Laatste nieuws:
Goede vooruitzichten voor GroenRand in 2021

Goede vooruitzichten voor GroenRand in 2021!

De ‘blauwe’ draad van het gebiedsgericht project is de Antitankgracht en aanleunende natuur- en bosgebieden. In 2021 zal het Regionaal Landschap de Voorkempen aan de slag gaan met de praktische uitwerking en heeft nu een werkingsbudget om alles concreet te maken. Het Soortenbeschermingsprogramma ‘Otter’, geleid door Natuurpunt, zal in 2021 aan het project een enorme boost geven.

Vlaanderen is faliekant gebuisd op de natuurdoelstellingen

Van de zes Europese doelen op het vlak van biodiversiteit worden er vijf niet gehaald, zo blijkt uit de recente analyse van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Natuurlijk is het niet evident om in een fel verstedelijkte regio als Vlaanderen de biodiversiteit te garanderen, maar dit rapport drukt ons simpelweg met de neus op de feiten. Minister Demir toont dat het haar menens is met de strijd voor het leefmilieu en ze maakt de ambitie om meer bossen aan te planten concreet. Ook Nationale Parken staan op het programma. GroenRand hoopt dat in 2021 de eerste stappen worden gezet naar een ‘Nationaal Park Voorkempen’, dewelke verschillende natuurgebieden verbindt met de Kalmthoutse Heide. Ook hoopt de vereniging dat het gebiedsgericht project ‘Voorkempen’ vorm krijgt, zodat verschillende natuurkettingen verbonden worden met de Antitankgracht. Hierbij zal een ontsnipperingsplan cruciaal worden.
Afgelopen zomer schudde minister Demir een ‘Blue Deal’ uit de mouw, een ambitieus plan om de droogte in Vlaanderen tegen te gaan. Onder meer met de aanleg van ‘wetlands’ die het water langer in de bodem moeten vasthouden. Dat zijn mooie voornemens!

We verwachten meer

Maar de minister moet meer doen dan alleen bomen planten en moerassen aanleggen, zo stipt ook het INBO-rapport aan. Twee fundamentele problemen blijven zo goed als onaangeroerd: de versnippering van ons landschap en de hoge stikstofwaarden in de waterlopen. In het sterk versnipperde Vlaanderen kan het beter verbinden van open ruimte gebieden en het verweven van een groen -en blauw netwerk doorheen het bebouwde weefsel zorgen voor de bevordering van de biodiversiteit en de ecologische samenhang. Stukken natuur verbinden is dus cruciaal.
Tegen 2012 was 80.000 hectare ‘natuurverwevingsgebied’ gepland. Slechts 8 procent daarvan is gerealiseerd. Deze verbindingen zijn nodig: voor de passage van dieren die anders aan inteelt ten onder gaan én voor heel wat planten die moeten kunnen uitzwermen. De meeste natuurgebieden en leefgebieden blijven te klein en te versnipperd. Het risico op isolatie en lokaal uitsterven van soorten is minder groot in aaneengesloten gebieden. Kleine gebieden zijn kwetsbaarder voor drukfactoren, zoals een overmaat aan stikstof, verontreiniging of verdroging. Ook voor de Antitankgracht is er nog veel werk aan de winkel, lozingspunten en insijpelingsplekken moeten bijvoorbeeld gesaneerd en in kaart worden gebracht en er moet tijdens de zomer vermeden worden dat bepaalde segmenten droogvallen.

2021 wordt het Jaar van de Otter!

Hoewel het natuurrapport niet fraai oogt, wil GroenRand niet aan de klaagmuur blijven staan. De milieuvereniging wil zich daarom focussen op oplossingen. GroenRand beschouwt de otter als symbool voor het ecologisch herstel en zal 2021 dopen als het jaar van de otter. De laatste jaren keren in de Voorkempen een aantal charismatische dieren terug, zoals de bever, de otter en de boommarter. Strikte bescherming en grote aaneengesloten leefgebieden, maar ook een maatschappelijk draagvlak zijn cruciaal voor hun definitieve terugkeer in Vlaanderen.
Migratie en uitwisseling tussen populaties is essentieel voor het voortbestaan van soorten, zeker in het licht van de klimaatverandering. Natuurgebieden alleen zullen niet volstaan om de biodiversiteit in Vlaanderen te herstellen, we zullen onze natuur moeten verbinden. Ecologische verbindingen maken al decennia deel uit van Vlaamse beleidsplannen.In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) en het Natuurdecreet vult het Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON) die verbindingsfunctie in. Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, dat op termijn het RSV moet vervangen, heeft het over groenblauwe dooradering. De ecologische verbindingsgebieden kleuren buiten de lijnen van de beschermde natuurgebieden, om ze te realiseren moet er met tal van partners samengewerkt worden. GroenRand zet de ecologische verbindingen in de Voorkempen in de verf en hoopt daardoor bij hen draagvlak te vinden.

Kleine landschapselementen

Kleine Landschapselementen zijn hierbij belangrijk voor GroenRand. Een stimulerings- en handhavingsbeleid van kleine landschapselementen kan zorgen voor een versterking van de natuurverbinding tussen Vrieselhof (ATG), Tappelbeek, Zoerselbos en Blommerschot (een waardevol agrarisch gebied). De Antitankgracht staat via golfterrein Rinkven in verbinding met de Brechtse Heide en het Molenbos. Het is belangrijk om ook hier landschapselementen volledig te herstellen. Heggen en bomenrijen vormen natuurverbindingen over het (landbouw)land.
In de betrokken gemeenten zijn nog belangrijke ‘bocage’-landschappen bewaard.

DW

Facebook85
Facebook
Twitter