Laatste nieuws:
Grote brand zet het Groot Schietveld in vuur en vlam

Grote brand zet het Groot Schietveld in vuur en vlam

500 hectare van het 1571 hectare groot gebied is al in vlammen opgegaan.

De brand is ontstaan na een militaire schietoefening. Verschillende brandweerkorpsen zijn ter plaatse, maar de brand is nog niet onder controle.
Rond de middag besliste gouverneur Cathy Berx om het provinciale rampenplan af te kondigen. Er werd ook ondersteuning gevraagd aan Nederland om de brand onder controle te krijgen en er zal ook steun komen van brandweerkorpsen uit Limburg. De rookwolk is in de ruime omgeving te zien. Dat is onder meer het geval in de stad Antwerpen.

GroenRand teleurgesteld

Vlaams minister voor Natuur Zuhal Demir en Vlaams minister voor Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele hebben deze week aangekondigd om werk te maken van Nationale- en landschapsparken. Terwijl bij Nationale parken de klemtoon ligt op natuur en biodiversiteit, focussen de landschapsparken op landschapskwaliteit en de verschillende functies van het gebied: landschapsontwikkeling, recreatie, natuur, erfgoed, landbouw, wonen, bedrijvigheid en toerisme gaan hand in hand. Al lange tijd is GroenRand voorstander van Nationale parken en landschapsparken, om de versnippering tegen te gaan. Dat zou de biodiversiteit ten goede komen. Als potentiële kandidaat voor een nationaal park ziet GroenRand het aaneen te sluiten geheel van de Kalmthoutse Heide, het Groot Schietveld, het Klein Schietveld en de aanleunende natuur- en bosgebieden als potentiële kandidaat.
De natuurvereniging heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze dat gebied met elkaar verbonden wil zien. Steeds heeft GroenRand gehoopt dat hier een Nationaal Park gerealiseerd zal worden. De ecologische schade is nu al groot. GroenRand verwacht slachtoffers bij reptielen en vernietiging van broedsels van grondbroeders. Leeuweriken maken hun nesten op de grond en die zijn dus verloren gegaan. Ook is er heel wat bijzondere vegetatie verloren gegaan.

Een voordeel wordt nu een nadeel

Wat vroeger een voordeel was, is nu spijtig genoeg een nadeel geworden. Dankzij de relatieve rust en de minimale menselijke tussenkomst in het ecosysteem hebben we op het groot Schietveld een uitzonderlijke fauna en flora. Door het militair gebruik en de goede ecologische beheerafspraken is het een parel geworden. Op het vlak van de fauna zijn verschillende vogelsoorten (nachtzwaluw, zwarte specht,..) amfibieën (kamsalamander) en vleermuizen(meervleermuis), maar niet in het minst is de laatste levensvatbare populatie adders van Vlaanderen het vermelden waard. De uitgebreide heidevegetatie vormt een uitermate geschikt biotoop voor de naar schatting 600 aanwezige adders. Het zal jaren duren en er zullen verhoogde inspanningen moeten worden geleverd om het unieke gebied opnieuw te herstellen. Heidevegetatie heeft gelukkig een groot regeneratievermogen.
Dat het broedseizoen volop bezig is, is een groot probleem.

DW

Facebook362
Facebook
Twitter