Er mag erkenning worden aangevraagd voor nationaal park in groenrand

Er mag erkenning worden aangevraagd voor nationaal park in groenrand

Vlaams minister Zuhal Demir heeft het Grenspark Kalmthoutse Heide geselecteerd voor de tweede fase om erkend te worden als Nationaal park.

De 6 geselecteerde kandidaten voor de titel Nationaal Park Vlaanderen zijn:

• Bosland
• Brabantse Wouden
• Hoge Kempen (bestaand nationaal park)
• Kalmthoutse Heide
• Scheldevallei
• Taxandria

Er mag erkenning worden aangevraagd voor nationaal park in groenrand2

Biodiversiteit

Minister Demir lanceerde op 19 april 2021 in het Nationaal park Hoge Kempen de oproep voor kandidaat Nationale parken Vlaanderen. Er kwam een kandidaatstelling in de Voorkempen en er werd een conceptnota ingediend, waar de Antitankgracht samen met het Grenspark en de Schietvelden een prominente rol kregen. GroenRand is uiteraard tevreden dat de kansen verhogen dat er in de Voorkempen een Nationaal park komt. Dit goed nieuws wordt bij de leden laaiend enthousiast onthaald. GroenRand zet zich vooral in voor de Antitankgracht en de omliggende natuurgebieden. Al lange tijd is de natuurvereniging voorstander van Nationale parken en landschapsparken, om de versnippering tegen te gaan. Dat zou de biodiversiteit – en hun huidig symbooldiertje de boommarter – ten goede komen. Het roofdiertje komt bijna overal voor in de bossen van het toekomstig Nationaal park. Een Nationaal park met de boommarter als embleem, zou GroenRand daarom een goede zaak vinden. Nationale parken, die op langere termijn een natuurkern van 10.000 hectare groot moeten worden, dienen voldoende robuust te zijn om de uitzonderlijke natuur die ze bevatten op een duurzame manier te beschermen. Deze competentie heeft GroenRand, want de conceptnota werd door de jury uitverkoren. Tijdens de 2de fase worden de kandidaten inhoudelijk en financieel ondersteund om een masterplan en operationeel plan uit te werken (zogenaamd begeleidingstraject). Tegen 2023 zouden de Nationale parken erkend moeten zijn.
De startpositie van een Nationaal park is 5000 hectare, met de bedoeling om op termijn te evolueren naar een gebied van 10.000 hectare.

Er mag erkenning worden aangevraagd voor nationaal park in groenrand3

Kwaliteitslabel

Dirk Weyler coördinator GroenRand: “Onze vereniging was absolute voorstander om enkel die voorstellen te valideren die echt werk willen maken van zo’n groot park, ook al betekent dat dat sommigen uit de boot zullen vallen omdat ze niet aan dat criterium kunnen voldoen. Je hebt 10.000 ha nodig om een goede biodiversiteit te garanderen. GroenRand wilde daarom absoluut niet dat de huidige oppervlakte-criteria voor Nationale Parken naar beneden bijgesteld zouden worden om op die manier meer kandidaten tevreden te stellen. Dat zou het kwaliteitslabel van die parken alleen maar uithollen. De Vlaamse overheid belooft, dat diegene die de criteria niet hebben gehaald, blijvend zal bijstaan om de beleidsdoelstellingen op vlak van landschap en natuur te realiseren. Hoe dit moet gebeuren wordt niet geconcretiseerd.”

Er mag erkenning worden aangevraagd voor nationaal park in groenrand4

Derde parktype

Veel gemotiveerde indieners hebben de 10.000 ha niet gehaald. In die zin bepleit GroenRand de invoering van een derde parktype, met name ‘streeksgewijze natuurparken’ (= aaneengesloten gebied met minimum ± 1500 à 3000 ha). Dirk Weyler: “We vinden het belangrijk dat ook parken die de 10.000 ha oppervlaktecriterium niet halen, een zekere (financiële) erkenning krijgen en we zullen er alles aan doen om het departement Omgeving ervan te overtuigen om mee te gaan met het idee om ook Regionale Natuurparken te ondersteunen.”

Er mag erkenning worden aangevraagd voor nationaal park in groenrand5

Doel van regionale natuurparken

Op plaatsen waar belangrijke openruimteverbindingen worden doorsneden vormen de wegen een onoverbrugbare barrière voor bepaalde planten en diersoorten (versnippering). Het bouwen van ecoducten, amfibieëntunnels, boombruggen en fauna-uitstapplaatsen zijn enkele voorbeelden van ontsnipperingsmaatregelen die nuttig zijn om deze barrières te overbruggen. Daarnaast vormen natuurlijke elementen zoals houtkanten, bomenrijen, oevers van waterlopen en kleine bosjes een veilige weg voor dieren door het landschap. Het is belangrijk dat de ontsnipperingsmaatregelen hierop aansluiten.

Hierbij is de landbouw een belangrijke partner

De bloemenranden, graskruidenstroken, vogelakkers, heggen, houtkanten, … die landbouwers via beheersovereenkomsten aanleggen en/of onderhouden, versterken de biodiversiteit, het milieu en het landschap. Er moet hierbij de klemtoon gelegd worden op een aantal goed uitgekozen gebieden. In die gebieden worden de krachten gebundeld met de stakeholders om planmatig te werken om een maximale impact te krijgen.

Foto’s: ©Rodrik Steverlynck

DW

Facebook112
Twitter
Follow Me
Tweet