Vijftien hectare van natuurgebied vliegveld Malle wordt onthard
Coördinator Dirk Weyler-

Vijftien hectare van natuurgebied vliegveld Malle wordt onthard

Naast een Nationaal park stimuleert GroenRand een tweede natuurverbinding. De vallei van het Groot Schijn is afgebakend als natuurverbinding tussen het provinciaal domein Vrieselhof (Antitankgracht) en het Zoerselbos. Vanuit Zoerselbos tracht GroenRand een verbinding te realiseren richting natuurgebied Blommerschot/Vliegveld Malle.

Op plaatsen waar deze belangrijke openruimteverbindingen worden doorsneden vormen de wegen een onoverbrugbare barrière voor bepaalde planten en diersoorten (versnippering). Het bouwen van amfibieëntunnels, boombruggen en fauna-uitstapplaatsen zijn enkele voorbeelden van ontsnipperingsmaatregelen die nuttig zijn om deze barrières te overbruggen. Naast ontsnipperingsmaatregelen vormen natuurlijke elementen zoals houtkanten, bomenrijen, oevers van waterlopen en kleine bosjes een veilige weg voor dieren door het landschap. Dat zijn de zogenaamde ‘kleine landschapselementen’ of ‘groene infrastructuur’. Het is belangrijk dat de ontsnipperingsmaatregelen hierop aansluiten. Hierbij is landbouw een belangrijke partner.

Vijftien hectare van natuurgebied vliegveld Malle wordt onthard2

Definitieve goedkeuring

Bedoeling is ook om de infiltratie van regenwater en ontharding te bevorderen. Op 31 januari 2020 gaf de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het GRUP voor het domein van het voormalig militair vliegveld in Malle-Zoersel. Er werd daarbij een evenwicht gevonden tussen de verschillende functies die op dat domein al lange tijd aanwezig zijn, namelijk landbouw, natuurbehoud en recreatie. Het domein zou aanvankelijk worden aangekocht door een consortium van private eigenaars, Natuurpunt en Pidpa, maar werd uiteindelijk verkocht aan Pidpa (42 hectare) en het Agentschap voor Natuur en Bos (170 hectare). De aankoop was rond op 14 juni 2022. Het is de bedoeling om het gebied op termijn, na de herinrichting, gedeeltelijk toegankelijk te maken voor natuurliefhebbers.

Vijftien hectare van natuurgebied vliegveld Malle wordt onthard

Blue Deal

Via de Blue Deal zou ook ruimte gemaakt worden voor meer water. Het uitgangspunt voor het Agentschap Natuur en Bos is de realisatie van de Natura 2000-doelen. Natuur en Bos heeft in deze optiek een verkennend onderzoek gevoerd naar de mogelijkheden tot het verwijderen van niet noodzakelijke constructies, beton- en asfaltverhardingen. Dit project heeft als doel om de voormalige hoogwaardige natuur te herstellen, maar ook om de infiltratie van regenwater te bevorderen (Blue Deal). Op basis van deze inventarisatiegegevens plant Natuur en Bos een grootschalig onthardings- en afbraakproject, waarbij volgens een eerste raming ongeveer 15 hectare kan worden onthard. Het gaat dan o.a. over oude vliegtuigloodsen, brandstofdepots, schuilbunkers, en munitieopslagplaatsen. Volgens de huidige timing start het project in de zomer van 2023.

Gronwater wordt structureel aangevuld

Dirk Weyler – coördinator GroenRand: “We juichen dit project toe. Het grootschalig verwijderen van verhardingen vermindert de regenwaterafvoer en vergroot de infiltratiecapaciteit. Hierdoor wordt het grondwater structureel aangevuld en wordt het water meer in het gebied vastgehouden. De vrijgekomen ruimte biedt mogelijkheden tot uitbreiding van beoogde vegetatietypen.”

DW

Facebook87
Twitter
Follow Me
Tweet