Laatste nieuws:
Onduidelijkheid over vzw Esselem houdt aan

Verbouwingswerken Stationsstraat 235, gemeente onderzoekt de zaak

Het gemeentebestuur van Essen wenst te reageren op allerlei speculaties die de ronde doen over de nieuwe invulling van het ‘Wapen van Essen’, het voormalige café in de Stationsstraat 235. De geruchten gaan dat het pand wordt omgevormd tot een islamitisch gebedshuis of zelfs een moskee.

Onderzoek naar de werkzaamheden

Tot op heden heeft de gemeente, als vergunningverlenende overheid, nog geen enkele officiële aanvraag ontvangen. Bijgevolg tastte ook de gemeente nog in het duister over de intenties van de nieuwe bewoners. Om een juist en volledig beeld te krijgen van de situatie, heeft de burgemeester alvast alle actoren (gemeentediensten, politie, brandweer) opgedragen om de werkzaamheden grondig te onderzoeken.

Intussen vond er, op aandringen van het gemeentebestuur en de PZ Grens, een overleg plaats met de initiatiefnemer. De Islamitische vzw Esselem liet verstaan dat ze een ontmoetingsruimte wenst in te richten in het pand, gericht op de islamitische gemeenschap van Essen. Ze benadrukt dat de ontmoetingsruimte, mocht ze er komen, openstaat voor alle Essenaren, ongeacht afkomst of geloofsovertuiging. Van een moskee is dan ook helemaal geen sprake.

De verbouwingswerken op de verdieping worden uitgevoerd door de eigenaar/verhuurder, niet door de vereniging.

Transparantie en integratie

Essen is een warme gemeente die elke vorm van extremisme en racisme veroordeelt. De gemeente wil actief inzetten op integratie en inburgering volgens onze normen en waarden. Het is de overtuiging van het gemeentebestuur dat enkel met transparantie, communicatie en wederzijds respect gekomen kan worden tot een maatschappelijk draagvlak. Het gemeentebestuur staat positief tegenover elk initiatief dat de sociale samenhang en de integratie in Essen bevordert, maar dringt er bij de vzw Esselem op aan een open en eerlijke communicatie te voeren over haar plannen. Het uitblijven van een dialoog met buurtbewoners en de officiële instanties is net een voedingsbodem voor wantrouwen, polarisering en een negatieve beeldvorming. De initiatiefnemers dragen hierin een grote verantwoordelijkheid.

Vereiste vergunningen

Naast de communicatieve verplichtingen gaat de vzw Esselem voorbij aan het veiligheidsaspect. Voor bepaalde bouw- en breekwerken in een pand, en voor een functiewijziging, zijn vergunningen vereist. De stedenbouwwetgeving geldt voor iedereen en de gemeente past dit ook als dusdanig toe voor al haar burgers. Indien zou blijken dat in dit pand werken worden uitgevoerd zonder een vereiste vergunning, dan zullen deze werken worden stilgelegd.

Afhankelijk van de functie, moeten verschillende wettelijke invalshoeken worden beoordeeld: huisvesting, brandveiligheid, ruimtelijke ordening, economische activiteit en dergelijke meer. De gemeente roept de initiatiefnemers op om zo snel mogelijk contact op te nemen met alle betrokken gemeentediensten. Als alle vaste procedures en verplichtingen zijn doorlopen, zal het gemeentebestuur het dossier in alle objectiviteit beoordelen. Net zoals bij elk ander project. Zonder vooringenomenheid en ongeacht de identiteit, afkomst of religie van de indiener, maar rekening houdend met de toepasselijke wetgeving.

Bron: gemeente Essen
Bron: ©Google Streetview

Facebook72
Facebook
Twitter
Visit Us