Laatste nieuws:
Verkiezingen 14 oktober 2018

Verkiezingen 14 oktober 2018

Op zondag 14 oktober vinden de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen plaats. De stembureaus zijn geopend van 08.00 tot 15.00 uur.

Stemmen per volmacht

In België is er stemplicht. Indien je niet kan gaan stemmen, kan je toch jouw stem uitbrengen door middel van een volmacht. Een Belgische kiezer kan alleen aan een andere Belgische kiezer een volmacht geven. Een niet-Belgische kiezer kan zowel aan een Belgische als aan een niet-Belgische kiezer een volmacht geven. De volmachtkrijger mag slechts één volmacht hebben. Het volmachtformulier is te bekomen op de dienst bevolking van het gemeentehuis in Brecht of in het Administratief centrum in Sint-Job-in-‘t-Goor of kan je downloaden van www.vlaanderenkiest.be.

Je kan volmacht geven in volgende gevallen:

-je kan om medische redenen niet zelf gaan stemmen (bewijzen met een doktersattest);
– om beroeps- of dienstredenen (attest van de werkgever voorleggen);
-je of een gezinslid met wie je samenwoont, oefent het beroep uit van schipper, marktkramer of kermisreiziger (attest af te halen op de dienst bevolking);
-je verblijft in een strafinrichting als gevolg van een rechterlijke maatregel (attest van de directie van de instelling waar je verblijft);
-jouw geloofsovertuiging staat je niet toe te gaan stemmen (attest van de religieuze overheid);
-je bent student en kunt om studieredenen niet gaan stemmen (attest van de onderwijsinstelling);
-je bent op reis in het buitenland: op vertoon van een bewijsstuk (vliegtuigticket, hotelvoucher, …) op de dienst bevolking van het gemeentehuis, kan je een “attest van tijdelijk verblijf in het buitenland” bekomen. Met dit attest, gevoegd bij het volmachtformulier, kan je volmacht geven.

Het volmachtformulier, ingevuld en ondertekend door de volmachtgever en de volmachtkrijger, wordt door de volmachtkrijger afgegeven samen met één van bovenvermelde attesten in het stembureau waar de volmachtgever zou moeten gaan stemmen.

Afwezig

Indien je zelf niet kunt gaan stemmen op 14 oktober en je kan geen volmacht geven, dan kan je:
-ofwel jouw oproepingskaart met een bewijsstuk van jouw reden van afwezigheid laten afgeven op jouw stembureau;
-ofwel jouw oproepingskaart met een bewijsstuk van jouw afwezigheid komen afgeven op het gemeentehuis – dienst bevolking, uiterlijk op de donderdag voor de verkiezingen.

Oefenen op de stemcomputer

In onze gemeente wordt er elektronisch gestemd. Begin oktober kan je op een computer komen oefenen.

Info:

Op de website www.vlaanderenkiest.be vind je alle informatie over de komende verkiezingen. Ook het volmachtformulier kan je van deze site downloaden.
Gemeentehuis Brecht, dienst bevolking, Gemeentepark 1, 03 660 25 50

Bron: gemeente Brecht
Foto: Pixabay

Facebook3
Facebook
Twitter
Visit Us