Laatste nieuws:
Dinsdag was het weer gemeenteraadsvergadering

Dinsdag was het weer gemeenteraadsvergadering

Deze keer werden er vier raadsleden verontschuldigd. Op de agenda stonden elf punten die behandeld moesten worden. Het meest in het oog springende punt was ongetwijfeld de aanpassing van het AGB-meerjarenplan 2015-2019 voor het budget van 2017.

Eerst even een kleine toelichting op de term AGB. Deze term staat voor Autonoom Gemeente Bedrijf. Dit is een publieksrechtelijke rechtspersoon, waarvan de gemeente de enige participant is. Het AGB wordt geleid door een raad van bestuur. Zij doen dit aan de hand van een beheersovereenkomst die is afgesloten met het college. In deze overeenkomst wordt onder meer vastgelegd hoe het AGB zijn taken moet vervullen.

Voor het AGB is een meerjarenplan met een begroting vastgelegd over de periode 2015 t/m 2019. Op deze gemeenteraadsvergadering kwam een aanpassing van het meerjarenplan ter tafel. Dit was dit jaar de eerste keer dat er een duidelijk afwijkend standpunt was van de oppositie. Gemeenteraadslid Tom Bevers van N-VA/PLE gaf een reactie op het voorstel, voordat deze in stemming werd gebracht. Eerder was N-VA/PLE ook al tegen deze begroting. Wat hen bij deze aanpassing het meest tegen de borst stuit, is de toevoeging van 1,2 miljoen Euro in de begroting voor het oude Rangeergebouw. Burgemeester Van Tichelt reageerde op de opmerkingen van de heer Bevers door te zeggen dat bij een dergelijk project de lat niet te laag gelegd moet worden en dat er ook naar de lange termijn gekeken moet worden. Hij haalde onder andere aan dat er op de lange termijn ook een meerwaarde verwacht kan worden, waarbij het rangeergebouw een verbinding wordt tussen de verschillende delen van Essen. Ook gaf hij aan dat er genuanceerd gekeken moest worden naar dit specifiek onderwerp. Het hoeft geen verassing te zijn dat de voltallige fractie van N-VA/PLE tegen stemde. Uiteindelijk werd het voorstel toch aangenomen omdat de meerderheid van de gemeenteraad voor stemde.

Een ander financieel punt op de agenda was een voorstel tot groepsaankoop van gas en elektriciteit. Jaarlijks bedraagt het kostenplaatje voor de gemeente 275.000 euro aan elektriciteit en 50.000 euro aan gas. Verwacht wordt dat bij een groepsaankoop met andere, aan de gemeente gelieerde, instanties een betere prijs bedongen kan worden. Vanuit de raad werd er geopperd om dit breder te trekken en nog meer instanties te laten meedoen. Schepen Schrauwen gaf aan dat ook andere instanties te zijner tijd zullen worden uitgenodigd om mee aan tafel te gaan zitten.

Verder waren er nog andere punten op de agenda. Twee op het vlak van ruimtelijke ordening over de verlegging van de buurtweg 74 en over de aankoop van grond die dient als ontsluiting naar de jeugdheem. Deze twee voorstellen werden unaniem goed bevonden.

Verder stonden er nog een aantal zaken op de agenda, zoals aanpassingen in het gebruikersregelement van de Rex. Schepen Hennekam gaf aan dat het voortaan ook mogelijk is om de Rex in dagdelen af te huren. Bij herzien van dit punt is er verder ook gekeken naar andere punten, die veranderd konden of moesten worden. Zo was er een aparte ingang voorzien naar de zaal, speciaal voor kinderen, zodat zij niet door het café hoefden waar rokende mensen zaten. Inmiddels geldt er al enige jaren een rookverbod in de horeca en dus kan iedereen via het café naar binnen.

Ook wordt er begonnen met de totstandkoming van afscheidpaviljoenen op de begraafplaatsen van Essen centrum, Wildert en Hoek. Later volgen ook nog de overige begraafplaatsen.

Vanuit N-VA/PLE kwam ook nog het voorstel om de verkeerssituatie op de oude Lonka site te veranderen in een éénrichtingsweg, waarbij de parking wordt opgereden via de Nollekensstraat en de uitrit wordt gesitueerd aan de Nieuwstraat. Wijzigingen hierin werden echter als lastig gezien, mede omdat dit niet conform de bouwvergunning zou zijn. Momenteel is de weg op de oude Lonka site nog privaat en er is afgesproken dat hier verder naar gekeken zou worden.

Ook werd er nog gevraagd wat de gemeente gaat doen met de ontwikkelingen in de gemeente Roosendaal. Momenteel is daar al een groot distributiecentrum gevestigd van Primark en ook de Lidl gaat een distributiecentrum bouwen in Roosendaal. Deze partijen zullen in ieder geval worden benaderd om te participeren in de Jobbeurs, die voor april staat gepland. Ook wordt er gekeken of er op andere manier contact kan worden onderhouden met de bedrijven van Roosendaal, daar zij een enorm banenpotentieel vertegenwoordigen.

De volgende gemeenteraad staat gepland voor dinsdag 28 maart.

VL

Facebook8
Twitter
Follow Me
Tweet