezocht. De berichtgeving van deze partijen kan dus niet zuiver als nieuws worden beschouwd, want de objectiviteit hoef je hier natuurlijk niet altijd te verwachten. Hiermee wil ik niet zeggen dat de content niet klopt, maar er wordt toch gekozen voor bepaalde woordkeuze en stijl, waardoor de boodschapper altijd het gelijk aan zijn zijde heeft. Tijdens deze raadsvergadering kreeg ik van iemand te horen dat het gebruik van sociale media misschien niet zo goed is voor de journalist. Toch denk ik dat het fenomeen sociale media de politiek alleen maar interessanter maakt voor journalisten. De partijen geven namelijk meer van zichzelf bloot en als je als verslaggever goed kijkt zie je dit en kun je dit meenemen in je werk.

VL

Facebook16
Twitter
Follow Me
Tweet