Laatste nieuws:
Landbouwers meld droogteschade van april, mei en juni

Landbouwers: meld droogteschade van april, mei en juni

Voor Boerenbond waren de diverse signalen van leden rond droogteschade aanleiding om aan Vlaams minister voor Landbouw Joke Schauvliege een tussenkomst te vragen bij het KMI om na te gaan in hoeverre de langdurige droogte uitzonderlijk was. Recent bevestigde het KMI dat de droogte van de voorbije maanden inderdaad als uitzonderlijk te beschouwen valt. Op 18 juli kondigde Vlaams minister Joke Schauvliege dan ook aan dat zij de procedure opstart voor het inwerkingstellen van het Landbouwrampenfonds naar aanleiding van de uitzonderlijke droogte.

We willen erop wijzen dat het tot de bevoegdheid van de gemeentelijke Schattingscommissie hoort om op vraag van de getroffen land- en tuinbouwers de schade ter plaatse waar te nemen en dit ongeacht of de schade zich voordeed in een gemeente die op de lijst van het KMI staat.

Ook in gemeenten die niet op de lijst van het KMI voorkomen, blijft het dus belangrijk de nodige vaststellingen te doen omdat uiteindelijk de Vlaamse regering, op basis van de ingediende ramingen, zal vaststellen voor welke gemeenten de schade wordt erkend. Daarnaast kunnen deze vaststellingen voor de landbouwers ook belangrijk zijn in het kader van administratieve verplichtingen en het niet nakomen van afgesloten contracten.

De vaststelling door de gemeentelijke schattingscommissie is dus van primordiaal belang om bij de instelling van het Landbouwrampenfonds op een degelijke manier de geleden schade te kunnen staven en uiteindelijk de geleden schade deels vergoed te zien, maar ook wanneer een landbouwer niet op het landbouwrampenfonds zou kunnen beroep doen , blijft een vaststelling van de schattingscommissie belangrijk.

Daarom verzoeken we alle landbouwers om, indien je schade heeft aan jouw teelten vanwege de droogte, een aanvraag tot vaststelling te doen bij de gemeentelijke schattingscommissie en dit vóór 31/08/2017.

De nodige formulieren vind je op https://www.brecht.be/werken-ondernemen/landbouw/ondersteuning/schadecom….

Deze formulieren dienen vergezeld te zijn van:
-een kopie van de verzamelaanvraag
-een duidelijke luchtfoto waarop de percelen herkenbaar zijn.

Bron en foto: gemeente Brecht

JH

Facebook7
Facebook
Twitter
Visit Us