Laatste nieuws:
GroenRand tevreden over alternatievenonderzoeksnota Nieuwe Rand

GroenRand tevreden over alternatievenonderzoeksnota Nieuwe Rand

De Nieuwe Rand is een project dat de mobiliteit, leefkwaliteit en klimaatvriendelijkheid in de oostrand van Antwerpen wil verbeteren. Inwoners, lokale besturen, experts, burgerbewegingen, belangengroepen, bedrijven en het middenveld maken samen plannen voor de toekomst van de regio. Naast de Oosterweelverbinding, de overkapping van de Ring en meer duurzaam vervoer, kan er ook een nieuw Haventracé komen om het verkeer zo veel mogelijk rond Antwerpen te leiden. Naast deze mobiliteitsprojecten werkt de Nieuwe Rand ook aan een betere uitwerking van de groene gordel rond Antwerpen. De alternatievenonderzoeksnota bevestigt dat de Antitankgracht de belangrijkste drager is van de klimaatgordel voor vrijwel de volledige regio. Dat vindt GroenRand uiteraard goed nieuws.

Op pagina 76 kan je het volgende lezen:

“De Antitankgracht is de drager van een robuuste bosstructuur langs vrijwel de volledige regio. Langs de gracht zijn zeer waardevolle bos- en heidecomplexen gelegen, zoals het Ertbrandbos/Mastenbos, de oude gracht Brasschaat en het Klein en Groot Schietveld. Naast een belangrijke bosverbinding vormt de Antitankgracht ook een verbindende structuur voor natte natuur. De Antitankgracht kruist meerdere beekvalleien en eindigt in waardevolle wetlands; de Opstalvallei in de Antwerpse Haven in het noorden, zuidwaarts sluit de Antitankgracht aan op het Albertkanaal ter hoogte van de zeer waardevolle Tappelbeekvallei. Door deze verbindende functie en het goede visbestand heeft de gracht een grote potentie als leefgebied of verbindingsgebied voor de otter, een bijzondere toppredator die recent Vlaanderen opnieuw koloniseert.

GroenRand tevreden over alternatievenonderzoeksnota Nieuwe Rand2

De fortengordel langs de gracht is van internationaal belang als leefgebied voor diverse soorten vleermuizen en in die zin beschermd als Habitatrichtlijngebied (enkel de forten) en cultuurhistorisch landschap. Daarbij is het van belang migratieknelpunten langs de gracht weg te werken en de bosrand- en oeverstructuur te versterken als corridor voor verschillende soorten. Tot slot zijn er in de bossen langs de Antitankgracht verschillende heiderelicten gelegen. De Antitankgracht heeft zo een belangrijke potentie om een verbindende structuur te vormen voor de drie grote heidecomplexen in de regio: het Grenspark Kalmthoutse heide, en het Klein en Groot Schietveld (allen tevens beschermd als gebieden van de Habitat- en Vogelrichtlijn). Voornaamste knelpunten voor de ecologie van de klimaatgordel hier zijn de versnippering van de bosstructuur door kruisende steenwegen, met ook een risico op aanrijding voor kwetsbare soorten. Lokaal is de brede bosstructuur ook onderbroken, bijvoorbeeld ten zuiden van Putte (Kapellen) en de passages langs Schilde en Sint Job-in-’t-Goor. Ook de ecologische doorwaadbaarheid van woonkernen en woonparken (Kalmthout, Schilde,…) is een te onderzoeken aandachtspunt.”

Je kan de alternatievenonderzoeksnota hier nalezen: https://www.denieuwerand.be/files/documenten/220912_De-Nieuwe-Rand_AON.pdf

Foto’s: Dirk Weyler

DW

Facebook15
Twitter
Follow Me
Tweet
Nelen R - Timmerwerken - Dakwerken