Laatste nieuws:
Bouwshift moet zich volgens GroenRand prioritair richten op dichtslibbende corridors

Bouwshift moet zich volgens GroenRand prioritair richten op dichtslibbende corridors

Vlaanderen is dichtbevolkt en door de manier van bouwen in het verleden, is de open ruimte beperkt. Het doel van de bouwshift is om de resterende open ruimte te behouden. Tegen 2040 zouden geen nieuwe woningen meer gebouwd mogen worden op open ruimte. Maar de compensatieregeling zou de bouwshift onbetaalbaar en onhaalbaar maken. De Vlaamse regering moet daarom dringend een tandje bijsteken, want met de huidige vrijwilligheid en vrijblijvendheid, laten we toe dat belangrijke natuurverbindingen dichtslibben.

Bovenlokale aansturing

De meeste lokale besturen kunnen deze taak onvoldoende aan door een gebrek aan financiële middelen, mankracht en expertise. Lokale besturen roepen daarom steeds luider om bovenlokale aansturing. Vlaanderen moet zelf meer verantwoordelijkheid en regie nemen en zich vooral focussen op een snelle uitrol van de bouwshift, die prioritair gericht is op corridors die natuurgebieden in verbinding brengen.
Ecologische verbindingen zijn belangrijk in een coherent natuurbeleid en alzo voor de toename van de biodiversiteit. In een landschap waarin gebieden onderling goed verbonden zijn, neemt de soortenrijkdom sneller toe dan wanneer die gebieden gefragmenteerd in het landschap liggen.

Bouwshift moet zich volgens GroenRand prioritair richten op dichtslibbende corridors3

Versnippering wereldwijd belangrijkste probleem

Versnippering van natuurgebieden wordt wereldwijd gezien als een van de belangrijkste problemen voor het behoud van biodiversiteit. Soorten geraken in versnipperde gebieden geïsoleerd van andere populaties, waardoor vaak de genetische diversiteit afneemt. Het aanleggen van natuurverbindingen is opgenomen in de ruimtelijk structuurplannen van de verschillende bestuursniveaus. In praktijk blijken echter weinig natuurverbindingen op het terrein gerealiseerd te zijn.

Bouwshift moet zich volgens GroenRand prioritair richten op dichtslibbende corridors4

Noodzakelijke verbinding

“We denken bijvoorbeeld om het Groot- en Klein Schietveld terug met elkaar te verbinden,”zegt Dirk Weyler, coördinator GroenRand. “Het kadert in het plan van GroenRand om de versnipperde natuurgebieden in de Voorkempen terug aaneen te schakelen. Het Groot Schietveld, Klein Schietveld en de Kalmthoutse Heide zijn belangrijke restanten van het oorspronkelijke Kempense heidelandschap. In verschillende structuurplannen en adviezen wordt geopteerd dat deze uitgestrekte restanten verbonden moeten worden met elkaar. Op verschillende kaarten is te zien dat de Kalmthoutse Heide niet verbonden is met de Schietvelden. Deze verbinding is echter noodzakelijk bij de realisatie van het toekomstig Nationaal park.”

Bouwshift moet zich volgens GroenRand prioritair richten op dichtslibbende corridors2
Dirk Weyler, coördinator GroenRand
Situatie is kritiek

“Er is in de gemeente Brasschaat nog een laatste kans voor de realisatie van een natuurverbinding tussen het Groot en Klein Schietveld. De situatie is echter kritiek en we zullen ons moeten richten op de verbinding in het uiterste puntje van Bredabaan/Essensteenweg! Een hoge verkavelingsdruk heeft ervoor gezorgd dat nog maar enkele openingen aanwezig zijn. Deze openingen zijn essentieel, wil men infrastructuur aanleggen ten voordele van migrerende diersoorten. Zij hebben namelijk een doorlopende route nodig. Wanneer niet snel wordt ingegrepen dreigt deze laatste kans op verbinden verloren te gaan. Binnen het Complex project De Nieuwe Rand is de verbinding van de Schietvelden opgenomen als een aparte onderzoekstudie. Deze studie is bijna afgerond. Er moet wel snel initiatief genomen worden om bepaalde percelen te vrijwaren, die voor de broodnodige groene doorgang kunnen zorgen.”

DW

Foto’s: ©Chris Blommaert

Facebook10
Twitter
Follow Me
Tweet
Q8 Tempo Oil - Essen - Goedkoopst tanken in Essen