Laatste nieuws:
GroenRand tracht in projectgebied gemeentelijke natuurplannen te stimuleren2

GroenRand tracht in haar projectgebied gemeentelijke natuurplannen te stimuleren

Een overkoepelend en integraal verhaal voor de aanpassing van onze leefomgeving, ons landschap, is nodig. Een verhaal dat breed kijkt en hoog genoeg, als vanuit een “helikopter”. Een landschapsnarratief. Enkel vanaf zulk meta-niveau zijn we in staat te kijken naar de hedendaagse ruimte-, biodiversiteits- en klimaatuitdagingen! Out of the box werken, denken en samen aan een integraal verhaal schrijven. Een levend verhaal gericht op actie op korte termijn, maar met doelen die een veel langere termijn overspannen. Acties die niet alleen duurzaam maar daarenboven ook zorgen voor een aantrekkelijke en belevingsvol landschap!

Zulk een natuurverhaal wordt momenteel door de gemeente Schilde uitgeschreven. De aanzet is gegeven om samen met ‘Overlant‘ een natuurplan uit te tekenen.

Breed kader

‘Overlant’ is een collectief creatieve landschapsontwerpers, met de geest vrij, blik op oneindig en tegelijk met de voeten op de grond. Er wordt gedacht vanuit een breed kader, binnen een groots verhaal, maar tegelijk rationeel, gericht op haalbaarheid en realisatie. Er wordt niet gepretendeerd dat met een natuurplan alle grote uitdagingen aangepakt en alle grote vraagstukken beantwoord kunnen worden.
Maar met zulk een plan worden we met ons allen bewust dat er grote veranderingen nodig zijn om de problematieken van klimaatsverandering, verlies aan biodiversiteit, uitputting van grondstoffen, vervuiling, verlies aan ruimte voor natuur, water en landbouw, cohesie enz. aan te pakken. GroenRand roept andere gemeenten op, die gelinkt zijn aan het GroenRandproject om het voorbeeld van Schilde volgen.
De natuurvereniging zal aan de gemeenten Ranst, Schoten, Brecht, Brasschaat, Kapellen, Stabroek, Malle, Zoersel, Kalmthout vragen om dit voorbeeld te volgen. Dit plan moet uiteraard kaderen in een groter geheel, GroenRand heeft alvast een draaiboek uitgetekend.

GroenRand tracht in projectgebied gemeentelijke natuurplannen te stimuleren

Waarom?

Dirk Weyler, coördinator GroenRand: “De natuur in Vlaanderen behoort tot de meest versnipperde van heel Europa en de tussenliggende gebieden zijn arm aan biodiversiteit. Groenblauwe netwerken spelen daar een belangrijke rol in en zijn essentieel om de biodiversiteitscrisis het hoofd te bieden. Klimaatverandering is een van dé grote uitdagingen waarmee we de komende decennia te kampen hebben. Ook gemeenten zullen zich moeten aanpassen aan veranderende weerfenomenen zoals extremere regenbuien, hittegolven en langere periodes van droogte. Samenwerken met natuur is hierbij niet alleen de meest effectieve, maar op lange termijn vaak de goedkoopste oplossing. Door bv. het platteland groenblauw te dooraderen tot in het hart van de dorpen, vangen we overtollig water op en bieden we verkoeling. De Vlaamse overheid roept – in het Witboek Beleidsplan Ruimte – gemeenten op om actief werk te maken van deze groenblauwe verbindingen. Bovendien bieden deze natuurlijke oplossingen ook kansen op vlak van leefmilieu, gezondheid, recreatie en biodiversiteit. Voor heel wat dieren vormt het verkeer de belangrijkste doodsoorzaak. Met het project “Dieren onder de wielen” brengt Natuurpunt de problematiek in kaart. Breng samen met Natuurpunt de knelpunten in kaart zodat er een plan van aanpak kan worden opgesteld.”

Ook kleine dingen

Sky Rymenants, communicatieverantwoordelijke van GroenRand: “Maar het kan ook in kleine dingen zitten. Zo kunnen afspanningsdraden in tuinen bijvoorbeeld 10 tot 20 cm boven de grond worden aangelegd. Dit garandeert nog steeds de veiligheid in de tuin en je zorgt ervoor dat kleine dieren zich kunnen verplaatsen. Door een kleine opening (liefst meerdere) te maken in je tuinomheining, kunnen kleine dieren zich veilig naar de tuin van de buren begeven. Hoe meer buren hun tuin toegankelijk maken, hoe veiliger kleine dieren zich kunnen verplaatsen. Een gemeente heeft een belangrijke voorbeeldfunctie om aan te tonen dat natuurbescherming nodig en mogelijk is, ook buiten de bestaande natuurgebieden. Er is nog veel natuurwinst te boeken in openbaar groen, tuinen en bedrijventerreinen. Gebruik inheemse planten- en bomensoorten; streekeigen soorten zijn beter aangepast aan ons klimaat en herbergen meer biodiversiteit. Er kunnen schuil- en nestplaatsen voorzien worden voor soorten zoals bijenhotels, takkenrillen en laat ook eens wat ruige hoekjes staan, veel dieren maken er dankbaar gebruik van. Wegbermen hebben vaak een belangrijke ecologische functie. Dankzij een ecologisch bermbeheer kunnen bermen bloemrijker en soortenrijker worden.”

GroenRand tracht in projectgebied gemeentelijke natuurplannen te stimuleren3

Natuur is sterk versnipperd

Dirk Weyler: “De natuur is sterk versnipperd zodat dieren en planten vaak opgesloten zitten in de laatste restjes geschikte natuur. Planten en dieren hebben nood aan functionele verbindingen zodat ze zich kunnen verplaatsen tussen geschikte leef- en foerageergebieden. Meer kleine landschapselementen en natuurvriendelijke (water)wegen zorgen ervoor dat dieren en planten zich kunnen verplaatsen, op zoek naar beschutting, voedsel en soortgenoten. Met kleine landschapselementen, afgekort KLE, bedoelen we de vele ‘kleine’ natuurelementen die ons landschap mee vorm geven: bomenrijen, hagen, houtkanten, waterlopen en poelen. Verschillende planten en dieren zijn zelfs gebonden aan een kleinschalig landbouwlandschap, dat wil zeggen een omgeving met akkers en weilanden, doorsneden met talrijke houtkanten, enzomeer. Zonder KLE zijn deze soorten verloren. In de kleine landschapselementen vinden dieren beschutting, bouwen ze hun nesten en vinden ze voedsel (zaden, bessen, insecten, …). Ze gebruiken de KLE ook om zich te verplaatsen doorheen het landschap. Lokale besturen kunnen bestuivers helpen door nestplaatsen, voedsel en veel variatie in het openbaar groen te voorzien. Zo kan je hommels en bijen helpen, want die hele groep is onmisbaar. Ze vervullen een sleutelrol in de natuur.”

Foto’s: Dirk Weyler

DW