Laatste nieuws:

Disclaimer – Vrijwaring

DISCLAIMER – VRIJWARING NOORDERNIEUWS

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze internetsite (www.noordernieuws.be) van Woord en Web Nieuws & Media Management (hierna te noemen Woord en Web). U wordt verzocht deze disclaimer aandachtig te lezen.

Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Woord en Web niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Aan de inhoud van deze website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Mocht u feitelijke onjuistheden tegenkomen, dan stellen wij een reactie via het contactformulier of via telefoon zeer op prijs. Woord en Web aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) of de informatieverstrekkers, en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of Woord en Web. Woord en Web kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen. Ook hier geldt dat indien u feitelijke onjuistheden mocht tegenkomen, wij een reactie via het contactformulier of via telefoon zeer op prijs stellen.

Woord en Web kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Woord en Web garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Woord en Web behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrechten

Woord en Web bezit het auteursrecht op de informatie die via www.noordernieuws.be wordt verstrekt, voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op deze site. Gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van Woord en Web en haar toeleveranciers op de inhoud van www.noordernieuws.be. Het auteursrecht geldt ook voor beeldmerken, logo’s en fotomateriaal. Niets uit deze site mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de producent worden verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevensbestand*, gewijzigd of door anderen dan de producent openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze. U kunt contact opnemen met de redactie voor meer informatie over het gebruik van het materiaal.
* Met uitzondering van de aangegeven downloadbestanden t.b.v. eigen gebruik.

Auteursrechten en intellectuele eigendommen van anderen

Wij gebruiken regelmatig externe bronnen en diensten voor onze inhoud. Gezien de overeenkomsten van bepaalde diensten bepalen dat hun inhoud geen auteursrechten of intellectuele eigendommen mag schenden, gaan wij er van uit dat dit dan ook het geval is. Indien wij toch op enigerlei manier uw auteursrecht of intellectuele eigendommen mochten schenden, zijn wij ons daar zeker niet van bewust. Gelieve dan zo snel mogelijk contact met de redactie op te nemen, zodat de inhoud verwijderd kan worden of voorzien van een juiste bronvermelding.

Foto- en videomateriaal

De webredactie spant zich in om iedereen die geportretteerd wordt op deze site om toestemming te vragen. Mocht je bezwaar hebben tegen bepaalde foto’s of video’s waarop je te zien bent, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Links naar andere websites

Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. Woord en Web is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Toegang

Woord en web behoudt zich het recht voor om, zonder opgave van reden, de toegang tot deze site, voor onbepaalde tijd, te weigeren.
Het is verboden om toegang te forceren tot delen van deze website die niet publiekelijk zichtbaar zijn. Het is eveneens verboden de website aan te passen, zaken toe te voegen of te verwijderen, op welke manier dan ook.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Enkel het Belgische recht is van toepassing. Ieder geschil dat zou voortvloeien uit het raadplegen van deze website valt onder de exclusieve bevoegdheid van het Gerechtelijk Arrondissement van Antwerpen.

Door naar de pagina’s op de website door te klikken en deze te bezoeken, verklaart de bezoeker expliciet voormelde bedingen te aanvaarden en te erkennen. Indien de bezoeker voormelde bedingen niet wenst te aanvaarden en te erkennen, dient hij/zij zich te onthouden van het betreden van deze pagina’s en het kennis nemen van de daarop gepubliceerde informatie.