Laatste nieuws:
Ook Roosendaalse politiek keurt bomenkap Grensstraat ten zeerste af

Ook Roosendaalse politieke partij keurt bomenkap Grensstraat ten zeerste af

Momenteel start de gemeente Essen met rioleringswerkzaamheden in de Kammenstraat. Hierbij gaat de Grensstraat sloot (voor de helft Nederlands grondgebied) vernieuwd worden.

Bomen kappen zonder herplanting

In het gedeelte Kammenstraat tot en met Kloosterstraat worden de buizen vernieuwd en verdiept. Dit om een probleem van wateroverlast dat van vele kanten kwam op te lossen. We gaan nu weer meer water toevoeren en tevens worden er bomen gekapt. De bomen staan weliswaar 30cm op Belgisch grondgebied, maar hebben direct effect op het woongenot en straatbeeld aan de Nederlandse zijde van de Grensstraat. Ze zijn letterlijk en figuurlijk deels geworteld in Nederland en zijn bepalend voor het straatbeeld en de historie. De werkzaamheden zullen vooral bedoeld zijn om de klimaatverandering te stuiten, maar om dan bomen te kappen gaat hen te ver en om dan ook geen nieuwe te planten, helemaal.

De Roosendaalse Lijst stelde dan ook de volgende vragen aan de gemeente Roosendaal:

1. Bent u op de hoogte van de werkzaamheden en heeft u overlegd over goede uitvoering en waterafvoer door de (deels) Nederlandse sloot en buizenstelsel? Graag toelichting over communicatie tussen u en Essen en communicatie tussen u en de Nederlandse bewoners van de Grensstraat.
2. Is de watergang Kloosterstraat, Grensstraat, Essenseweg diep genoeg om dit extra water snel af te voeren zodat de straat weer niet onderwater komt? En zijn deze buizen breed genoeg?
3. Is de lange doorgang van Grensstraat naar Broekakkerstraat (Kerkeneind) voorzien op deze extra toevoer van water? Graag toelichting.
4. Worden er bomen gekapt (op Belgisch grondgebied) aan de Nederlandse kant? Hoeveel? Hebt u hierop een reactie gegeven? Zijn de Nederlandse bewoners hierin gekend? Kunnen de 100-jaar oude bomen gespaard worden?

Reactie Openbare Werken Essen

Er werd tevems een bericht met vragen gestuurd aan Openbare werken Essen, waarna volgend antwoord kwam:
De gemarkeerde bomen in de Grensstraat dienen inderdaad gerooid te worden in verband met de werken in de Kammenstraat. De Kammenstraat krijgt een gescheiden rioleringsstelsel waarbij het propere hemelwater zal afgevoerd worden naar de gracht van de Grensstraat. Deze gracht zal hiervoor geherprofileerd moeten worden en dit vanaf de Kammenstraat tot iets voorbij de Kloosterstraat. Hierbij zullen ook de bestaande inbuizingen vernieuwd en vergroot worden. Helaas staan hier een aantal bomen die niet behouden konden worden om de werken te kunnen uitvoeren. Het aantal te rooien bomen is tot een minimum beperkt en het zijn vooral de bomen die midden de gracht of boven de inbuizingen staan. De beslissing voor deze kap is twee jaar geleden genomen door het schepencollege bij het afleveren van de omgevingsvergunning voor deze werken op 10 oktober 2018. Voor deze beslissing zijn destijds gele affiches uitgehangen die deze vergunning aankondigden en is er ook een openbaar onderzoek geweest waar bezwaren konden ingediend worden. Op de laatste infoavond is hier inderdaad niet meer in detail op terug gekomen, maar deze plannen staan al enkele jaren op onze website. De werken aan de Kammenstraat starten op 25/10, maar het profileren van de grachten staat pas ingepland in het voorjaar 2022. Ergens tussen eind oktober en voorjaar 2022 zullen deze bomen dus gerooid worden. In kader van dit rioleringsproject zijn de nodige berekeningen gebeurd, rekening houdende met de 5-, 10-, en 20-jaarlijkse buien. De herprofilering van de gracht en de inrichting ervan met stuwmuurtjes gebeurt om het hemelwater van de Kammenstraat te kunnen verwerken.

Het moge duidelijk zijn dat er aan de andere kant van de grens, en dat is maar luttele meters verder, minder eenvoudig over de geplande kap wordt gedacht. Dat er niet wordt gekeken naar de bewoners aan de Nederlandse kant van de Grensstraat, die met lede ogen moeten toezien hoe het karaktervolle beeld van hun straat vernield wordt en hier niet gelukkig mee zijn.

Foto: © Machteld Verrycken