Laatste nieuws:

Brief van bewoners Essen-Heikant aan college van Burgemeester en Schepenen en Gemeenteraad

Gemeenschappelijke brief gericht aan het college van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad

Er rijzen bij de bewoners van Meeuwenven, Velodreef, Zwartven, Wolfsven en Korte Leemstraat grote vragen over de bestemming van het paviljoen. Op heden krijgen we allemaal tegenstrijdige berichten van zowel het OCMW als het Gemeentebestuur. Het lijkt alsof we met een kluitje in het riet worden gestuurd en men met een doofpotoperatie bezig is waardoor de bewoners pas zullen ingelicht worden als alles in kannen en kruiken is. Het hoeft u dan ook niet te verbazen dat dit ons ten zeerste verontrust en verontwaardigt.

Wat gesprekken met burgemeester Gaston Van Tichelt en OCMW-secretaris Stefaan Denewet aan het licht bracht – en waarvan we dus uitgaan dat dit alvast correct is – :

– In tegenspraak met het uitgebreide artikel en de titel “De juiste feiten op een rijtje” in het nieuwe infomagazine van Essen (april 2016 artikel p. 14, vraag 8: Waar worden de asielzoekers opgevangen? Momenteel uitsluitend in woningen en appartementen in de wijk Centrum) en het topic “asielzoekers” op de website van de gemeente zullen er binnenkort ook asielzoekers in Heikant komen wonen: namelijk in de woning aan het Paviljoen. De conciërgewoning werd door de gemeente verhuurd aan het OCMW.

– Er zouden momenteel 4 personen komen: de Burgemeester kon niet vertellen of het om een gezin ging dan wel alleenstaanden. Ze verbleven tot op heden in een woning in het centrum. Enkele dagen later werd van de Burgemeester dan weer vernomen dat het zou gaan om een roulatie van personen: om de 3 maanden zouden er andere mensen komen wonen. Via het OCMW werd dan weer vernomen dat het er ook meer dan 4 konden zijn…

– Het feit dat het laten verblijven van asielzoekers in een gebied dat volgens het RUP (Ruimtelijke Uitvoeringsplan) ingevuld is als gebied voor sport en recreatie, staat voor het gemeentebestuur niet in de weg om het toch de oneigenlijke bestemming van woonst te geven.
Normaal gesproken zou de bewoning enkel in functie van de sport en recreatie kunnen staan: we verwijzen hiervoor naar het RUP d.d. 26/10/2010 met de bijhorende toelichtingsnota, waarbij er expliciet verwezen wordt naar de functie van conciërgewoning en contextuele — dus in kader van sport en recreatie – verblijven.
Tevens werd expliciet en meermaals in de verf gezet dat alle invullingen die in dit kader van Sport en recreatie zouden worden gegeven aan het paviljoen, rekening diende te houden met “De impact van de activiteiten dient in overeenstemming te zijn met de woonomgeving en het parkachtige karakter van de omgeving.

In het document “stedenbouwkundige voorschriften van het RUP d.d. 26/10/2010” wordt op p. 7 uitdrukkelijk gesteld:
“De zone is bestemd voor parkzone met mogelijkheden voor gemeenschapsvoorzieningen voor zover deze inpasbaar zijn in een parkachtige omgeving. Onder gemeenschapsvoorzieningen warden sport-en spelactiviteiten verstaan met inbegrip van overnachtingsmogelijkheden. Als nevenactiviteit is 1 woonfunctie voor conciërge, eigenaar of personeel toegestaan binnen bouwstrook A.”
Uit al dit blijkt duidelijk dat er enkel een woonfunctie is toegelaten gerelateerd aan sport en recreatie.

– Tevens bleek dat het vermoedelijk niet om een tijdelijke situatie zou gaan… Er worden nog asielzoekers in de gemeente Essen verwacht. Het zou dus zijn dat er telkens nieuwe asielzoekers gevestigd worden.

Het geruststellende bericht op 7 oktober 2015 in Het Laatste Nieuws van OCMW-secretaris Stefaan Denewet was dus gewoon zand in de ogen strooien van de inwoners van Essen, zowel wat betreft de intentie van de gemeente als het gegeven dat buurtbewoners zouden worden geïnformeerd: (citaat uit de krant van 7/10/15):
“De geruchten dat er vluchtelingen zouden worden opgevangen in het Paviljoen, het klooster van Rouwmoer of huize Calmeyn kloppen niet. Het ruimtelijk uitvoeringsplan van sport en recreatie laat niet toe om in het Paviljoen mensen te huisvesten, zegt OCMW-secretaris Stefaan Denewet. Buurtbewoners worden tijdig geïnformeerd”

Inwoners van de wijk Heikant hebben gekozen om in deze wijk te wonen, rekening houdend met de bestemming van het domein van het Paviljoen, nl. sport en recreatie cfr.de ruimtelijke ordening.

Inwoners worden door de gemeente in hun gerechtvaardigde verwachtingen verschalkt en dit kan niet zomaar genegeerd worden.

Wij als inwoners wensen dan ook dat er onmiddellijk en schriftelijk duidelijkheid wordt geschapen over:

  1. De reden waarom in eerste instantie werd bericht dat het Paviljoen niet in aanmerking kwam voor huisvesting van vluchtelingen;
  2. De reden — gemotiveerd met notulen van de gemeenteraad waaruit het debat hierover blijkt en gestaafd met juridische argumenten waarom van dit initiële standpunt lijkt te warden afgeweken
  3. Waarom de bewoners niet vooraf worden geïnformeerd, zoals het een “goed bestuur” zou betamen.
  4. De concrete invulling die zou worden gegeven aan het paviljoen, nl.:
    (i)   duurtijd van dit initiatief,
    (ii)  aantal asielzoekers, met schriftelijk engagement van de bevoegde instanties binnen de gemeente dat dit aantal in geen enkel geval zal overschreden worden,
    (iii) het type asielzoekers dat zou worden gehuisvest (alleenstaand, dan wel gezin).

We wensen er als bewoners nogmaals op te drukken dat we het behoud van het huidige en rustige karakter van het domein “Paviljoen” in zijn functie van Sport en recreatie willen behouden en ons alleszins verzetten tegen een definitieve wijziging van deze bestemming.
Voor akkoord

Naam: …………………………………………

Adres: …………………………………………