Laatste nieuws:
Gemeentelijke klimaatplannen geven te weinig aandacht voor groenblauwe netwerken

Gemeentelijke klimaatplannen geven te weinig aandacht voor groenblauwe netwerken

Interview met Dirk Weyler, coördinator van GroenRand

In verschillende gemeenten van jullie projectgebied worden klimaatplannen uitgewerkt, zijn jullie tevreden?

“In verschillende gemeenten worden inderdaad vanuit het Burgemeestersconvenant 2030 klimaatplannen uitgewerkt”, zegt Dirk Weyler, coördinator van GroenRand. “Deze worden meestal ondersteund door via IGEAN en AVANSA. De adviesraden en de bevolking worden zoveel als mogelijk betrokken en geraadpleegd. Er worden goede initiatieven aangekondigd, zoals een samenwerking met ECOPOWER voor zonnepanelen, deelwagens en -fietsen, beter uitwerken van het geboortebos, nacht van de duisternis, renovatiebegeleiding, groepsaankopen bv. voor regenwatertonnen, een energieloket, letstraatverlichting en noem maar op. Dit kunnen we alleen maar aanmoedigen, maar natuur komt er té weinig in voor.”

Gemeentelijke klimaatplannen geven te weinig aandacht voor groenblauwe netwerken
Dirk Weyler
Natuur in een klimaatplan? Hoe zien jullie dat dan?

“Als men aan het item ‘groenblauwe netwerk’ komt, kan je een stilzwijgen ontdekken en dat wil GroenRand doorbreken. Langs beken en rivieren, over hagen en houtkanten, tot in het hart van onze steden. Natuur en waterlopen moeten worden verweven tot een groenblauw netwerk, dat zich vertakt over heel het projectgebied van GroenRand. Die linten natuur zorgen ervoor dat diersoorten zich kunnen verplaatsen tussen hun leefgebieden en staan tegelijk garant voor aangename recreatie. Bovendien zijn ze de beste en goedkoopste oplossing om ons te wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Wellicht wordt hier wel iets over geschreven en wat opzoekwerk verricht via de structuurplannen zodat er een theoretisch kader ontstaat. Maar GroenRand focust zich vooral op de praktische uitwerking.”

Waarom zo’n praktische uitwerking?

“GroenRand koppelt het thema ‘biodiversiteit’ aan het klimaatplan. Biodiversiteit levert goederen en diensten op, die onmisbaar zijn om ons aan de gevolgen van de klimaatverandering aan te passen. GroenRand denkt dan aan de wetlands die een natuurlijke bescherming vormen tegen overstromingen, plantengroei kan lokaal de watervoorraad en de kwaliteit van het water verbeteren, groene ruimten verbeteren het microklimaat en de luchtkwaliteit, CO2–absorptie enzovoort. We kampen momenteel met versnippering, vernieling van de natuurlijke leefgebieden en vervuiling. Voorlopig zijn dit de voornaamste oorzaken van de achteruitgang van de biodiversiteit, maar de opwarming van de aarde zou tegen het einde van de 21ste eeuw wel eens dé belangrijkste oorzaak kunnen worden. Je kan dus het een niet van het ander loskoppelen.”

Gemeentelijke klimaatplannen geven te weinig aandacht voor groenblauwe netwerken3

Het moet dus samengaan?

“Ja, dat is een logisch gevolg. Volgens het klimaatrapport van de Verenigde Naties is het behoud van de natuur één van de belangrijkste wapens in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Groenblauwe netwerken spelen daar een belangrijke rol in. Ze zijn essentieel om de klimaatrobuustheid van ons buitengebied te verhogen en een cruciale hefboom om de biodiversiteitscrisis het hoofd te bieden. GroenRand vraagt daarom aan de gemeenten om aan het klimaatplan een natuurplan te verbinden. Maar meestal krijg je dan als antwoord: ‘We hebben daar het personeel niet voor’ of ‘Voor een extern adviesbureau hebben we geen geld’. Maar daar kan GroenRand zich niet met tevreden stellen. Bovendien zegt GroenRand dat zo’n groenblauw netwerk niet stopt aan de gemeentegrenzen en vraagt om samen te werken. Deze samenwerkingsverbanden zouden op termijn kunnen leiden tot de creatie van ‘klimaatparken’.”

Gemeentelijke klimaatplannen geven te weinig aandacht voor groenblauwe netwerken2

Er zijn verschillende speerpunten, die naar voor worden geschoven voor het lokaal klimaatbeleid. Jullie voelen tekorten bij de groenblauwe netwerken?

“Voor elk van de speerpunten zijn gepaste beleidskeuzes nodig, met inzet van bestaande of nieuwe instrumenten en moeten tevens de nodige budgetten en voldoende personeelsinzet voorzien worden. Ook voor de groenblauwe netwerken dus. Elk speerpunt bestaat uit een toekomstbeeld, operationele doelstellingen en sleutelacties en indicatoren. Lokale overheden en partners zijn de sleutel naar realisaties op terrein rond groenblauwe netwerken. Toch merken we dat gemeenten nog vaak met zeer concrete vragen zitten over de stappen die ze kunnen zetten en waar, hoe en wanneer ze groenblauwe netwerken kunnen aanleggen. Structurele samenwerking met een ecologisch advies- en studiebureau, kan helpen om doorbraak te forceren in het opzetten van strategisch goed gekozen klimaatbuffers.”

Foto’s: ©Dirk Weyler
Afbeelding: ©Agentschap Binnenlands Bestuur

DW

Facebook61
Twitter
Follow Me
Tweet