Laatste nieuws:
Grootschalig veenherstel Grenspark de Kalmthoutse Heide
Luchtbeeld hoogveengebied de Nol - copyright: Evides Waterbeheer

Grootschalig veenherstel Grenspark de Kalmthoutse Heide

Binnenkort misschien kraanvogel in de Kalmthoutse Heide dankzij ingrepen

Het veen in “de Nol”, een deelgebied van de Kalmthoutse Heide, droogt uit. Beheerder Natuurpunt krijgt steun van provincie Antwerpen om een ‘kleischerm’ aan te leggen dat water zal vasthouden. Rik Röttger, gedeputeerde van Natuur en Leefmilieu legt uit dat de ingreep op 3 vlakken goed is: “Enerzijds is de ingreep een meerwaarde voor de natuur, specifiek voor soorten als de Heikikker, Beenbreek en Klapekster. Wie weet verwelkomen we op termijn zelfs de Kraanvogel, die als broedvogel aan een opmars bezig is in West-Europa. Anderzijds zal het kleischerm 150.000 m³ water per jaar vasthouden. Ook zal het huidige veen door de ingreep niet meer oxideren waardoor 1.200 ton CO2 op jaarbasis niet meer zal vrijkomen in de atmosfeer.”

Het Grenspark de Kalmthoutse Heide is één van de laatste relicten van het ooit zo uitgestrekte heidelandschap van de Kempen. Dit landschap dat door de mens is ontstaan, is een schatkamer voor de biodiversiteit en trekt jaarlijks vele bezoekers aan. Eén van de meest bijzondere deelgebieden van het Grenspark is de Nol, een voormalig hoogveengebied van 60 ha dat sinds 2009 door Natuurpunt beheerd wordt.

Kleinschalig plaggen in hoogveengebied de Nol – copyright Frederik Naedts
Intensieve landbouw zorgde voor veenafbraak in de Nol

De Nol behoorde in het verleden tot het Schelde-estuarium waarbij klei werd afgezet. Op deze ondoordringbare laag stagneerde water en kon laagveen en later hoogveen ontwikkelen. De eerste vermeldingen van veenontginning dateren van 1372. Kanaaltjes zorgden voor de drainage en het transport van het veen.

Na de Tweede Wereldoorlog intensiveerde het landgebruik echter en werd een grondwaterwinning ten noorden van de Nol opgestart. Om de naburige landbouwgronden te ontwateren werd ook een turfgracht gegraven, de turf werd verscheept op grotere boten. Vandaar ging het dan naar o.a. Antwerpen, Gent en Brugge. Beide zaken zorgen voor een sterke drainage van het gebied. Het veen brak daardoor af en grote hoeveelheden CO2 kwamen vrij. De sterke daling van het grondwater zorgt tegelijk voor soortenarme heide en veenvegetaties en een achteruitgang van habitattypische soorten.

Kleischerm en andere maatregelen nodig

De grondwaterwinning is ondertussen sterk afgenomen maar de drainagegracht zorgt nog voor een sterke verdroging van het gebied. Natuurpunt wil het gebied daarom hydrologisch isoleren met een kleischerm. Met een scherm van streekeigen klei kan het water vastgehouden worden ten goede van veen- en natuurontwikkeling, waterconservering en CO2-conservering. Naast de meerwaarde voor natuur zal het kleischerm zorgen voor een gemiddelde peilverhoging van 40 cm, wat zorgt voor een behoud van 150.000 m³ water per jaar. Deze peilverhoging zorgt er ook voor dat het huidige veen niet meer oxideert waardoor er jaarlijks 1.200 ton CO2 niet meer vrijkomt in de atmosfeer.

Frederik Naedts, projectmedewerker bij Natuurpunt, licht toe: “Naast deze grootschalige maatregelen voorzien we ook kleinschalige maatregelen zoals peilgestuurde stuwen, overlopen en kleinschalig plaggen om het waterpeil over de gehele gradiënt zo optimaal mogelijk te stuwen zonder bestaande natuurwaarden te verdrinken. Door deze manier van werken verwachten we een behoud en herstel van de veenbasis ten goede van soortenrijke heide- en veenvegetaties en habitattypische soorten.”

Bron en foto’s: Provincie Antwerpen

Facebook33
Facebook
Twitter
Visit Us