Laatste nieuws:

Drugscriminaliteit daalt, het ervaren van drugsoverlast stabiliseert

In 2018 daalde in Bergen op Zoom en Roosendaal het aantal drugsdelicten. De drugsoverlast die door inwoners van de gemeenten ervaren wordt, blijft nagenoeg gelijk. Dat blijkt uit de Drugsmonitor 2018 die de gemeenten op lieten stellen. De cijfers zijn gebaseerd op politiecijfers en straat-enquêtes.

Uitkomsten Drugsmonitor

Het afgelopen jaar werd in er in de gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal onderzocht hoe het gesteld is met drugscriminaliteit en drugsoverlast. Onderzoeker Edward van der Torre (van onderzoeksbureau Lokale Zaken) maakte na bestudering van politiecijfers en aan de hand van straatenquêtes de balans op. Uit de Drugsmonitor 2018 komt opnieuw naar voren dat er onderscheid is te maken tussen de feitelijke politie-registraties rondom drugsdelicten en de beleving van drugsoverlast van de inwoners. De objectieve cijfers geven een daling aan, terwijl de subjectieve beleving van ervaren drugsoverlast nagenoeg gelijk is gebleven, dan wel licht is gestegen.

Drugscriminaliteit daalt, het ervaren van drugsoverlast stabiliseert

Geschiedenis

De gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom staken in de afgelopen jaren veel tijd en energie in de gezamenlijke aanpak van drugsoverlast en drugscriminaliteit. Lange tijd bestond er in beide grensgemeenten forse overlast van de coffeeshops, die massaal werden bezocht door drugstoeristen uit België en Frankrijk. Begin jaren negentig bezochten wekelijks ongeveer 25.000 drugstoeristen Roosendaal en Bergen op Zoom. De toen nog aanwezige coffeeshops waren populair onder Belgische en Franse ingezetenen door de goede ligging (vlakbij de grens), de goede kwaliteit (ook in verhouding tot de prijs) en het gedoogde (niet-criminele) karakter van de drugsverkoop in Nederland. Het invoeren van het nulbeleid in 2009, waardoor coffeeshops geen softdrugs meer mochten verkopen, had in de jaren daarna een gunstig effect op de drugsoverlast in de twee gemeenten.

Drugsmonitor

In 2016 werd in beide gemeenten een onderzoek uitgevoerd naar drugsoverlast en drugshandel.
Dit was de Drugsmonitor 2016. Uit de objectieve cijfers bleek dat er minder drugsincidenten waren sinds de sluiting van de coffeeshops. Daarnaast ervoeren inwoners meer overlast van de drugshandel op straat.
De Drugsmonitor 2018 geeft aan dat er sprake is van een overwegend stabiel patroon. Op de meeste enquêtelocaties denkt de grootste categorie respondenten dat de drugsoverlast en drugshandel in het afgelopen jaar gelijk zijn gebleven.

Gezamenlijk aanpak op basis van Drugsmonitor 2018

Beide gemeenten gaan gezamenlijk door met de brede, integrale aanpak:
– Wijkagenten/Jeugdagenten
Verhoogde inzet van de wijkagent(en) en jeugdagent(en) gericht op de aanpak van de ervaren drugs- en jeugdoverlast.
o Naast en aanvullend op de Drugssquad (Roosendaal) en het Bergs Interventieteam, BIT (Bergen op Zoom)
– Drugscriminaliteit en Ondermijning
Politie, RIEC-Taskforce, e.d. ketenpartners pakken vanuit ieders bevoegdheden (strafrecht, fiscaalrecht en bestuursrecht) door op met name de drugscriminaliteit en ondermijning.
o Op subjecten vooral met een persoonsgerichte aanpak, d.m.v. bijvoorbeeld een top X-aanpak
– Inzet Straathoekwerkers
De inzet van de straathoekwerkers is vooral preventief. Ze stimuleren jongeren om te participeren in de samenleving en bieden hen perspectief.
– Verrommeling en verloedering tegengaan
Projectmatige aanpak van verrommeling van het straatbeeld en verloedering van panden in samenwerking met de woningbouwcorporatie.
– Straffen waar nodig
Zacht waar het kan, hard waar het moet.

Bergen op Zoom

Naast de gezamenlijke aanpak stelt Bergen op Zoom de volgende lokale aanpak voor:
– Doorontwikkeling van de bestuurlijke aanpak van ondermijning
o Doorontwikkelen Lokaal InformatiePlein (LIP)
o Opzetten Bergs Interventieteam (BIT) als uitvoering van LIP-cases.
 Samenwerking met politie om effectief op te kunnen treden
 Inzet van BIT wordt breder dan alleen drugsoverlast en -criminaliteit
– Niet alleen focussen op wijken, maar ook juist op personen
o Top-10 casuïstiek/subjecten
o Deze casuïstiek leidend laten zijn bij de bepaling van de wijkgerichte aanpak.

Roosendaal

Naast de gezamenlijke aanpak stelt Roosendaal de volgende lokale aanpak voor:
– Continueren drugssquad
– Meer focus. Niet gericht op heel Roosendaal, maar bepalen wie, wat en hoe gaan optreden
o Focus op de wijk Langdonk
 Toename drugsoverlast
 Juist nu: positieve geluiden en ideeën uit de wijk.
 In samenwerking met buurtpreventie, politie, scholen enz. vliegwiel in gang krijgen
 Projectleider van uit gemeentelijke team Veiligheid Toezicht en Handhaving.
o Op termijn kan deze wijkaanpak ook in andere wijken starten
o Personen die ook andere raakvlakken hebben, worden wijkoverstijgend aangepakt.

Bron: gemeente Roosendaal
Foto: Pixabay

Facebook17
Twitter
Follow Me
Tweet