Laatste nieuws:
Overlast moet aangepakt worden

Overlast moet aangepakt worden

De laatste maanden werd Essen opnieuw opgeschrikt door zwaar vuurwerk en andere overlast, vooral in en rond de Statiewijk. Op voorstel van Tom Bevers (N-VA/PLE) en Dirk Smout (N-VA/PLE) kreeg het schepencollege opdracht om een duidelijk beleid uit te werken.

Verantwoordelijkheid gemeentebestuur

Bevers gaf aan het het geen zin heeft om te ontkennen dat Essen een probleem heeft met overlast en kleine tot grotere criminaliteit. Hij legde uit dat dit al eerder in de gemeenteraad besproken werd en dat er dan telkens eensgezindheid was dat een combinatie van repressie en preventie nodig is. Hij riep de politie op om harder te werken aan die repressie door snel en adequaat op te treden. En hij vroeg de Essenaren om een steentje bij te dragen door altijd melding te doen. Maar preventie is volgens Bevers in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur. Omdat het probleem voor een deel uit Nederland naar Essen is gekomen, stelde hij voor om ook daar inspiratie op te doen en te werken met een aanklampend beleid, waarbij mensen actief worden aangesproken. Daarin mag best flink geïnvesteerd worden, want er is een meer doortastende en ambitieuze aanpak nodig.

Extra camera’s

Burgemeester Van Tichelt (CD&V) antwoordde dat de problemen wel degelijk ernstig worden genomen: veiligheid en gerustheid zijn basisrechten. De politie wordt daarom actief ingezet om de overlastplegers op te volgen en als het moet in te grijpen. De politie blijft ook aanwezig in het straatbeeld en er zullen bovendien extra camera’s worden geplaatst. Daarnaast werd een traject opgestart om tot een samenwerking te komen met een jeugdvormingsbegeleidingsdienst. Van Tichelt toonde zich ook bereid om mee te denken over een vorm van aanklampend welzijnswerk, zoals N-VA/PLE dat voorstelt. Dirk Smout gaf nog aan dat met name in de Statiewijk het gevoel leeft dat er geen actie wordt ondernomen en dat werd door Van Tichelt erkend: er moet duidelijk gemaakt wordt dat het gemeentebestuur hier wel degelijk actief mee bezig is. Steff Nouws (CD&V) gaf nog aan dat het aanpakken hiervan een werk van lange adem zal zijn en Jan Suykerbuyk (CD&V) wees er nog op dat, met name de vuurwerkknallen, ook een grote aanslag zijn op het dierenwelzijn.

Bal ligt bij schepencollege

Uiteindelijk besliste de raad unaniem om zijn ongerustheid uit te spreken over de toenemende overlast, de veroorzakers daarvan scherp af te keuren, een doortastend en ambitieus beleid te vragen en de bereidheid uit te spreken om daarvoor geld uit te trekken en het schepencollege opdracht te geven om dit uit te werken en op basis van een nota voor te stellen op commissievergadering. Daarmee ligt de bal nu bij het schepencollege.

Patrouilleren en optreden

In de Politieraad (zone Grens) kaartte Dirk Smout (N-VA/PLE) de problematiek opnieuw aan. De korpschef verzekerde hem dat de politie de situatie erkent en ernstig neemt. De politie zal actief en zichtbaar in de omgeving patrouilleren en optreden.

Bron: N-VA/PLE
Foto: ©Google Street View

Facebook35
Twitter
Follow Me
Tweet