Laatste nieuws:
Gemeente zet in op burgerparticipatie

Gemeente zet in op burgerparticipatie

De komende jaren zet het gemeentebestuur van Essen in op burgerparticipatie: de inwoners nauwer betrekken bij het beleid en ze actief laten meebouwen aan de Essense samenleving van morgen. Hun kennis en ervaring dragen bij tot een groter draagvlak voor de te nemen beslissingen.

Succesvolle inspraakavond

Hoe kunnen we het (samen)leven in Essen aangenamer maken? Het gemeentebestuur wil weten hoe burgers hierover denken. De inspraakavond van 22 mei in zaal Rex kon alvast op veel belangstelling rekenen. Tijdens rondetafelgesprekken wisselden Essenaren van gedachten met andere inwoners over de beleidsthema’s Groen, Verbinden, Ambitie en Gerust, de vier speerpunten voor de komende jaren. Alle voorstellen worden momenteel gebundeld en inspireren mee het meerjarenbeleidsplan van Essen, dat de gemeenteraad eind dit jaar goedkeurt.

Wijkvergaderingen in 2020

De inspraakavond bouwt verder op de algemene tevredenheidsenquête uit 2017 waar een 900-tal Essenaren aan deelnam. Die enquête dient op de eerste plaats als leidraad voor toekomstige beleidskeuzes. Ook bij infrastructuurprojecten heeft Essen al stappen gezet naar meer participatie. Het concept van een ‘infomarkt’, zoals bij de geplande heraanleg van de Kammenstraat, biedt omwonenden de kans om in een vroeg stadium bemerkingen en suggesties te formuleren. Hiernaast wil het gemeentebestuur in februari 2020 alle dorpen van Essen bezoeken om zijn meerjarenplan toe te lichten. Tijdens deze wijkvergaderingen kunnen buurtbewoners uitgebreid in dialoog gaan met het bestuur.

Inwonerspanel en online budgetplatform op komst

Essen lanceert binnenkort twee bijkomende instrumenten, die de gemeente helpen om een goed beeld te vormen van hoe de burger over lokale thema’s denkt: enerzijds een inwonerspanel, anderzijds een online budgetplatform.

Stille meerderheid

Vandaag houdt het bestuur de vinger aan de pols via de adviesraden. De ‘stille meerderheid’, is vaak ondervertegenwoordigd in dit participatiemodel. Daarom investeert de gemeente in een ‘burgeradviesraad’, een inwonerspanel dat ze voor alle vormen van advies kan inzetten: om het beleid te evalueren en te polsen naar prioriteiten, maar net zo goed als klankbord of bron van inspiratie. Het is niet de bedoeling dat het inwonerspanel de adviesraden gaan vervangen. Het vormt een aanvulling op de bestaande inspraakkanalen.

‘Spelen met budget’

Een gemeentebestuur kan elke euro maar één keer uitgeven. Daarom wil de gemeente, aan de hand van een online budgetplatform, de Essenaren bewust(er) maken van de financiële keuzes die het politieke niveau moet maken. Via een toegankelijk portaal kan de gemeente dan allerlei bevragingen (polls) opstarten en keuzeopties aan de burgers voorleggen. Weldra meer informatie hierover!

Bron en foto: gemeente Essen

Facebook27
Twitter
Follow Me
Tweet