Laatste nieuws:
Onderzoek naar uitbreiding Vliegbasis Woensdrecht

Onderzoek naar uitbreiding Vliegbasis Woensdrecht

Het Nederlandse Ministerie van Defensie wil meer ruimte creëren voor Defensie, op vijf plaatsen in Nederland. Vliegbasis Woensdrecht is er één van. Daarom loopt nu een openbaar onderzoek waarbij je inspraak kan geven.

Uitbreiding Vliegbasis Woensdrecht

Het Espoo focal punt van Departement Omgeving ontving van het Nederlandse Ministerie van Defensie een notificatie over de start van de procedure voor het PlanMER (Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau en participatieplan) voor het Programma Ruimte voor Defensie.

Veiligheidssituatie in de wereld verandert

De veiligheidssituatie in de wereld verandert. Daarom heeft Defensie niet alleen meer militairen en materieel nodig, maar ook meer ruimte. Bijvoorbeeld voor kazernes, opslagplaatsen, laagvlieggebieden en oefenterreinen. Het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie (NPRD) maakt deze ruimtevraag voor Nederland inzichtelijk, maakt de afweging mogelijk met andere ruimtevragers en legt de uitkomst planologisch-juridisch vast. Eén van de vijf plaatsen die in aanmerking komen is Vliegbasis Woensdrecht.

Inspraak

De eerste hoofdstap van de m.e.r.-procedure is de publieke participatie over het concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) waarin de reikwijdte en het detailniveau (scoping) van het op te stellen MER wordt beschreven.

Je vindt alle documenten op www.defensie.nl/ruimtevoordefensie

Hoe kan ik reageren?

Digitaal via het formulier op https://www.defensie.nl/onderwerpen/ruimte-voor-defensie/indienen-zienswijze

Met de post op:

Ministerie van Defensie
Directie Materieel, Vastgoed, Leefomgeving en Duurzaamheid
Met referentie Nationaal Programma Ruimte voor Defensie
PO Box 20701
2500 ES Den Haag
Nederland

Ten laatste op: 12-02-2024

Bron: gemeente Essen
Foto: Noordernieuws.be

Facebook6
Twitter
Follow Me
Tweet