Laatste nieuws:
COVID-19 in Essen in cijfers

COVID-19 in Essen in cijfers

De gemeente geeft je een kijk op de cijfers op het einde van 2020 en de eerste week van januari.

1. Aantal besmettingen

De evolutie van de COVID-pandemie wordt uitgedrukt in twee cijfers: Enerzijds het gemiddelde aantal besmettingen per week. Dit cijfer geeft een goed zicht op de evolutie van de pandemie binnen een geografische eenheid (een gemeente). Het aantal besmettingen vergelijken met andere gemeenten is echter moeilijk omdat niet alle gemeenten evenveel inwoners tellen. Daarom wordt ook steeds het incidentiecijfer berekend. Dit cijfer geeft het aantal besmette personen weer per week, omgerekend naar 100.000 inwoners. Cijfermatige vergelijkingen maken tussen de periode voor 14 juli 2020 en daarna is moeilijk. Tijdens de ‘eerste golf’ beschikte de gemeente niet over gedetailleerde gegevens.

In grafiek 1 zie je het aantal besmette personen per week in Essen. Een eerste piek met gemiddeld 34 besmettingen op zeven dagen zie je op 22 september. Deze opstoot kon herleid worden tot een begrafenis en de Uilse Kermis. Een volgende piek is op 3 november met een gemiddeld aantal van 97 besmettingen per week. Deze piek valt samen met de piek die in heel Vlaanderen werd opgemerkt. Na de herfstvakantie dalen de cijfers tot een gemiddelde van 14 besmettingen.
Op 19 december is er een derde piek van 119 besmettingen per zeven dagen. Dat kwam door een combinatie van een algemene toename en een besmettingsuitbraak in woonzorgcentrum Sint-Michaël. Op 5 januari telde de gemeente nog gemiddeld 14 wekelijkse besmettingen.

Grafiek 1: Gemiddeld aantal besmettingen per 7 dagen

COVID-19 in Essen in cijfers1

Hoe verhoudt het aantal besmettingen in Essen zich tot de buurgemeenten? Om dit te kunnen bekijken, wordt, zoals al aangegeven, het incidentiecijfers gebruikt. In grafiek 2 worden de 14-daagse incidentiecijfers weergegeven van 5 januari 2021 voor Essen en de omringende Vlaamse en Nederlandse gemeenten.

Grafiek 2: incidentiecijfer, 14-daags

COVID-19 in Essen in cijfers2

De cijfers uit grafiek 2 zijn een momentopname. Niettemin leert de vergelijking met de buurgemeenten dat de Nederlandse gemeenten begin 2021 zwaarder besmet zijn dan de Vlaamse gemeenten. Wuustwezel lijkt hierop de uitzondering te zijn. Winkelen over de grens lijkt bijgevolg nog niet aangewezen.

2. Geografische spreiding in Essen

Het COVID-virus is een virus dat zich verspreid bij menselijk contact. Het lijkt bijgevolg aannemelijk dat vooral dichter bevolkte stukken van Essen meer besmettingen tellen dan ander gebieden in onze gemeente. In grafiek 3 is de spreiding is het aantal besmettingen per wijk voor de periode vanaf 1 september 2020 tot en met 5 januari 2021. Enkel de wijken die een aandeel hebben van meer dan 5 procent van het totaal aantal besmettingen werden opgenomen.

Het hoge aantal van Heikant is deels te verklaren door de uitbraak in WZC Sint-Michaël. Ook zonder de besmettingen in het WZC noteerde Heikant week na week de hoogste cijfers. Ook wijk Hondsberg (en in dezelfde mate de laatste weken wijk Station) zijn in de weekcijfers steevast bij de hogere aantallen te vinden. Deze wijken zijn relatief gezien dicht bevolkt, wat de thesis die net gesteld werd lijkt te bevestigen. Uitzondering op de thesis is dat wijk Horendonk regelmatig in de cijfers naar boven komt met een relatief hoog aantal besmettingen.

Grafiek 3: besmettingen per wijk

COVID-19 in Essen in cijfers3

In grafiek 4 is de spreiding over de Essense wijken weergegeven voor de week van 28 december 2020 tot en met 3 januari 2021. Hieruit komen wederom dezelfde wijken naar boven met relatief hogere besmettingscijfers: Station, Heikant, en Horendonk. Behoudens een uitbraak, die het aantal in een wijk sterk kunnen doen afwijken, kan echter gesteld worden dat het COVID-virus zich vrij gelijkmatig uitspreidt over de gemeente, zeker wanneer de spreiding gerelateerd wordt aan de bevolkingsdichtheid.

Grafiek 4: gemiddeld aantal besmettingen per wijk, momentopname

COVID-19 in Essen in cijfers4

Essen heeft echter dichter bevolkte wijken en minder druk bevolkte wijken. Het lijkt logisch dat een wijk waar meer mensen wonen, ook meer kansen op besmette inwoners telt. Om na te gaan of dit effectief klopt, werd het aantal besmettingen per 1.000 inwoners berekend. Grafieken 3 en 4 worden vervolgens herhaald, maar dan met het aantal besmettingen per 1.000 inwoners.

Grafiek 5: besmettingen per week per 1.000 inwoners per wijk

COVID-19 in Essen in cijfers5

Grafiek 6: gemiddeld aantal besmettingen per wijk, momentopname

COVID-19 in Essen in cijfers6

3. Leeftijdsspreiding binnen Essen

Wanneer gesproeken wordt over het COVID-virus, wordt vaak gekeken naar de leeftijd. Oudere mensen zouden immers kwetsbaarder zijn eens besmet. Kinderen zouden minder ziek worden van het virus, enzovoort. Grafiek 5 geeft voor Essen de gemiddelde leeftijd aan van de besmette Essenaren. De grafiek geeft aan dat de gemiddelde leeftijd zich over de hele periode vanaf 1 oktober 2020 tussen 40 en 50 jaar bevindt. Einde december 2020 wordt een stijging van de gemiddelde leeftijd naar boven 50 jaar vastgesteld. De oorzaak hiervoor is wederom terug te vinden in uitbraak in WZC Sint-Michaël. Opvallend is ook dat de gemiddelde leeftijd na de uitbraak terug daalt richting 40 jaar, het niveau dat gangbaar was in oktober 2020. De voortschrijdende gemiddelde leeftijd bedraagt op 5 januari 44 jaar. De gemiddelde leeftijd op hetzelfde moment van de laatste 7 dagen bedroeg 43 jaar. De mediaanleeftijd lag op hetzelfde moment op 37 jaar.

Grafiek 7: Gemiddelde leeftijd besmette persoon per 7 dagen

COVID-19 in Essen in cijfers7

Een volgende manier om te kijken naar de COVID-cijfers is de verdeling in leeftijdsgroepen. Over de gehele periode geeft grafiek 6 aan dat de besmettingen met COVID gelijkmatig gespreid zijn over de Essense bevolking. Enkel het aantal 65-plussers tet iets meer besmettingen. Ook hier speelt de uitbraak in WZC Sint Michaël een bepalende rol. De groep 65-plussers heeft een aandeel in het aantal besmette personen van net iets meer dan 20 procent over de hele periode. De andere leeftijdsgroepen bevinden zich steeds tussen 15 en 16 procent van het totaal aantal besmettingen.

Grafiek 8: spreiding besmettingen over leeftijdsgroepen

COVID-19 in Essen in cijfers8

In de laatst gemeten volledige week is het grootst aantal besmette personen nog steeds terug te vinden in de leeftijdscategorie +65 jaar. De reden hiervoor is wederom terug te vinden in de uitbraak in Sint-Michaël. De tweede groep met het hoogste aandeel in de besmettingen is de groep van Essenaren tussen 35 en 45 jaar.

Grafiek 9: besmettingen per leeftijdsgroepen

COVID-19 in Essen in cijfers9

Bron en afbeeldingen: gemeente Essen
Foto: Pixabay

Facebook23
Facebook
Twitter