Eer en geweten

Eer en geweten

Dinsdag 15 oktober was er weer gemeenteraad. Nadat de gemeenteraad van september was komen te vervallen werd de raadsvergadering van oktober twee weken eerder gehouden.

Diverse onderwerpen

Het eerste punt op de agenda was installatie van Judith Francken, die tijdelijk het mandaat van CD&V-raadslid Liesje Van Loon zal overnemen. Daarnaast werden er ook een aantal mandaten vastgelegd die betrekking hebben op een aantal intergemeentelijke samenwerkingen. Het vastgelegde agendapunt met betrekking tot de realisatie van een snelheidszone in Wildert – Hoek – Horendonk en Vissenheuvel bracht veel discussie. Een aantal andere agendapunten hadden betrekking op de toekenning van de eretitels ere-schepen en ere-burgermeester en ook waren er een aantal toegevoegde voorstellen op de agenda van N-VA/PLE en Vlaams belang.

Snelheidszone

Op de agenda stond een voorstel voor het realiseren van een snelheidzone in Wildert, Hoek, Horendonk en op de Vissenheuvel. Op zich waren alle raadsleden het er mee eens dat dit een goede toevoeging was, maar toch kon er bij de stemming van het plan niet gerekend worden op alle voorstemmen van de aanwezige raadsleden (24 van de 25). De bestuurspartijen CD&V en sp.a ‘Kom bijeen in Essen waren’ voor het voorstel. De andere raadsleden onthielden zich van stem. Er werd vooral in twijfel getrokken of het alleen maar aanbrengen van zonering voldoende zal zijn om het hardrijdende verkeer te doen verminderen. Dirk Smoet van N-VA/PLE drong aan op flankerende maatregelen om het rijgedrag aan te passen aan de nieuwe zoneringen. Hij gaf aan dat er op deze manier alleen een soort van valse veiligheid werd gecreëerd. Het verkeer kan nog steeds harder rijde,n omdat de wegen niet worden aangepast aan de nieuwe snelheidslimieten. Vanuit meerdere hoeken werd deze bezorgdheid ondersteund.

Eretitels

Het is gebruikelijk dat schepenen en burgemeesters met een lange staat van diensten in aanmerking komen voor de titel ‘ere-schepen’ en ‘ere-burgemeester’. Naast dat oudgediende bestuurders kunnen rekenen op een mooi cumulatief pensioen, komen zij dus ook in aanmerking voor een, overigens onbezoldigde, eretitel. Tijdens deze raadsvergadering werden oud-schepenen Jokke Hennekam en Imelda Schrauwen voorgedragen voor de titel van ere-schepen. Oud-burgemeester Frans Schrauwen werd voorgedragen om door de Vlaamse regering benoemd te worden tot ere-burgemeester. De stemming hiervan gebeurde in het geheim en voor alle drie de eretitels was een ruime meerderheid van de raadsleden voor de benoemingen.

Bijgekomen agendapunten

Joris Brosens en Dirk Smout dienden namens N-VA/PLE een voorstel in voor ondersteuning van security bij evenementen. Bedoeling is dat het gemeentebestuur een groepsaankoop voor security op (tent)fuiven en andere evenementen zal faciliteren. Dit punt kon op redelijk wat discussie rekenen. Er waren raadsleden die het inhuren van een privé firma omtrent de security niet perse als een positief element beschouwden. De aanwezigheid van professionele beveiliging op een evenement kan een averechts effect hebben op het verloop van een fuif. De professionele beveiligers hebben geen binding met de mensen die een dergelijk evenement bijwonen en hebben daardoor minder voeling in hun handelen. Tegelijkertijd zijn er ook raadsleden die van standpunt zijn dat beveiliging van evenementen een taak is van het gemeentebestuur. Hierop werd gereageerd door burgemeester Van Tichelt dat dit ook gebeurt. Voor elk overleg maakt de politie op kundige wijze een risico-analyse en wanneer er iets mocht voorvallen zijn zij meestal snel ter plaatse. Jeugschepen Arno Aerden gaf aan dat dit punt ook regelmatig terugkomt bij de jeugdraad. Uiteindelijk werd besloten om dit punt te verdagen en eerst bij de jeugdraad voor te leggen.

Nestkastjes en zwerfvuil

Marc Scheepers had namens het Vlaams belang ook twee bijkomende agendapunten ingediend. Het eerste ging over de eikenprocessierups. De koolmees schijnt erg gecharmeerd te zijn van deze vlinderlarven. De koolmees heeft het echter moeilijk, mede door het gif dat wordt gebruikt tegen de buxusrups. Hij stelt voor dat er nestkastjes voor de koolmezen worden gehangen om de koolmees een duwtje in de rug te geven en zo de natuur de strijd tegen de processierups een handje te helpen. Milieu-schepen Helmut Jaspers geeft aan dat er op dit vlak al dingen gebeuren. Opvallend was de enthousiaste reactie van N-VA/PLE raadslid Geert Vandekeybus die het een geweldig voorstel vond van Marc Scheepers. Het andere agendapunt had betrekking op zwerfvuil. Naast dat Scheepers vond dat er hier te weinig gebeurde om dit te handhaven, beschuldigde hij ook het gemeentebestuur van het dumpen van zwerfvuil. Daarmee verwees hij naar de verharding van de wegen in het woonbos van Wildert. Hij had met een aantal mensen in vier straten een emmer vol, in zijn ogen, zwerfvuil verzameld. Daar zaten stukken ijzer en scherpe objecten bij, die volgens hem niet in de natuur thuishoren. Het gemeentebestuur vond dat dat niet over zwerfvuil ging, maar over het materiaal dat wordt gebuikt om de wegen in het woonbos te verharden. Daarop gaf Marc Scheepers aan het punt nogmaals ter agenda zal laten komen.

Rondvraag

In totaal waren er 22 vragen in de rondvraag,uiteraard te veel om hier aan bod te laten komen. Twee raadsleden hadden vragen over de tweede fase van Over D’Aa. Schepen Brigitte Quick gaf aan dat de werkzaamheden waarschijnlijk aan het einde van de winter, begin voorjaar 2020, zullen aanvangen.

Overpeinzingen

Het was een gemeenteraad om niet snel te vergeten. Er gebeurde veel en ook veel niet. Zelfs de emoties bij sommige mensen in het publiek bleven niet onopgemerkt. Gelukkig was ik als verslaggever aanwezig op de informatieavond van BINs in het kader van ‘1dag niet’ waar mij ter ore kwam dat de gemeenteraad aanstonds zou beginnen. Inmiddels maak ik al ruim drie jaar verslag van de gemeenteraad, maar nog steeds is het voor mij goed opletten of er geen wijzigingen zijn in de agenda wat betreft de datum van de gemeenteraad. Normaal had ik u, als trouwe lezer, geen verslag kunnen brengen van deze raadsvergadering, omdat ik in de veronderstelling was dat deze gemeenteraad later deze maand plaats zou hebben. Zolang ik niet op de hoogte word gebracht van een eventuele verschuiving van een datum, zal ik zelf de openbare informatiepunten van de gemeente in de gaten houden. Zodat ik mijn lezers toch kan plezieren met met reilen en zeilen van de Essense gemeentepolitiek.

VL

Facebook23
Twitter
Follow Me
Tweet


Alarm Van Loon en Benga Security zijn nu één!