Laatste nieuws:
Extra versterking strategische samenwerking Antitankgracht door provincie
©Copyright: Regionaal Landschap de Voorkempen

Extra versterking strategische samenwerking Antitankgracht door provincie

Voor versterking natuur, erfgoed en recreatie in de Voorkempen

Regionaal Landschap de Voorkempen ontvangt voor het project ‘Antitankgracht naar een robuuste ruggengraat in de Voorkempen’ een bedrag van 67.000 euro van de provincie Antwerpen om te investeren in de Antitankgracht en haar omgeving. De samenwerking heeft als doel conflicten en missing links in het wandel-, fiets- en ruiternetwerk weg te werken en de aantrekkingskracht van de Antitankgracht en de omliggende natuur- en bosgebieden te vergroten als ecologische hotspot. Regionaal Landschap de Voorkempen staat in voor de coördinatie van het ambitieuze project.

Netwerk wordt nog uitgebreider

Provincie Antwerpen zet zich al langer in voor de realisatie van functionele ecologische netwerken en maakt voor het project ‘Antitankgracht naar een robuuste ruggengraat in de Voorkempen’ een bedrag van 67.000 euro vrij. Naast de provincie en het Regionaal Landschap zijn de gemeenten Stabroek, Kapellen, Brasschaat, Schoten, Brecht, Schilde en Ranst, de Vlaamse Milieumaatschappij, Agentschap Natuur en Bos, Agentschap Onroerend Erfgoed, Natuurpunt en GroenRand betrokken partij. Het opzet is om het netwerk nog uit te breiden.

Verhaal van mensen, erfgoed en cultuur

Jan De Haes, gedeputeerde en voorzitter van Regionaal Landschap de Voorkempen, is fier op het initiatief dat de partners samen aangaan: “Ik ben blij dat de provincie met haar netwerk een partnerschap bijeenbracht om de levensader van de Voorkempen te versterken. Het is een verhaal van fauna en flora, maar bovenal een verhaal van mensen, erfgoed en cultuur. Alle aspecten hier samenbrengen, maakt het een uitdagend project, waar we samen, met onze uitgebreide expertise, onze schouders onder zetten.”

Recreatieve infrastructuur

De 33 km lange Antitankgracht loopt doorheen het diverse en gevarieerde Voorkempens landschap. Van de polders door het parklandschap van de Voorkempen tot het land van Kontich. Fauna en flora benutten de langgerekte vorm van de Antitankgracht om te bewegen tussen verschillende natuurgebieden. En ook recreanten maken handig gebruik van deze verbinding, aan de hand van de recreatieve infrastructuur.

De otter liet zich hier al zien

De Antitankgracht is sinds 1994 het langst beschermde cultuurhistorisch landschap van Vlaanderen. De gracht verbindt het Albertkanaal in Ranst met de Schelde in Stabroek en had als doel Antwerpen te beschermen tegen een mogelijke Duitse tankaanval. Vanzelfsprekend herbergen de Antitankgracht en haar omgeving heel wat militair erfgoed. De otter, die in de jaren tachtig nog uitgestorven werd verklaard voor Vlaanderen, liet zich hier al zien.

Bron en foto: Provincie Antwerpen

Facebook10
Facebook
Twitter

Eén reactie

 1. GroenRand is uiteraard verheugd dat gemeentes, provincie en wellicht het Vlaams Gewest zullen investeren in het gebiedsgericht project ‘Antitankgracht.
  Maar er moet telkens geld en middelen gesprokkeld worden.
  Iedereen is van goede wil.
  Maar het gebeurt té lukraak en vooral zeer amateuristisch!
  En het duurt zeer lang.
  Hier moet dringend verandering in komen.

  Veel van deze projecten missen een duurzaam karakter om een structurele verandering te brengen in het gebiedsgerichte ruimtelijk beleid.
  Recent klinkt er een duidelijk politieke en maatschappelijke roep naar meer eenheid en duidelijkheid op dit vlak
  De ontwikkeling van het landschap verdient een gebiedsgerichte werking vanuit een heldere visie en financiering.
  Een model waarbij op korte termijn tot uitvoering kan gekomen worden.
  Een volgehouden duurzaam beheer van het landschap slaagt alleen als de verschillende overheden samenwerken en zich gezamenlijk engageren voor de basisfinanciering.
  De aanwijzing van Landschaps- en Nationaal Parken moet volgens GroenRand een stimulans zijn voor een betere samenwerking, en dat zowel tussen de beleidsniveaus in Vlaanderen, de agentschappen en diensten (ANB, VLM, VMM…), de provincie, landbouwers, natuurverenigingen en de betrokken gemeenten.
  Nationale en Landschapsparken werden opgenomen in het regeerakkoord en de beleidsnota van minister Demir.
  Nu de uitvoering nog…

  Het Agentschap voor Natuur en Bos is ondertussen gelast met de opmaak van het beleidskader voor de Nationale Parken.
  Dit beleidskader omvat de concrete uitwerking van de criteria, een procedure, de organisatie, financiering en timing.
  Volgens de planning zal ANB de ontwerpcriteria dit najaar afwerken.
  De Vlaamse Landmaatschappij werd gelast het beleidskader voor de landschapsparken uit te werken.

  Om deze structurele werking mogelijk te maken zal cofinanciering nodig zijn waar verscheidene partners in bijdragen.
  De beoogde verdeelsleutel en de concrete financiering vanuit het Vlaams niveau zou momenteel worden voorbereid.
  We hopen dus, na lang aandringen, dat er eindelijk werk wordt gemaakt van een financieel beleid dat voor gans Vlaanderen hetzelfde en transparant is.

  Dirk Weyler
  Coördinator GroenRand