Laatste nieuws:
Wijziging politieverordening betreffende de maatregelen COVID-19 provincie Antwerpen
Archieffoto ©Noordernieuws.be

Wijziging politieverordening betreffende de maatregelen COVID-19 provincie Antwerpen

Op woensdag 29 juli ging de politieverordening met daarin de aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 voor de provincie Antwerpen, van kracht. Op woensdag 5 augustus werd de politieverordening een eerste maal geherevalueerd.

Gouverneur Cathy Berx: “De maatregelen van 29 juli waren eerder algemeen en grofmazig, wegens gebrek aan gedetailleerde info en cijfers. Inmiddels beschikken we door voortdurende, dagelijkse evaluatie en door een verbeterde contactopsporing en communicatie-uitwisseling over heel wat meer informatie, meer kennis, meer gegevens en cijfers die ons toelaten om de maatregelen steeds meer op maat en fijnmaziger uit te werken. Dat deden we vorige week een eerste keer en nu opnieuw. Ik ben me ervan bewust dat het vervelend en verwarrend kan zijn dat de maatregelen al voor een tweede keer worden bijgestuurd. Maar liever dan vier weken maatregelen op te leggen die te algemeen zijn, verkies ik in te zetten op maatwerk, met oog voor de veranderende situatie en cijfers, met aandacht voor de opmerkingen en verzuchtingen van onze inwoners, onze ondernemers, burgemeesters, van de vele sectoren.

Vandaag geeft gouverneur Cathy Berx opnieuw tekst en uitleg over de epidemiologische situatie in de provincie Antwerpen, evalueert ze de concrete toepassing en handhaving van de politieverordening en licht ze de verdere verfijningen van de politieverordening toe, van toepassing voor de komende twee weken.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen of aanpassingen, of verdere verduidelijkingen van de maatregelen zoals opgenomen in de nieuwe politieverordening die vanaf nu van kracht is:

Welke maatregelen werden gewijzigd?

• De politieverordening en dus alle maatregelen gelden vanaf nu voor de gehele provincie Antwerpen.
• De bepalingen van dit besluit moeten samen worden gelezen met het Ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken en latere wijzigingen, evenals, met de door de bevoegde minister goedgekeurde sectorale protocollen, zoals ze zijn opgemaakt en/of aangepast om het hoogst mogelijke niveau aan veiligheid te garanderen. Deze protocollen zijn terug te vinden op https://www.info-coronavirus.be/nl/protocollen/ en sectorgidscultuur.be. De draaiboeken die verplicht worden opgesteld door de individuele organisator of inrichting liggen ter inzage. Elke inrichting informeert elke deelnemer aan een georganiseerde activiteit waarvoor een protocol geldt over de voorschriften en verplichtingen waaraan hij zich steeds moet houden, en staat in voor de naleving ervan.
• In de provincie geldt een nachtklok in die zin, dat het openbaar sociaal leven stopt tussen 01.30u en 05.00u. Iedereen moet thuis zijn tussen 01.30u en 05.00u, tenzij voor essentiële verplaatsingen, niet-uitstelbare verplaatsingen om dringende medische redenen, verplaatsingen van of naar het werk en bij vertrek naar of terugkeer uit vakantie,… Cafés, restaurants, feestzalen, speelhallen en prostitutie sluiten om 01.00u.

• Voor wat betreft het de mondneusmaskers, moet iedereen vanaf de leeftijd van 12 jaar steeds een masker dat de mond en de neus bedekt of elk ander alternatief in stof bij zich hebben in de openbare ruimte van het gehele grondgebied van de provincie Antwerpen. Iedereen vanaf de leeftijd van 12 jaar is verplicht om een masker dat de mond en de neus bedekt of elk ander alternatief in stof te dragen in de openbare ruimte evenals in private plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek.

Deze verplichting geldt niet op plaatsen en/of momenten waarop het risico op overdracht van het virus zo goed als uitgesloten is gelet op de kortstondigheid en toevalligheid van het kruisen of passeren van personen. Deze verplichting geldt evenmin tijdens het nuttigen van eten en/of drinken. Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is om medische redenen, draagt men een gelaatsscherm.

• Voor wat betreft inrichtingen die behoren tot de horecasector, geldt dat vanaf nu het gezelschap aan een tafel kan bestaan uit de personen die behoren tot eenzelfde huishouden en de maximum vijf vaste contacten van het huishouden, met een absoluut maximum van 10 personen per tafel.

Correcte individuele registratie is nog steeds verplicht en mede de verantwoordelijkheid van de horeca-uitbater. Om contactonderzoek mogelijk te maken moeten volgende, correcte gegevens gedurende vier weken worden bijgehouden: volledige naam, contactgegevens, tafelnummer en het uur van aankomst en vertrek.

Bovendien hangt vanaf nu aan elke inrichting die behoort tot de horecasector een duidelijk document uit met alle informatie over de veiligheidsvoorschriften. De uitbater garandeert de correcte naleving ervan en hij/zij informeert de klanten over de voorschriften en verplichtingen waaraan zij zich moeten houden. Ook voor die naleving staat de uitbater in en waakt hij erover dat de klanten de horecameubels niet verplaatsen.

Elke uitbater van een inrichting die behoort tot de horecasector ziet toe op het niet-tewerkstellen van medewerkers in verplichte thuisisolatie of quarantaine en dit voor de duurtijd van de verplichte thuisisolatie of quarantaine. Ook stelt hij geen personen tewerk die duidelijk symptomen vertonen van een luchtweginfectie zoals koorts of hoesten. Ook voor de uitbater zelf gelden deze regels Hij werkt zelf niet in zijn zaak wanneer hij zich moet houden aan thuisisolatie of quarantaine, hij werkt niet in zijn zaak wanneer hij duidelijke symptomen vertoont van een luchtweginfectie zoals koorts of hoesten.

• Ook voor andere inrichtingen (vermeld in art. 6 bis van het Ministerieel besluit van 30 juni 2020) zoals wellnescentra, gemeenschappelijke sportlessen, zwembaden, casino’s en speelautomatenhallen, feest –en recreatiezalen is correcte individuele registratie verplicht. Dat betekent dat deze inrichtingen volgende, correcte gegevens gedurende vier weken bijhouden: volledige naam, contactgegevens, uur van aankomst en vertrek.

• Telethuiswerk is nog steeds de regel behalve wanneer dit, gelet op de aard van de activiteit en functie van medewerkers onevenredig moeilijk of onwenselijk is. Aangevuld is nu dat de werkgever geen personen tewerkstelt die duidelijk symptomen vertonen van een luchtweginfectie zoals koorts of hoesten.

• Voor wat betreft het luik sport, gelden voor de sporten in georganiseerd verband vanaf nu de bepalingen uit de door de bevoegde minister goedgekeurde sectorale protocollen. Voor sporten in niet-georganiseerd verband, waar douches en kleedkamers in de sportfaciliteiten zijn gesloten, geldt nog steeds:
– Sporten is toegestaan in groepen van maximaal 10, steeds dezelfde personen.
– Enkel contactloos sporten is toegestaan.
– Ongeacht de leeftijd, is indoor sporten toegestaan voor telkens slechts 1 groep van maximum tien personen per goed geventileerde, zichtbaar afgescheiden ruimte van minstens 100m2. Deze bepaling geldt niet voor zwembaden.

• Alle publieksevenementen, andere dan professioneel georganiseerde publieksevenementen waarvoor een goedgekeurd sectorprotocol (sectorgidscultuur.be) geldt en/of publieksevenementen die volgens de gemeentelijke veiligheidscel kennelijk en aantoonbaar aan dezelfde voorwaarden beantwoorden, zijn verboden.

Ook alle gezeten recepties en banketten toegankelijk voor het publiek, voorzien in art. 11, §4 van het Ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken en latere wijzigingen worden beschouwd als recepties en banketten met privékarakter, zoals bepaald in 11, §1 van voormeld besluit en zijn bijgevolg slechts toegestaan voor maximum 10 personen, kinderen jonger dan 12 jaar niet meegeteld. Staande recepties en feesten zijn verboden.

Al deze maatregelen hebben als doel om de veiligheid en gezondheid van iedereen in de provincie Antwerpen zo goed mogelijk te kunnen verzekeren en een verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan.

Gouverneur Cathy Berx: “Het is voor u, voor mij, voor iedereen uitkijken naar een voor iedereen robuust, stabiel en draaglijk perspectief. Zodat we eindelijk op een andere manier kunnen samenleven met een virus dat ons persoonlijk, sociaal, economisch, cultureel, pedagogisch, sportief leven niet langer voortdurend onder druk zet, tot op een niveau dat voor velen nog moeilijk te dragen is. De aanvullende maatregelen beginnen in provincie Antwerpen gelukkig hun vruchten af te werpen. Dit is dankzij de inspanning die ieder van jullie levert. Nu is het kwestie van volhouden: Alleen door ons allemaal aan de maatregelen te houden kunnen we de keten van besmettingen doorbreken. We zijn er nog niet, maar we geraken er wel, samen en hopelijk ook snel.”

Bron: Provincie Antwerpen
Foto: Noordernieuws.be

Facebook300
Facebook
Twitter