Laatste nieuws:
Wim Van den Bergh: ik hoop dat dit milieubeleid wordt voorgezet
Helmut Jaspers verwezenlijkte veel op gebied van natuur en milieu

Wim Van den Bergh: ik hoop dat dit milieubeleid wordt voortgezet

Wim Van den Bergh is al 18 jaar voorzitter van de Mina-raad (milieu- en natuurraad) en is lid van Natuurpunt. Hij zetelt in de raad van bestuur van het Regionaal Landschap de Voorkempen en is lid van de Essense Gecoro (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening). Daarnaast is hij ook conservator van de Potpolder en de vallei van de kleine Aa (ter hoogte van Essendonkbos-Steenpaal).

Wim is een bevoorrechte getuige van de verwezenlijkingen die de voorbij zes jaar dat Helmut schepen van leefmilieu was, hebben plaatsgevonden op gebied van natuur en milieu.

Wim Van den Bergh, voorzitter milieu- en natuurraad
Wim Van den Bergh, voorzitter milieu- en natuurraad

Wim: “Ik ben a-politiek en bewust niet gebonden aan eender welke politieke partij en streef naar betere en mooiere natuur voor het landelijke Essen. In die optiek geef ik graag mijn mening over de milieu-realisaties tijdens deze legislatuur.”

Bomen en bos: score 9 punten op 10

De bomenteller was voor mij eerder een instrument om aan sensibilisatie en aan een goed boombeleid te doen, dan een doel op zich. Met het aanplanten van meer dan 1700 bomen gedurende de 6 jaar is het vooropgestelde doel (1500 bomen extra) ruimschoots bereikt. Het herstel van de dreven in en rond domein Hemelrijk en ook aan de Paterstuin van het college, een onderzoek en plan voor de bomen aan de oude Pastorij, eindelijk compensatiebomen in het landschap voor illegaal gekapte bomen en de heraanplant van alle gewestwegen, … geeft aan dat er goed gewerkt is op dat gebied. Een nieuw beheersplan “Horendonkse bossen” moet ervoor zorgen dat het bos gefaseerd zal evolueren van een eerder monotoon naaldbos naar een gemengd loofbos, de open plekken worden versterkt en het aandeel aan dood hout (belangrijk voor insecten, paddenstoelen, vogels, …) werd vastgelegd. Een plan van aanpak over verschillende jaren werd uitgewerkt en is in uitvoering.

Mogelijke verbetering:

Af en toe een paar eeuwenoude dode bomen (bv. enkel de stam) laten staan in de parken, om zo zwammen, insecten, spechten, vleermuizen,… kansen te geven.

Natuur: 8 punten op 10

De omgeving Benegobos:
Het heideveld werd terug vrijgemaakt van vliegdennen en vogelkers en er werd geplagd en gechopperd om nieuwe heide een kans te geven. Op het stort werd een halve hectare reuzenbereklauw bestreden, het Zandven werd vergroot, een nieuw ven (het Raaiven) werd uitgegraven en het geboortebos op die locatie zorgt al jaren voor nieuwe aanplant van loofbos. De nachtzwaluw, de levendbarende hagedis en de krekel varen hier wel bij.

Kleine Aa:

De hermeandering van de kleine Aa om zo 2 vismigratie-knelpunten op te lossen start nog deze herfst i.s.m. de provincie.

Mogelijke verbetering:
Begrazingsproject met runderen opstarten voor gebied rond Benegobos-Zandven-Oud Stort.

Buurtwegen: 7 punten op 10

Een inventaris, een actieplan en een wenselijkheidskaart werd opgemaakt van alle buurtwegen en andere Trage Wegen in Essen, dit tesamen met het Regionaal Landschap en vele Essense verenigingen. Eén trage weg (Hollandse Dreef) werd al in ere hersteld, sommige anderen (o.a. Heyweg, Beylepad, Buurtweg 8) zijn door een landmeter opgemeten en worden in de nabije toekomst heropend op de originele breedte.

Mogelijke verbetering:
De uitrol gebeurt traag, maar gestaag. Omdat na opmeting van buurtwegen toch weer regelmatig de afpalingen verdwijnen, is het beter de afboording te voorzien door middel van een sloot. Ook zou de tijd tussen opmeten en daadwerkelijke herinrichting zo kort mogelijk gehouden moeten worden.

Bermen: 7 punten op 10

Vroeger werden alle bermen in heel Essen op eenzelfde tijdstip gemaaid, zonder te kijken naar de noodzaak van de maaibeurt. Een bermbeheerplan werd opgemaakt, waarbij het beste tijdstip om te maaien bepaald werd afhankelijk was van de vegetatie. Zo worden bermen met bepaalde dominante grassoorten gemaaid, net voordat deze in het zaad komen, om zo geleidelijk aan te komen tot een bloemrijkere berm. De bermen van werkgroep Leefmilieu (oa. Rose Gronon, Schamse Dijk) worden slechts 1x/jaar gemaaid: vlak na de winter. Na 5 jaar wordt het bermbeheerplan terug geëvalueerd via een inventarisatie van de verschillende plantensoorten en eventueel bijgestuurd. Ook werden ruilverkavelingswegen afgesloten voor doorgaand verkeer, enkel nog toegankelijk voor landbouwvoertuigen of zachte recreanten, waardoor de bermen gespaard worden.

Voorstel tot verbetering:
Bermen worden smaller of verdwijnen. De oorspronkelijke bermbreedte kan gemakkelijk gecontroleerd worden door ruilverkavelings- en wegenplannen. De gemeente zelf kan de opmeting doen, bij discussie kan een landmeter ingeschakeld worden. De kosten zijn dan voor diegene die de grond ingenomen heeft.

Bij-vriendelijke gemeente: 9 punten op 10

De imkervereniging Sint-Ambrosius heeft in 2016 het label “bij-vriendelijke gemeente” toegekend aan Essen. Onder andere vanwege de aanplant van bij-minnende bomen (o.a. linde), het totaalverbod op pesticides bij onderhoud aan gemeentelijk patrimonium, het bermbeheersplan, ….

Oude Pastorij: 9 punten op 10

De hele site van de Oude Pastorij ondergaat een opwaardering. Zo werd de vest geruimd, struiken langs de oevers aangeplant, zijn de oevers al voor 50% verstevigd, de bestaande bomen werden geïnventariseerd, nieuwe bomen werden aangeplant en het torentje wordt vleermuizen-vriendelijk ingericht. De speeltuin kreeg ook een nieuw kleedje en is onlangs terug geopend als “STOERWOUD”.

Voorstel tot verbetering:
Een kerkuilen-nestkast in het torentje en de zoektocht naar een eventuele ijskelder zou het plan compleet maken.

Algemeen:
“Al deze realisaties van Helmut en zijn milieudienst zijn op zich duurzaam, het zijn geen éénmalige acties, maar zijn steeds gestoeld op studies en beheerplannen. De nu opgestarte acties zullen nog vele jaren doorlopen, wie ook de volgende coalitie zal vormen. Proficiat voor de bereikte resultaten”, aldus Wim Van den Bergh.

Facebook19
Facebook
Twitter
Visit Us