Laatste nieuws:
GroenRand viert 'Wereld Wetlands Dag'

GroenRand viert ‘Wereld Wetlands Dag’

Elk jaar, op 2 februari, is het ‘World Wetlands Day’. Een internationale dag sinds 1997 waarbij het belang van wetlands extra aandacht krijgt.

Waterrijke gebieden

Wetlands zijn waterrijke gebieden zoals moerassen, rivieren, vennen, veengebieden en ondiepe wateren en zijn van levensbelang voor het ecosysteem op aarde. Ze dienen als klimaatbuffers en zijn belangrijk voor waterzuivering. Waterrijke gebieden zijn ontzettend belangrijk voor de biodiversiteit.
Ze houden grote hoeveelheden zoet water vast en zuiveren het van vervuiling. 40% van alle diersoorten leven in waterrijke gebieden. Helaas gaan we niet erg zorgvuldig om met deze zoetwatergebieden. Moerassen leggen we droog, rivieren trekken we recht en steken we in een keurslijf van beton. We blokkeren de waterlopen zodat paaiende vissoorten er niet meer voorbij kunnen.

GroenRand viert 'Wereld Wetlands Dag'2

Negen beschermde zoetwatergebieden in België

Gelukkig bestaan er ook internationale verdragen die deze gebieden in bescherming nemen. Op ‘World Wetlands Day’ herdenken we de start van de conventie op waterrijke gebieden op 2 februari 1971, in de Iraanse stad Ramsar. Het is de oudste internationale, multilaterale overeenkomst inzake milieubescherming. Slechts achttien landen ondertekenden de Conventie van Ramsar in 1971, maar tegenwoordig nemen ruim 160 landen deel aan de overeenkomst. Er zijn meer dan tweeduizend Ramsargebieden, die in totaal bijna 230.000.000 hectare bestrijken. In België zijn er negen beschermde zoetwatergebieden, zogenoemde Ramsar-sites. Het gaat onder meer om de Hoge Venen, de Kalmthoutse Heide, de IJzerbroeken, de schorren van de Benedenschelde en het Zwin. De Antitankgracht situeert zich in het project van de Benedenschelde en de Kalmthoutse Heide bevindt zich in het projectgebied van GroenRand. Ook in Vlaanderen is het belang voor de biodiversiteit groot. Er leven veel soorten in onze zoetwatergebieden, zoals snoeken, tandkarpers en baarzen, maar ook amfibieën, kikkers, padden en vogels natuurlijk, zoals futen, ijsvogeltjes en reigers. En ten slotte, misschien wel de mooiste soorten, otters en bevers, dewelke recent gespot zijn in het Antitankgrachtgebied.

GroenRand viert 'Wereld Wetlands Dag'3

GroenRand roept daarom 2021 uit tot het ‘Jaar van de Otter’.

De natuurvereniging herhaalt zo haar hoop op de definitieve terugkeer van het roofdier in de Voorkempen. Zuiver water en grote aaneengesloten leefgebieden en een breed maatschappelijk draagvlak zullen hierbij een cruciale rol spelen. Met dit gebiedsgericht project wil GroenRand dat verschillende natuurkettingen verbonden worden met de Antitankgracht.

Foto’s: GroenRand

DW

Facebook61
Facebook
Twitter