Laatste nieuws:
Update doodschieten edelhert

Update doodschieten edelhert

Op 21 september waren een aantal herten ontvlucht uit gevangenschap te Overbroek. Een of meerdere dieren zakten blijkbaar af naar Kalmthout. De politie werd tweemaal opgeroepen naar aanleiding van het gevaar van de vrije herten.

Een eerste maal ’s morgens naar aanleiding van het aantreffen, achtervolgen en opnieuw kwijtspelen van het hert. De eigenaar van de dieren kon geïdentificeerd worden. Een tweede maal ’s avonds, waarbij de eigenaar ter plaatse kwam in aanwezigheid van een dierenarts. De situatie werd door een dierenarts geëvalueerd. Vangen of verdoven bleken geen haalbare opties, rekening houdende met deze concrete omstandigheden. Door de eigenaar werd in samenspraak met de dierenarts beslist dat het dier professioneel moest gedood worden, gelet op het gevaar voor het publiek in het algemeen. Een bijzondere jachtomstandigheid die ook in de jachtwetgeving is voorzien, zodat er geen sprake is van een misdrijf. Een vergunde jager heeft het dier met één schot geschoten, nadat bleek dat alle andere opties echt niet haalbaar waren en het gevaar reëel was.

Onduidelijkheid

Minstens één ander dier was eveneens ontvlucht en werd nadien nog opgemerkt, wat zorgde voor onduidelijkheid over het al dan niet schieten van het dier. Het nadien nog opmerken van een ‘dolend’ hert droeg ertoe bij dat de communicatie vanuit de politie onjuist was en niet kon niet correct kon geantwoord worden over de feiten. Op sociale media werden onjuiste berichten de wereld ingestuurd en circuleerden uitspraken van de eigenaar. Zo werd in sommige media bijvoorbeeld ten onrechte gesuggereerd dat het dier door de politie werd geschoten of zelfs dat het levende dier de keel was overgesneden, wat manifest onjuist is. Door de politie werden geen politiemaatregelen genomen en dus werd de burgermeester hierover niet gecontacteerd. De beweringen op sommige media over de rol van de burgemeester zijn dus niet correct.

Veiligheid van burgers

De rol van de politie is beperkt tot het verzekeren van de veiligheid van burgers die mogelijk tijdens de vlucht met het dier zouden worden geconfronteerd. Uiteraard is de politie ook gevoelig voor dierenleed en waakt ze over de toepasselijke wetgeving. Maar soms blijkt de enige oplossing die door specialisten wordt aangedragen voor een bepaald risico dat men pijnlijke keuzes moet maken, zoals nu de eigenaar van het dier heeft gedaan. Omwille van de privacy van alle betrokkenen en omwille van de discretieplicht van de politie werd hierover niet actief gecommuniceerd. De tussenkomsten van de politie en de communicatie erover gebeurden onder de verantwoordelijkheid van de korpschef.

Foto: Pixabay

Facebook58
Twitter
Follow Me
Tweet
Nelen R - Timmerwerken - Dakwerken